Zasedání zastupitelstva č.22/2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v  hasičské zbrojnici v  Jílovišti

Číslo:        22/ 2012
Datum:        20. 12. 2012
Začátek zasedání:     19:05 h
Ukončení zasedání:    20:15 h

Přítomni: Mgr. I. Černý,  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, J. Tymich
Omluveni: F. Andres, P. Šmíd, Ing. J. Vorel
Hosté: 9 občanů
Zasedání řídil starosta     Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k  projednávaným bodům zasedání ZO:
předseda:  Mgr. I. Černý
– ověřovatelů zápisu č. 22/2012:    R. Moureček, L. Hastrmanová
– zapisovatele zápisu č. 22/2012: L. Fatková
– programu zasedání ZO Jíloviště č. 22/2012

P R O G R A M :

 PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a)    Rozpočtového provizoria na rok 2013.
b)    Pověření starosty obce k  provedení posledního rozpočtového opatření v  roce 2012.
c)    Rozpočtové opatření č. 10/2012.
d)    Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností Witero Estates, s.r.o.
e)    Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností CAUTOR PROJECTS &     ADVISING a. s. .
f)     Zhotovitele I. etapy prací na obnově staré hasičské zbrojnice.
g)     Jmenování inventurní komise – doplnění programu zasedání ZO Jíloviště, na návrh pana
S.Baudyše.

RŮZNÉ:

1)    Termín pracovní schůzky –  24. 1. 2013 v  19:00 na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 31. 1. 2013 v  19:00 h v  hasičské zbrojnici v Jílovišti
2)    Informace.
a)    Točna autobusů.
3)    Dotazy občanů.

Pro:  Mgr I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, J. Tymich

Schváleno 6 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a poděkoval za účast v  předvánočním čase. Informoval o nemilé události, kdy přišel ke svému, v  obci zaparkovanému automobilu, a zjistil, že jsou prázdná kola a silnou rýhou poškrábaný lak u předních dveří. Doufá, že je to případ ojedinělý a nebude se v  obci opakovat.
Omluvil nepřítomné zastupitele a konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.

2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 21/2012 ze dne 29. 11. 2012 byl ověřen bez připomínek.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a)    Rozpočtového provizoria na rok 2013.
Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl hospodařit na začátku roku 2013, nejdéle však do 31. 3. 2013, podle Rozpočtového provizoria. Důvodem je skutečnost, že zatím nejsou známy konkrétní výše finančních příspěvků státu pro obec. Přečetl výklad pojmu Rozpočtové provizorium podle legislativního rámce § 13 zákona č. 250/2000 Sb. Čerpání finančních prostředků se bude řídit stanovenými pravidly.
Termín schválení rozpočtu obce na rok 2013 je nejdéle do 31. 3. 2013.
Návrh usnesení č. 3a/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013.
Obec bude hradit
nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce a OÚ, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků
zálohové faktury a jejich vyúčtování z  roku 2012
závazky vyplývající z  již uzavřených smluv
závazky z  rozpracovaných akcí roku 2012
Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce.
Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2013 čerpané pouze na výdaje související a nevyhnutně nutné na přípravu investičních akcí, které vychází z  rozpočtového výhledu a výdaje, které vyplývají z  nedočerpaných výdajů minulých let na investičních akcích.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v  době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu 2013 po jeho schválení.
Pro:  Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, J. Tymich
Návrh usnesení č. 3a/22/2012 byl schválen 6 hlasy.

b)    Pověření starosty obce k  provedení posledního rozpočtového opatření v  roce 2012.
Jedná se o vyrovnání rozpočtu obce v  jednotlivých kapitolách, podle pravidel závěrečného účtování v  hospodaření obce.
Návrh usnesení č. 3b/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Ing. K. Dostálka, aby provedl poslední rozpočtové opatření v  roce 2012. S  rozpočtovými změnami seznámí zastupitelstvo obce na prvním zasedání v  roce 2013.
Pro:  Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, J. Tymich
Návrh usnesení č. 3b/22/2012 byl schválen 6 hlasy.

c)    Rozpočtové opatření č. 10/2012.
Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil přítomné s  návrhem RO č.10/2012. Jsou v  něm zaúčtovány a vyrovnány změny v  příjmech a výdajích obce, které vykazovaly rozdíl proti stávajícímu rozpočtu.
Návrh usnesení č. 3c/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2012, které je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání č. 22/2012.
Pro:  Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, J. Tymich
Návrh usnesení č. 3c/22/2012 byl schválen 6 hlasy.

d)    Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností Witero Estates, s.r.o.
Protože do návrhu Mandátní smlouvy se společností Witero Estates s. r. o. nebyly zapracovány všechny připomínky obce schválené na zasedání zastupitelstva č. 21/2012 a starostu obce Ing. K. Dostálka kontaktovala společnost CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s., ochotná v  termínu do 4. 1. 2013 připravit a podat žádost o přidělení dotace na rekonstrukci ulice Pražská v  úseku od OÚ  k  hasičské zbrojnici, přistoupil starosta obce Ing. K. Dostálek k  jednání s  touto společností a navrhl Mandátní smlouvu se společností Witero Estates s. r. o. neuzavřít.
P. Rögner vyslovil uspokojení, že připomínky zástupců Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště k  této záležitosti byly vyslyšeny. Požádal opakovaně starostu obce Ing. K. Dostálka o písemnou informaci, jak a kým byly služby společnosti Witero Estates s. r. o. obci nabídnuty.
J. Tymich upozornil na to, že stejné připomínky měl písemně připraveny k  jednání zastupitelstva i on a nepovažuje za rozhodující, kdo je předložil na zasedání první. Důležitý je výsledek.
Návrh usnesení č. 3d/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje uzavření Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností Witero Estates s. r. o.
Pro:  Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, J. Tymich
Návrh usnesení č. 3d/22/2012 byl schválen 6 hlasy.

e)    Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s.
Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval přítomné, že jednání se zástupcem společnosti   CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s. jsou velmi intenzivní. Navrhovaná Mandátní smlouva je jednodušší, bez dalších podmiňovacích rozhodnutí, s  jasnou úhradou za zpracování podkladů k  podání žádosti ve výši 55  000,- Kč a odměnou při úspěšném schválení dotace ve výši 45  000,- Kč.
p. xxxxx měla dotaz, zda byla využita možnost konzultace úspěšnosti žádosti zdarma, jak společnost CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s. nabízí na svých internetových stránkách.
Odpověď starosty obce Ing. K. Dostálka: Ano, dotaz na ROP společnost udělala.
J. Tymich konstatoval, že návrh smlouvy uvedené společnosti je pro obec výhodnější než návrh smlouvy se společností Witero Estates s. r. o.
R. Moureček měl dotaz na délku trvání případné rekonstrukce.
Odpověď starosty Ing. K. Dostálka: předpokládaná doba realizace stavby je max. 3 měsíce.
Návrh usnesení č. 3e/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností  CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s.
Pro:  Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, J. Tymich
Návrh usnesení č. 3e/22/2012 byl schválen 6 hlasy.

f)    Zhotovitele I. etapy prací na obnově staré hasičské zbrojnice.
J. Tymich, člen výběrové komise na hodnocení došlých žádostí na zhotovitele I. etapy prací na obnově staré hasičské zbrojnice informoval o výběrovém řízení ze dne 19. 12. 2012, které proběhlo na OÚ v  Jílovišti za přítomnosti schválených členů výběrové komise – S. Baudyše, Ing. I. Doubkové, J. Tymicha. Zápis provedla L. Fatková.
Protože nebyly stanoveny přesné podmínky pro hodnocení nabídek, stanovila výběrová komise pro jejich hodnocení pořadí požadavků:
vyplněný výkaz výměr
cena
doložení oprávnění k  provádění   požadované činnosti
doložení pojištění odpovědnosti za škody způsobené stavební činností
Výběrová komise určila ze 4 doručených nabídek pořadí podle nejnižší ceny. Protože některým nabídkám chyběly požadované dokumenty, bylo výběrovou komisí doporučeno obeslat společnosti s  žádostí o dodatečné doplnění do 11. 1. 2013. Po tomto termínu bude vítězná společnost vyzvána k  navržení Smlouvy na požadované práce.

