Zasedání zastupitelstva č.2/2011

Číslo : 2 / 2011

Datum : 17. 02. 2011

Začátek zasedání : 19,05 hod.

Ukončení zasedání : 20,45 hod.

Přítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,

Ing. J. Vorel a 13 občanů

Omluven: P. Šmíd

Neomluven: JUDr J. Nekola

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatele zápisu č 2/2011: L Hastrmanová, R. Moureček

– zapisovatelku zápisu č. 2/2011: L. Fatková

– program zasedání ZO Jíloviště č. 2/2011

Program:

Projednání a schválení:

 1. Postupu ve věci objektu restaurace, služeb a obchodu č.p. 260.

 2. Žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.

 3. Žádostí o přidělení dotace na dotační titul č. 2 a č. 4.

 4. Členského příspěvku pro SOMR na rok 2011.

 5. Řešení umístění skříní pro nn napájení.

 6. Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací,

 7. Pořízení změny č. 3 ÚP Jíloviště v lokalitě „Hotel Cinema Palace“.

 8. Pořízení nového územního plánu u Odboru územního plánování a stavebního řádu v Černošicích.

 9. Postupu jednání ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/4.

 10. Řešení účelové komunikace ke hřbitovu parc. č. 184/2.

 11. Řešení účelové komunikace parc. č. 92/2.

 12. Dodatku ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.

 13. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9/2010.

Různé:

1. Termín pracovní schůzky – v úterý 5. 4. 2011 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – ve čtvrtek 14. 4. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

a) Zřízení komisí.

b) Zpráva kontrolního výboru.

c) Informace z Mníšeckého regionu a okolních obcí.

d) Informace o připojení vrtu JL5 a realizace dešťové kanalizace v ulici Pražská.

e) Přivaděč vody z Baní.

3. Dotazy občanů.

Schváleno 7 hlasy.

Kontrola zápisu

Zápis ze zasedání ZO č.1/2010 ze dne 21. 12. 2010 ověřili P. Šmíd a L. Hastrmanová – bez připomínek.

 

Usnesení:

1. Postupu ve věci objektu restaurace, služeb a obchodu č.p. 260.

USNESENÍ 2a/2/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem finančního výboru a to, že cena nemovitosti č. p. 260 výrazně vyšší než 5 500 000 Kč je nad finanční možnosti obce Jíloviště.

Schváleno 6 hlasy. Zdržela se L. Hastrmanová.

2. Žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.

USNESENÍ 2b/2/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 711-106/2010 s tím, že nový stavebník při výstavbě na tomto pozemku dodrží platný i nový územní plán obce Jíloviště.

Schváleno 7 hlasy.

3. Žádostí o přidělení dotace na dotační titul č. 2 a č. 4.

USNESENÍ 2c/2/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje žádosti o přidělení dotace Regionálního operačního programu z ministerstva pro místní rozvoj na dotační titul č. 2 a č. 4.

Schváleno 7 hlasy.

4. Členského příspěvku pro SOMR na rok 2011.

USNESENÍ 2d/2/2011

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje členský příspěvek pro SOMR na rok 2011 ve výši 4000,- Kč.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště současně pověřuje starostu vyvoláním jednání na setkání starostů SOMR o změně způsobu určení výše příspěvku na dotační poradenství pro jednotlivé obce.

Schváleno 7 hlasy.

5. Řešení umístění skříní pro nn napájení.

USNESENÍ 2e/2/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje umístění skříní pro kabelové vedení nn na obecních pozemcích, ale pouze v oplocení RD stavebníků.

Schváleno 7 hlasy.

6. Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

USNESENÍ 2f/2/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje “Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Jíloviště“ , který bude přílohou č. 1. zápisu ze zasedání OZ Jíloviště č. 2/2011.

Schváleno 7 hlasy.

7. Pořízení změny č. 3 ÚP Jíloviště v lokalitě „Hotel Cinema Palace“.

USNESENÍ 2g/2/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje ukončit pořízení změny č. 3 ÚP Jíloviště v lokalitě „Hotel Cinema Palace“.

Schváleno 7 hlasy

8. Pořízení nového územního plánu u Odboru územního plánování a stavebního řádu v Černošicích.

USNESENÍ 2h/2/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") potvrzuje pořízení nového územního plánu obce Jíloviště a podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona jako pořizovatele nového územního plánu obce Jíloviště podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností Černošice.

Také potvrzuje, že zastupitelem, který je pověřený projednáním nového územního plánu obce Jíloviště a který bude spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování nového územního plánu je Ing. Karel Dostálek, tel. 257730274, e-mail: dostalek@jiloviste.cz.

Schváleno 7 hlasy

9. Postupu jednání ve věci pozemků p.č. 142/3 a 142/4.

USNESENÍ 2i/2/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště ukládá starostovi poslat majitelům pozemku p.č. 155/17 dopis s postupem jakým bude obec v teto věci dále postupovat. Termín do 28. 2. 2011

Schváleno 7 hlasy

10. Řešení účelové komunikace ke hřbitovu parc. č. 184/2.

USNESENÍ 2j/2/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby nová komunikace ke hřbitovu na pozemku parc. č. 184/2 byla vybudována tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 675-110/2008 ze dne 5. 11. 2009, který je přílohou č. 2. zasedání OZ Jíloviště č. 2/2011.

Schváleno 7 hlasy.

11. Řešení účelové komunikace parc. č. 92/2.

USNESENÍ 2k/2/2011

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje uhradit náklady na geometrické zaměření cesty parc. č. 92/2.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště ukládá starostovi zjistit vlastníka cesty parc. č. 92/2 a navrhnout řešení.

Termín do 14. 4. 2011.

Schváleno 7 hlasy

12. Dodatku ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.

USNESENÍ 2l/2/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem č. 2200133.

Schváleno 7 hlasy.

13. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9/2010.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2010, které je přílohou č. 3. zápisu ze zasedání OZ Jíloviště č. 2/2011

 

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Lucie Hastrmanová

Radek Moureček

 

Ing. Karel Dostálek – starosta