Zasedání zastupitelstva č.2/2006

Program

projednání:

a) Jednacího řádu ZO Jíloviště.

b) Souhlasného stanoviska k územnímu rozhodnutí k rozšíření hotelu CINEMA PALACE.

c) Návrhu na pořízení územního plánu z vlastního podnětu.

d) Rozpočtu na rok 2007 Svazku obcí Mníšeckého regionu (SOMR) a členského příspěvku obce Jíloviště do svazku obcí mníšeckého regionu.

e) Rozpočtového opatření č.2/2006.

f) Rozpočtového provizoria na rok 2007.

g) Návrhu plánu práce na první pololetí 2007.

h) Vyjádření k projektu rekonstrukce a přístavby budovy č. p. 31, ul Pražská, t.č. hospoda „Pod lesem“.

i) Záměru obce prodat část obecního pozemku p.č. 437/2.

j) Smlouvy s paní Klimentovou ve věci stavebního povolení na výjezd z rychlostní komunikace pod mostem na Všenory.

k) Postupu s nakládáním s dotacemi pro SDH Jíloviště.

l) Výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti obce Jíloviště.

m) Člena finančního výboru pana Ing. P. Paluše.

n) Vyhlášky č. 1/2006 o místním poplatku za komunální odpad.

Různé:

 1. Určení termínu zasedání ZO Jíloviště č. 3/2007.

 2. Podklady pro tvorbu rozpočtu na rok 2007.

 3. Další informace k rozšíření hotelu CINEMA PALACE.

 4. Dopis paní Fidrmucové ZO.

 5. Dotazy občanů.

Usnesení

USNESENÍ 2a/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Jednací řád obce Jíloviště s úpravou textu

 • v § 6/čl. 3 – vyjmutím věty: „Jeden z členů návrhové komise je jejím zapisovatelem“

 • v textu § 11/čl.9 zaměnit slovo jejichž za kterých.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2b/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje:

 • přeložení termínu projednání a schválení tohoto bodu na zasedání ZO č. 3/2007,

a ukládá:

 • Mgr. I. Černému připravit přibližný odhad nákladů na celou tuto investiční akci do příštího zasedání ZO č. 3/2007.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2c/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhotovení územního plánu obce z vlastního podnětu.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2d/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště

bere na vědomí

 • zprávu starosty obce Ing. K. Dostálka o jednání Svazku obcí Mníšeckého regionu (SOMR) ze dne 26. 11. 2006 v Nové Vsi pod Pleší,

a schvaluje

 • rozpočet SOMR na rok 2007 ve výši 427 000,- Kč,

  • členský příspěvek obce Jíloviště za rok 2007 do SOMR ve výši 38 900,- Kč.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2e/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Rozpočtové opatření č. 2/2006“.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2f/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007. Do doby schválení nového rozpočtu budou příjmy a výdaje ve výši 1/12 za každý měsíc rozpočtových příjmů a výdajů roku 2006.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2g/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návrh plánu práce na první pololetí 2007.

Schváleno 7 hlasy. Proti M. Petřík. Zdržela se L. Fatková.

USNESENÍ 2h/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště nemá žádné námitky k projektové dokumentaci rekonstrukce a přístavby budovy č.p. 31 předložené investorem, panem Ing. O. Novým.

USNESENÍ 2i/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zveřejnění záměru obce prodat část obecního pozemku č.p. 437/2 panu Ing. Pařízkovi a majitelům okálu č.p. 146.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2j/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu č.1/2007 o inženýrské činnosti pro stavbu nového sjezdu ze silnici I/4 v k.ú. Jíloviště s paní R. Klimentovou za předpokladu, že v bodě 1 (odstavec III – Cena, platební podmínky) bude uvedeno: V jednotlivých fakturách budou konkretizovány práce, které dodavatel provedl. Zálohy objednavatel dodavateli nebude poskytovat. Konečná cena za provedené práce bude do 55 000,- Kč včetně DPH.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2k/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá projednání tohoto bodu na zasedání č. 3/2007.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2l/2/2006

ZO Jíloviště projednalo na svém zasedání č. 2/2006 dne 21. 12. 2006 kontrolní zjištění kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u obce Jíloviště. Kontrolu provedl Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. ZO Jíloviště bere na vědomí, že při kontrole byl zjištěn nedostatek a schvaluje způsob odstranění tohoto nedostatku.

Zjištění nedostatku:

Kontrola konstatovala snížení průkaznosti zveřejňování termínu konání ZO a tím k porušení § 93 odst. I zákona o obcích.

Odstranění nedostatku:

Program ZO s uvedeným termínem konání zasedání ZO bude vyvěšen na úřední desce před OÚ Jíloviště a na elektronické úřední desce v minimálním termínu 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce (nepočítá se den vyvěšení a konaní zasedání zastupitelstva obce). Na každém vyvěšeném programu ZO na úřední desce před OÚ bude uveden datum vyvěšení a datum sejmutí společně s podpisem.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 13/2m/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jako člena finančního výboru Ing. P. Paluše.

Schváleno 9 hlasy.

USNESENÍ 2n/2/2006

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje

 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 s výší poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu ve výši 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok, a ukládá starostovi prověřit možnosti snížení nákladů za sběr a svoz komunálního odpadu.

Schváleno 9 hlasy.