Zasedání zastupitelstva č 2/2014

     ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

   restaurant SPARK, Pražská 260,

Číslo:                                     2/ 2014

Datum:                             12.12. 2014

Začátek zasedání:                   17:10 h

Ukončení zasedání:                19:30 h

 

 Přítomni  :  Ing. A. Cvrček,  Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel,

Omluveni:  Mgr. I. Černý, R. Moureček, M. Petřík                           

 

Hosté:   25 občanů

 

Zasedání řídil starosta Ing. V. Dlouhý

  1.  Zahájení.

Starosta obce Ing. V. Dlouhý přivítal přítomné a konstatoval vzhledem k počtu přítomných zastupitelů zasedání ZO Jíloviště č. 2  za usnášeníschopné.

Vzhledem k velkému počtu projednávaných bodů zasedání požádal občany, aby se do diskuze přihlašovali a nepřekřikovali se. Délku svého příspěvku dodržovali v délce cca 1 min. , uvedli jméno a vyjádření souhlasu nebo zamítnutí s jeho uveřejněním v zápise ze zasedání  v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Na žádost přítomných rodičů souhlasil s projednáváním bodu č. 21. v čase kolem 17:30 hodin.

 

  2.  Určení návrhové komise pro přípravu usnesení projednávaným bodů zasedání, ověřovatelů zápisu (§ 95  odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.

  Návrh usnesení č. 2/2014:

  Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje :

    –  předsedu návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodů zasedání: RNDr. J. Malá

   –  ověřovatele zápisu č. 2/2014: Ing. A. Cvrček, Ing. J. Vorel

   –  zapisovatele zápisu č. 2/2014:  L. Fatková

   Pro: Ing. A. Cvrček,  Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

   Návrh usnesení č. 2/2014 byl schválen 6 hlasy.

 

3.      Schválení programu.

Předsedající předložil návrh dalšího programu zasedání:

  4.  Zřízení finančního, kontrolního, stavebního, sociálního výboru a výboru pro mikroregion

       a) určení počtu členů finančního, kontrolního, stavebního, sociálního výboru a výboru pro          mikroregion

       b)   volba předsedů finančního, kontrolního, stavebního, sociálního výboru a výboru pro mikroregion

       c)   volba členů finančního, kontrolního, stavebního, sociálního výboru a výboru pro mikroregion

  5.  Schválení Jednacího řádu finančního výboru.

  6.  Schválení pověření k provedení kontrol finančnímu a kontrolnímu výboru.

  7.  Výzva všem zastupitelům k podepsání etického kodexu  zastupitele.

  8.  Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).

  9.  Schválení veřejnoprávní smlouvy na vedení přestupkové agendy.

10.  Návrh a schválení rozpočtového provizoria pro rok 2015.

11.  Schválení směny pozemku obce Jíloviště za pozemek společnosti Železný s. r. o.

12.  Schválení Obecně závazné vyhlášky  č. 1/2014, kterou se mění OZV č. 1/2013 o místním poplatku za komunální odpad.

13.  Schválení zásad pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům.

14.  Schválení rozpočtového opatření č. 7/2014.

15.  Schválení předsedy inventarizační komise. 

16.  Schválení zastupitele obce pro spolupráci s úřadem územního plánování  ve věci územního plánu obce.

17.  Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene  – služebnosti.

18.  Informace – odvoz odpadu v roce 2015.

19.  Informace – příprava rozpočtu 2015.

20.  Informace  – Pražská (příp. schválení dodavatele, autorského a stavebního dozoru)

21.  Informace – školka, vyhodnocení dodaných dotazníků

22.  Informace o vodovodním přivaděči z Baní.

23.  Informace o údržbě v obci (zimní údržba ).

24. Diskuze a dotazy občanů.

Návrh usnesení č. 3/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje navržený program zasedání č. 2/2014.

Pro: Ing. A. Cvrček,  Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Zdržel se : L. Fatková

Program zasedání ZO Jíloviště č. 2/2014 byl schválen 5 hlasy.

 

  4.  Zřízení finančního, kontrolního, stavebního, sociálního výboru a výboru pro mikroregion

       a) určení počtu členů finančního, kontrolního, stavebního, sociálního výboru a výboru pro        mikroregion

       b)   volba předsedů finančního, kontrolního, stavebního, sociálního výboru a výboru pro mikroregion

       c)   volba členů finančního, kontrolního, stavebního, sociálního výboru a výboru pro mikroregion

  Starosta obce Ing. V. Dlouhý konstatoval, že od projednávání na ustavujícím zasedání ZO Jíloviště   dne 12. 11. 2014 nedošlo k podstatným změnám, předsedové výborů jsou zastupiteli obce Jíloviště. Se svou účastí jmenovaní souhlasí. Stavební výbor bude o třetího člena doplněn.

  Návrh usnesení č. 4/2014

  Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zřízení finančního, kontrolního, stavebního, sociálního výboru a výboru pro mikroregion

  Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, RNDr. J. Malá. Ing. J. Vorel

  Zdržel se : L. Fatková

  a) Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje lichý počet členů jednotlivých výborů, které budou mít  minimálně tři členy.

  Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, RNDr. J. Malá. Ing. J. Vorel

  Zdržel se : L. Fatková

  b)  Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje :

       –  předsedou finančního výboru Mgr. Ivo Černého

       –  předsedou kontrolního výboru  M. Petříka

       –  předsedou stavebního výboru Ing. I. Doubkovou

       –  předsedou sociálního výboru ing. A. Cvrčka

       –  předsedou výboru pro mikroregion Ing. J. Vorla

  Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, RNDr. J. Malá. Ing. J. Vorel

  Zdržel se : L. Fatková

  c)  Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje:

       – členy finančního výboru : P. Rögnera, P. Bukovskou

       – členy kontrolního výboru: S. Baudyše, Ing. O. Nového

       – členy stavebního výboru: Ing. J. Malého

       – členy sociální komise: H. Vaňkovou, Maříkovou

       – členy výboru pro mikroregion: L. Fatková

 

 

  Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, RNDr. J. Malá. Ing. J. Vorel

  Zdržel se : L. Fatková

  Návrh usnesení č. 4/2014 byl schválen 5 hlasy.

 

  5.  Schválení Jednacího řádu finančního výboru.

  Starosta obce Ing. V. Dlouhý informoval o skutečnosti, že Jednací řád byl projednáván již koncem   minulého volebního období. Sám se jeho obsahu věnoval a pracovní skupina, jmenovaná pro jeho sestavení dřívějšími zastupiteli obce našla shodu. Složení výborů bude zveřejněno na webu obce.

  Návrh usnesení č. 5/2014

  Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje  Jednací řád finančního výboru ZO obce Jíloviště .

  Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá. Ing. J. Vorel

  Návrh usnesení č. 5/2014 byl schválen 6 hlasy.

 

  6.  Schválení pověření k provedení kontrol finančního a kontrolního výboru.

Předsedající vyzval výbory k vypracování plánu kontrol (finanční a kontrolní výbor  nejméně 2x ročně). Pověřil   kontrolní výbor kontrolou stávajících smluv obce a finanční výbor spoluprací na přípravě rozpočtu obce na rok 2015.

Návrh usnesení č. 6/2014

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje

–          pověření kontrolního výboru ke kontrole stávajících smluv obce .

–          pověření finančního výboru součinností při vypracování rozpočtu obce na rok 2015.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště  pověřuje finanční a kontrolní výbor vypracováním plánu kontrol.

  Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 6/2014 byl přijat 6 hlasy.

 

  7.  Výzva všem zastupitelům k podepsání etického kodexu  zastupitele.

  Starosta obce Ing. V. Dlouhý vyzval členy zastupitelstva obce Jíloviště, aby podepsali etický kodex  zastupitele. Jeho dobrovolným  podepsáním stvrzují zvolení zastupitelé své chování vycházející ze zákona. Starosta obce Ing. V. Dlouhý upozornil na skutečnost, že k doporučení o odstoupení zastupitele je potřeba 6 hlasů. Podepsaný  Etický kodex zastupitele obce Jíloviště bude také zveřejněn na webu obce.

  Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí výzvu k podepsání Etického kodexu zastupitele obce Jíloviště.

 

  21.  Informace – školka, vyhodnocení dodaných dotazníků

  Starosta obce Ing. V. Dlouhý poděkoval přítomným maminkám za vyplnění dotazníků a předal slovo

  Ing. J. Vorlovi, který anketu vyhodnocoval.

  Výsledky z webu obce: 16 hlasů pro stavbu MŠ s dotací

                                     15 hlasů pro stavbu MŠ bez dotace

                                     12 účastníků hlasovalo, že MŠ v obci nechce

  Údaje z dotazníků :  – přihlásilo se 32 dětí, z toho 20 ve školkovém věku (+ 8 dotazníků neodevzdaných)

–   přijatelný měsíční poplatek 500,-  až 1000,- Kč + stravné

–   provozní doba 6:00 – 19:00, 8:00 – 18:00, většina 7:00 – 17:00 hodin

Starosta obce Ing. V. Dlouhý shrnul výsledky a proti stavbě MŠ v roce 2015 uvedl důvody finanční.

Příští rok čekají obec dva zásadní výdaje finančních prostředků:

 –  úhrada podílu obce Jíloviště na    přivaděč vody z Baní ve výši 1,5 mil. korun s termínem jaro 2015.

 – investice na rekonstrukci ulice Pražská s pravděpodobným finančním  podílem obce ve výši 7,5 mil. korun, který je zajištěn na účtu obce u GE Money bank. O využití přidělené dotace bude rozhodnuto pravděpodobně do konce ledna. Pak by bylo zahájení stavby , podle počasí, reálné v únoru až březnu 2015.  Podle podmínek poskytovatele dotace  ROP  Střední  Čechy musí být stavba kolaudována do 31. 5. 2015.  Do tohoto termínu vyplatí ROP pouze 9 mil. korun. Celé finanční  vypořádání projektu proběhne až v červnu 2015. 6 mil korun na účtu u ČSOB je rezervou na platby, které nebudou v termínu splatnosti kryty z prostředků poskytnutých ROPEM.

Další větší investiční akce je pro obec nereálná.  Pokud budou proplaceny dotace ROPU v termínu, je reálný začátek stavby MŠ již v červnu nebo v červenci, za předpokladu, že bude na výstavbu MŠ poskytnuta obci dotace. Pravděpodobně budou vyhlášeny dvě výzvy pro podání žádostí o dotaci na stavbu MŠ. Z minulých statistik je schválena každá 11 žádost.

Starosta obce Ing. V. Dlouhý navrhl :

– v případě, že se obec rozhodne stavbu školky provést, začne stavba MŠ až v druhém pololetí roku 2015 a otevření  školky připadne až na konec roku.

– spolupracovat s mikroregionem na individuálním řešení umístění jednotlivých dětí

Ing. A. Cvrček: : stavební společnost URBIO sisto, která má na stavbu MŠ s obcí smlouvu, chce MŠ stavět a úplné odstoupení od smlouvy by znamenalo pro obec určité sankce.

L. Pražáková (souhlasí s uvedením jména) měla dotaz na původní částky úvěru, částky z rozpočtu obce a celkové ceny za zřízení školky, které se liší od současných propočtů.

Odpovědi. Starosta obce Ing. V. Dlouhý: letos bylo investováno do stavby MŠ 440 tisíc korun. Je to za přeložku kanalizace a projektové práce. Přislíbený úvěr je na 3 mil korun, za velmi výhodných podmínek s minimální úrokovou sazbou.

Ing. I. Doubková: cena 4 900 000,- byla vysoutěžena ve výběrovém řízení. Celková předpokládaná cena 7 mil. korun  je navýšena o vybavení,  úpravy zahrady, stavební dozor apod. .

J. Havelka (souhlasí s uvedením jména) připomenul, že zřízení MŠ nejsou pro obec jen výdaje, ale i přínosy. Zvýší se počet obyvatel a s tím související další zlepšení. Informoval, že do dotazníkové ankety nebyli zapojeni všichni, kterých se tento problém týká. Obává se, aby stavba MŠ nebyla opakovaně odkládána každý rok. Doporučil využít poskytnutí úvěru.

Odpověď. Starosta obce Ing. V. Dlouhý : stavbu MŠ nechceme zamítnout, pouze odložit v případě, že se obec rozhodne stavbu realizovat. Dotazníky byly zveřejněny ve Zvonici, na webu obce a ještě předávány individuelně maminkami. Také by nebylo  dobré pohrdnout dotací ROPU.

Ing. I. Doubková: zkušenost ze staveb je taková, že může nastat nárůst ceny za vícepráce na rekonstrukci Pražská může dosáhnout až ¾ mil. korun. Uvažeje se již o nové  přípojce k HZ, k č.p 21 apod. .

Starosta obce Ing. V. Dlouhý:  určitě bude navýšení na dešťovou kanalizaci

F. Andres nejst. (souhlasí s uvedením jména) měl dotaz zda je potřeba ulici Pražskou rekonstruovat.

Odpovědi. Ing. I. Doubková: v rekonstrukci by se měly dělat také chodníky.

Starosta obce Ing. V. Dlouhý: nežádal by o dotaci, ale volil jiné priority. Pokud již byla dotace přidělena, je přesvědčen, že by rekonstrukce měla být dokončena.

J. Mazánek (souhlasí s uvedením jména) chtěl znát také lidský názor starosty , ne jen ekonomický. Obec již dokázala splatit úvěr na plynofikaci, který byl mnohem větší.

Odpověď. Starosta obce Ing. V. Dlouhý : ve své funkci je odpovědný za obec a nechce jít do finančního rizika. V případě vyhlášení dotačních výzev je projekt připravený. Je možné, že se bude moci se stavbou začít již začátkem roku a faktury budou proplaceny z dotace.

Ing. J. Vorel uvedl i sociální výhody zřízení MŠ v obci.

Ing. M. Cvrček (souhlasí s uvedením jména) konstatoval, že vychoval svoje dvě děti, paní Doubková tři a při požadavku na 12 hodinovou provozní dobu MŠ je lepší, aby mladí rodiče děti vůbec neměli.

J. Kail (souhlasí s uvedením jména) navrhl uvažovat o postavení domova důchodců, všichni stárnou.

Odpověď. Starosta obce Ing. V. Dlouhý souhlasí s tím, aby se zohledňovaly potřeby všech skupin obyvatel.

L. Pražáková (souhlasí s uvedením jména) chtěla vědět, zda je nějaký  limit pro dobu využití budovy jako MŠ.

Odpověď:. Starosta obce Ing. V. Dlouhý uvedl, že dobu využití objektu postaveného z dotace uvádí   její poskytovatel v rozmezí  5 – 10 let.

J. Havelka (souhlasí s uvedením jména) se domnívá, že převod mezi MŠ a DD je v rámci dotace povolen.

Odpověď.  Starosta obce Ing. V. Dlouhý konstatoval, že toto zatím neřešíme a uzavřel diskuzi příslibem, že pokud bude shoda mezi zastupiteli i občany i připravené finance, proti výstavbě MŠ nebude.

L. Kvaříková ( souhlasí s uvedením jména) měla dotaz, zda bude obec řešit potřebu umístění předškoláků, které jim ukládá zákon.

Odpověď. Starosta obce Ing. V. Dlouhý nabídl pomoc obce v součinnosti s výborem pro mikroregion. Je uvažováno i o případném finančním příspěvku. Doporučil rodičům obracet se s žádostmi a náměty  individuelně na členy výboru pro mikroregion Ing. J. Vorla a L. Fatkovou.

 

 8.  Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).

Finanční odměna uvolněné místostarostky obce je stanovena podle platných tabulek. Neuvolněnému  starostovi obci je navrhována odměna 21 932,- Kč měsíčně od 12. 12. 2014.

Starosta obce Ing. V. Dlouhý informoval přítomné, že ze své odměny bude přispívat měsíčně 2 000,- Kč do fondu pro děti a mládež.

Návrh usnesení č. 8/2014

I.  Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému starostovy obce ve výši 21 932,- Kč měsíčně.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí finanční příspěvek starosty obce do fondu pro děti a mládež ve výši 2 000,- Kč měsíčně.

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Zdržel se: Ing. V. Dlouhý

Návrh usnesení č. 8/2014 byl přijat 5 hlasy.

