Zasedání zastupitelstva č. 20/2008

Program, projednání a schválení:

a)Rozpočtového opatření č. 7/2008.
b)Revokace usnesení 2a/18/2008.
c)Žádosti o změnu územního plánu a rekonstrukce stávajícího občerstvení.
d)Pravidel pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.) v chatové zástavbě.
e)Odvolání k č.j. V-08/210/obec.
f)Žádosti o nápravu stavu dle skutečnosti – pozemek parc.č. 333/3.
g)Realizace chodníku ve Všenorské ulici.
h)Programu na vyhledávání dotací.

Různé:
a)Termín pracovní schůzky – 10. 12. 2008 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 17. 12.2008 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
b)Informace. Příprava setkání občanů Jíloviště ve věci nového územního plánu obce Jíloviště.
c)Dotazy občanů.

Schváleno 6 hlasy

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 7/2008.

USNESENÍ č. 2a/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2008.

Schváleno 6 hlasy.

 

b) Revokace usnesení 2a/18/2008.

USNESENÍ č. 2b/20/2008

1) Zastupitelstvo obce Jíloviště revokuje Usnesení č. 2a/18/2008.

2) Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej obecního pozemku st. 435, v kat.ú. Jíloviště o výměře 63 m² za cenu 24 788,- Kč.

Schváleno 6 hlasy.

 

c) Žádosti o změnu územního plánu a rekonstrukce stávajícího občerstvení.

USNESENÍ č. 2c/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště vydalo již souhlasné stanovisko v Usnesení č. 2d/14/2008 k záměru umístění benzinové pumpy v lokalitě odpočívky na Cukráku. ZO požaduje společný postup pana xxxxx a investora benzinové pumpy, společnosti EsCagots s.r.o. ve věci rekonstrukce stávajícího občerstvení.

Schváleno 6 hlasy.

 

d) Pravidel pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.) v chatové zástavbě.

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá tento bod na začátek roku 2009, kdy budou projednávány změny územního plánu.

Schváleno 6 hlasy.

 

e) Odvolání k č.j. V-08/210/obec.

USNESENÍ č. 2e/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště potvrzuje neschválení výjimky na rekonstrukci rekreačního objektu č.e. 0122 z důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce Jíloviště. ZO doporučuje paní J. Mihálové podat žádost o změnu pravidel pro uspořádání území v chatové oblasti Bučina při tvorbě nového územního plánu.

Schváleno 6 hlasy.

 

f) Žádosti o nápravu stavu dle skutečnosti – pozemek parc. č. 333/3.

USNESENÍ č. 2f/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje změnu druhu pozemku parc.č. 333/3 z orné půdy na zahradu z důvodu, že není v souladu s platným územním plánem obce Jíloviště. ZO doporučuje manželům Nováčkovým podání žádosti o změnu charakteru pozemku z pole na zahradu při tvorbě nového územního plánu.

Schváleno 6 hlasy.

 

g) Realizace chodníku ve Všenorské ulici.

USNESENÍ č. 2g/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje společnost RAINSTAV s.r.o. za zhotovitele investiční akce „Chodník a zatrubnění příkopu v ulici Všenorská“. Tato společnost byla vybrána na základě výběrového řízení. Cena díla je podle smlouvy ve výši 818 796,- Kč.

Schváleno 6 hlasy.

 

h) Programu na vyhledávání dotací.

USNESENÍ č. 2h/20/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zakoupení software na vyhledávání dotací „Lovec dotací“ v ceně cca. 20 000,- Kč.

Schváleno 6 hlasy.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. Ivo Černý

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek