Zasedání zastupitelstva č. 22/2009

Program, projednání a schválení:

a) Smlouvy se zhotovitelem územního plánu obce Jíloviště – s paní xxxxx.
b) Souhlasu se stavbou chodníku v ulici Všenorská na části pozemku Středočeského kraje parc.č. 440 a žádosti o jeho převedení do vlastnictví obce Jíloviště.
c) Měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce.
d) Koupě pozemku parc. č. 267/6 – obecní komunikace o výměře 110 m².
e) Souhlasného stanoviska s NN přípojkou na pozemcích parc. č. 99/16 a 99/24.

Různé:

a) Termín pracovní schůzky – 11. 2. 2009 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 4. 3. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
b) Seznámení s rozpočtovým opatřením v kompetenci starosty.
c) Informace: – Dopis xxxxx a paní xxxxx. – Dopis ombudsmana ve věci znečistění studny paní xxxxx. – Znečištění lesního pozemku podél komunikace do Všenor. – Chodník ve Všenorské ulici. – Protihlukové valy. – Sjezd z rychlostní komunikace.
d) Dotazy občanů. Schváleno 9 hlasy.

Usnesení:

a)Smlouvy se zhotovitelem územního plánu obce Jíloviště – s paní xxxxx.

USNESENÍ č. 2a/22/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu s paní xxxxx ve věci zpracování územního plánu obce Jíloviště.

Schváleno 9 hlasy.

 

b) Souhlasu se stavbou chodníku v ulici Všenorská na části pozemku Středočeského kraje parc.č. 440

a žádosti o jeho převedení do vlastnictví obce Jíloviště.

USNESENÍ č. 2b/22/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje stavbu chodníku v ulici Všenorská na části pozemku Středočeského kraje parc.č. 440 a žádost o jeho převedení do vlastnictví obce.

Schváleno 9 hlasy.

 

c) Měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce.

USNESENÍ č. 2c/22/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje od 1. 2. 2009 měsíční odměnu neuvolněným členům ZO panu M. Petříkovi ve výši 1030,- Kč, paní L. Fatkové ve výši 1340,- Kč a panu Ing. Janu Vorlovi ve výši 10 500,- Kč.

Schváleno 9 hlasy

 

d) Koupě pozemku parc.č. 267/6 – obecní komunikace o výměře 110 m².

USNESENÍ č. 2d/22/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště ukládá starostovi připravit podklady k záměru koupě pozemku parc. č. 267/6 – budoucí obecní komunikace o výměře 110 m² pro naplnění dohody ze dne 6. 10. 2006 (viz příloha) a připravit kupní smlouvy s rodinou xxxxx a s firmou GZG, spol. s r.o.

Schváleno 9 hlasy

 

e) Souhlasného stanoviska s NN přípojkou na pozemcích parc. č. 99/16 a 99/24.

USNESENÍ č. 2e/22/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje NN přípojku na pozemcích parc.č. 99/16 a 99/24.

Schváleno 9 hlasy.

 

f) Seznámení s rozpočtovým opatřením RO č.9/2009 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí RO č. 9/2008.

PŘÍLOHA: Rozpočtové opatření č. 9/2008.

Dohoda mezi obcí a rodinou xxxxx.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. Ivo Černý

Pavel Šmíd

 

Ing. Karel Dostálek

starosta