 

  9.  Schválení veřejnoprávní smlouvy na vedení přestupkové agendy.

Přestupková agenda byla již v minulých letech řešena na Městském úřadu v Mníšku pod Brdy. Jedná se tedy o prodloužení  smluvních podmínek. Úhrada za tuto službu zůstává stejná ve výši 12 000,- Kč ročně.

Návrh usnesení č. 9/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na vedení přestupkové agendy.

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 9/2014 byl přijat 6 hlasy.

 

10.  Návrh a schválení rozpočtového provizoria pro rok 2015.

Protože nejsou známy všechny potřebné skutečnosti pro sestavení rozpočtu obce na rok 2015 ( cena za rekonstrukci Pražská apod.) navrhuje starosta obce Ing. V. Dlouhý řídit se rozpočtovým provizoriem. Předpokládá, že by rozpočet mohl být schválen na zasedání ZO v únoru 2015, nejpozději však musí být rozpočet obce na rok 2015 schválen ZO  do 31. 3. 2015.

Návrh usnesení č. 10/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2015 ( legislativní rámec § 13 zákona č. 250/2000 Sb.).

Hospodaření obce Jíloviště se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do doby schválení rozpočtu na rok 2015.

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Jíloviště čerpáním rozpočtových prostředků do doby schválení rozpočtu obce , nejdéle však do 31. 3. 2015.

Zastupitelstvo obce Jíloviště pro hospodaření obce stanoví tato pravidla rozpočtového provizoria.

Obec hradí : – nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce  a obecního úřadu, přičemž dbá na hospodárnost  a efektivnost vynakládání rozpočtových prostředků

                     – zálohové faktury  a jejich vyúčtování z roku 2014

                     – závazky vyplývající z již uzavřených smluv

                     – závazky z rozpracovaných akcí roku 2014

Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce.

Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2015 čerpané pouze na výdaje související a nevyhnutelně nutné na přípravu investičních akcí, které vychází z rozpočtového výhledu, a výdaje, které vyplývají z nedočerpaných výdajů minulých let na investičních akcích.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 10/2014 byl přijat 6 hlasy.

 

11.  Schválení směny pozemku obce Jíloviště za pozemek společnosti Železný s. r. o.

Směna byla schválena již minulým ZO , ale nebyla dodržena zákonná podmínka zveřejnění záměru. Proces se zopakoval, podmínky zůstaly stejné. Je třeba dořešit i některé nedokončené procesy.

Ing. A. Cvrček měl dotaz , zda je úprava v souladu s ÚP obce.

F. Andres nejst. (souhlasí s uvedením jména) chtěl vědět, kam půjde voda z ČOV v objektu pana Železného, asi do Bučiny.  Nelíbí se mu zatravněná střecha. Obává se náletů plevele, které předpisy nedovolují likvidovat chemicky.

Odpovědi. Ing. I. Doubková informovala, že směna nemá souvislost s ÚP obce ani s průmyslovou zónou, kde nebyly určeny asfaltové komunikace. Voda z ČOV bude  vsakována, do Bučiny by téci neměla.

Návrh usnesení č. 11/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Směnu pozemku obce Jíloviště za pozemek společnosti Železný s.r.o.

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 11/2014 byl přijat 6 hlasy.

 

12.  Schválení Obecně závazné vyhlášky  č. 1/2014, kterou se mění OZV č. 1/2013 o místním poplatku za komunální odpad.

Podle skutečných nákladů na svoz komunálního odpadu v roce 2013 byla propočtena částka 550,- Kč na osobu. Z důvodu dlouhodobé nemoci paní M. Šedivé nejsou dosud vybrány všechny poplatky za rok 2014. Je to dluh minulého OZ, který bude řešen upomínkami. Pro rok 2015 je navržena stejná částka jako v roce 2014  ve výši  600,- Kč na obyvatele.

Návrh usnesení č. 12/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění OZV č. 1/2013 o místním poplatku za komunální odpad, která je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 2/2014.

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 12/2014 byl přijat 6 hlasy.

 

13.  Schválení zásad pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům.

Náhrady cestovních jsou určeny příslušnými tabulkami. Pouze stravné je navrhováno v maximální výši:

–   5 – 12  hodin   ……80,- Kč

– 12 – 15  hodin    …..123,- Kč

– 15 a více hodin   …..191,- Kč

Návrh usnesení č. 13/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje  zásady pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům ve výši

–   5 – 12  hodin   ……80,- Kč

– 12 – 15  hodin    …..123,- Kč

– 15 a více hodin   …..191,- Kč

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 13/2014 byl přijat 6 hlasy.

 

14.  Schválení rozpočtového opatření č. 7/2014.

RO č. 7/2014 řeší vyrovnání položek v příjmech a výdajích podle skutečnosti a podle  čerpání prostředků  rozpočtu obce schváleného na rok 2014 ( např. stavba MŠ, rekonstrukce ulice Pražská, oprava budovy OÚ apod.)

Návrh usnesení č. 14/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje  rozpočtové opatření, které je přílohou č. 2.  zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 2/2014.

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 14/2014 byl přijat 6 hlasy.

 

15.  Schválení předsedy inventarizační komise. 

Starosta obce Ing. V. Dlouhý navrhl jako předsedu inventarizační komise pana S. Baudyše, člena kontrolního výboru, který má v provádění inventarizace majetku obce dlouholeté zkušenosti. Převážně se jedná o inventář OÚ a zásahové jednotky hasičů.

Návrh usnesení č. 15/2014

  I.   Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje  předsedou inventarizační komise pana S. Baudyše.

 II. Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje S. Baudyše provedením inventarizace majetku obce ve spolupráci s kontrolním výborem do 31. 12. 2014.

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 15/2014 byl přijat 6 hlasy.

 

16.  Schválení zastupitele obce pro spolupráci s úřadem územního plánování  ve věci územního plánu obce.

Vzhledem k pracovním zkušenostem navrhl starosta obce Ing. V. Dlouhý pro spolupráci s úřadem územního plánování ve věci ÚP obce Jíloviště Ing. I. Doubkovou.

V souvislosti s ÚP nahradí anketu na webu obce dotaz, zda občané podporují požadavek na zřízení benzinové pumpy na odpočívce u Cukráku.

Ing. M. Cvrček (souhlasí s uvedením jména) měl dotaz, kdo dotčené pozemky u Cukráku  vlastní.

J. Havelka (souhlasí s uvedením jména) chtěl vědět, zda by v případě stavby BZ pumpy byla dodržena vzdálenost od vedení vodovodu z Baní.

Odpovědi. Starosta obce Ing. V. Dlouhý  slíbil více informací po jednání na odboru územního plánování v Černošcích.

Ing. I. Doubková ví o dvou majitelích pozemků z dědiců rodiny Bartoňů, část je ŘSD. Pravděpodobně by došlo k posunutí autobusové zastávky. Z posledních jednání je zřejmé, že  proti zřízení BZ čerpací stanice u Cukráku jsou dotčené orgány, hlavně Lesy ČR.

Návrh usnesení č. 16/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Ing. I. Doubkovou jako zástupce obce Jíloviště pro spolupráci s úřadem územního plánování v Černošicích ve věci územního plánu obce.

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Zdržel se: Ing. I. Doubková

Návrh usnesení č. 16/2014 byl přijat 5 hlasy.

 

17.  Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene  – služebnosti.

Jedná se o schválení podmínek podle Smlouvy o Smlouvě budoucí o vedení kabelu nn společnosti ČEZ.

Návrh usnesení č. 17/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ( s kým, číslo ? nebo bližší identifikaci..

Pro: Ing. A. Cvrček, Ing. V. Dlouhý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, RNDr. J. Malá, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 17/2014 byl přijat 6 hlasy.

  

18.  Informace – odvoz odpadu v roce 2015.

Smlouva se svozovou společností AVE s.r.o. končí koncem letošního roku. Proběhlo jednání se sousedními obcemi Líšnice, Černolice a Všenory o vyhlášení veřejné soutěže na nového dodavatele svozových služeb. Stávající společnost AVE bude odvážet KTO 3 měsíce za stávající ceny, které bude obec hradit měsíčně. Je pravděpodobné, že se podaří vysoutěžit cenu, která by přinesla úsporu do rozpočtu.

 

19.  Informace – příprava rozpočtu 2015.

Hrubé odhady rozpočtu budou projednány s finančním výborem.

Jednání probíhají i se společností ELTODO a.s., která zajišťuje v obci veřejné osvětlení. I jí končí smlouva s obcí. Při získaní dotace na výměnu svítidel za úsporná, by i zde došlo časem k úspoře nákladů.

F. Andres nejst. (souhlasí s uvedením jména) doporučil podobnou výměnu nejprve vyzkoušet. Dočetl se v tisku, že nejsou všude s touto výměnou dobré zkušenosti. Je zhoršená viditelnost za tmy.

J. Malý (souhlasí s uvedením jména) informoval, že musí všechny výrobky a jejich funkce odpovídat příslušným normám.

 

20.  Informace  – Pražská (příp. schválení dodavatele, autorského a stavebního dozoru)

Většina informací  byla poskytnuta v projednávaném bodě 21. Pokud se 17. 12. 2014 při  svém druhém jednání navrhne výběrová komise vítěze 2. kola výběrové řízení , bude co nejdříve svoláno zasedání ZO Jíloviště , aby schválilo dodavatele a rekonstrukce ulice Pražská mohla být zahájena. 

 

22.  Informace o vodovodním přivaděči z Baní.

Ing I. Doubková informovala o intenzivní účasti zástupců obce na kontrolních dnech stavby přivaděče, které jsou pravidelně každý týden. V účasti se střídá s J. Malým. Vyzvala přítomné, aby se s případnými podněty týkající se této stavby obraceli na členy stavebního výboru, kteří přijaté připomínky předají na kontrolním dnu vedoucímu stavby. Stavba má být dokončena 30. 9. 2015. Bohužel konečné plánované úseky dostavby jsou opět, stejně jako na jejím zahájení, na katastru naší obce.

Starosta obce Ing. V. Dlouhý seznámil občany s plánovanými opatřeními v souvislosti s přivaděčem:

– stávající vrty budou zakonzervovány a nebudou se používat, obec má závazek určitého množství odběru vody. K projektu takto přistupují i ostatní zúčastněné obce.

– kvalita vody se zlepší.

 

23.  Informace o údržbě v obci (zimní údržba ).

Zimní údržba v obci je Smluvně ujednána s panem F. Andresem ml.. Svůj podíl na ní bude mít i pan J. Velas. Do budoucna je žádoucí zajistit komplexní celoroční údržbu obce.

 F. Andres nejst. (souhlasí s uvedením jména) doporučil jednání s panem V. Jindřichem z Trnové. Jeho syn je pracovně hodně vytížený a minulou zimu utrhl při zimní údržbě širší radlici.

Odpověď. Starosta obce Ing. V. Dlouhý  poděkoval za doporučení. Připomenul, že ve Zvonici vyzval občany, aby se na zimní údržbě podíleli úklidem sněhu  kolem svých obydlí.

 

24. Diskuze a dotazy občanů.

F. Andres nejst. (souhlasí s uvedením jména) měl dotaz, co obec zamýšlí s obecním  pozemkem Na Močidlech u Dubíčka ?Upozornil na nebezpečí opakovaného zničení cvičného hřiště divokými prasaty.

Odpověď. Starosta obce Ing. V. Dlouhý  připomenul výsledky referenda o pozemcích  Na Močidlech, které může změnit jen další referendum.

RNDr. J. Malá informovala o šíření virové choroby divokých prasat do ČR z Polska. Možná tato skutečnost přispěje k řešení.

Ing. M. Cvrček (souhlasí s uvedením jména) chtěl vědět, do kdy musí být schválen nový územní plán obce.

 Odpověď. Starosta obce Ing. V. Dlouhý:  územní plán obce Jíloviště musí být schválen do konce roku 2015.

 

Na závěr zasedání tlumočil starosta obce Ing. V. Dlouhý pozvání k pořádání zasedání zastupitelstva obce v restauraci Pod Lesem.

Pozval přítomné na akce pořádané do konce letošního roku:

–          13. 12. od 17:00 hodin rozsvícení vánočního stromu u HZ

–          30. 12. na předsilvestrovský ohňostroj u fotbalového hřiště.

 

 Zapsala: Libuše Fatková     

Ověřil:    Ing. A. Cvrček

               Ing. J. Vorel                       

      

                                                                                                                   Ing. Vladimír Dlouhý

                                                                                                                           starosta