Ing. xxxxx měla dotaz, jakou poptávkou byly společnosti osloveny.
Odpověď Ing. K. Dostálka, starosty obce: “ Každý ze zájemců si budovu staré hasičské zbrojnice prohlédl, měl k  dispozici statický posudek budovy, při jehož zpracování byla provedena i sonda základů a dostal slepý výkaz výměr, na   jehož sestavení spolupracoval Ing. V. Vild ze společnosti  Stamprin, se kterým schválilo ZO Mandátní smlouvu na stavební dozor a řízení stavebních prací na obnově staré hasičské zbrojnice na zasedání ZO č.21/2012.
Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zprávu a rozhodnutí výběrové komise na zhotovitele I. etapy prací na obnově staré hasičské zbrojnice.

g)    Jmenování inventurní komise.
Jako každý rok je součástí závěrečného účtu obce i řádná inventura. Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl jmenovat komisi pro provedení inventur v  tomto složení: předseda R. Moureček, členové – L. Hastrmanová a S. Baudyš.
Návrh usnesení č. 3g/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jmenování členů komise na provedení inventur obce ve složení: předseda R. Moureček, členové – L. Hastrmanová a S. Baudyš.
Pro:  Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, J. Tymich,
Návrh usnesení č. 3g/22/2012 byl schválen 6 hlasy.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky –  24. 1. 2013 v  19:00 na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 31. 1. 2013 v  19:00 h v  hasičské zbrojnici v  Jílovišti
Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

  2) Informace.
a)    Točna autobusů.
Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o vypracování třetí varianty studie točny autobusů MHD pod mostem na Všenory, tak jak žádalo Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště. Starosta obce Ing. K. Dostálek přislíbil vyvolat v  nejkratší době veřejnou schůzku s  ROPIDEM, dopravcem společností Martin Uher, spol. s  r.o. obcí a občanů, kde by byly všechny připomínky projednány.

Ke špatnému stavu ulice Na Plazích starosta obce Ing. K. Dostálek prezentoval fotodokumentaci propadů komunikace po provedených výkopech při posilování sítě nn.
V  době dokončování stavby došlo ke  změně technika, který dozoroval stavbu. Jeho nástupce přislíbil udělat nápravu. Některá poškození komunikace byla způsobena těžkou technikou při poslední výstavbě v  lokalitě Na Močidlech, kterou byl RD pana xxxxx.

 3)    Dotazy občanů.    
Paní xxxxx měla dotaz na výklad posledního odstavce dopisu, který dostala od ZO v  záležitosti její žádosti o stavbu chaty na pozemku č kat.333/3 v  lokalitě Na močidlech.
Nesouhlasí se stanoviskem ZO, že pozemek je, podle výsledku referenda, v  nezastavitelném území. Trvá na schválení žádosti o postavení chaty o rozloze do 50 m?
V  diskuzi k  tomuto dotazu zazněla odpověď starosty obce Ing. K. Dostálka, že žádost paní xxxxx konzultoval na stavebním úřadě v  Mníšku pod Brdy, který má souhlasný názor se zastupitelstvem obce.
Paní xxxxx udělá dotaz na Krajském úřadě.
L. Fatková upozornila, že stávající územní plán nepovoluje stavbu chat a ani návrh nového územního plánu nepovoluje stavby chat větších než 25 m?, do výšky max. 5 m nad vzrostlý terén.

S. Baudyš poděkoval za zřízení osvětlení schodů z  mostu na Všenory.
Informoval o kontrolní činnosti. Kontrolní výbor doporučuje pro širší informovanost přílohy k  zápisu ze zasedání ZO na webové stránky obce a provádět zpětnou vazbu na úkoly přidělené na zasedáních ZO.
Mgr. I. Černý doporučil zjistit možnosti majitele mostu – ŘSD k  jeho osvětlení.

Zapsala: Libuše Fatková
Ověřil:  R. Moureček
L. Hastrmanová

Ing. Karel Dostálek
starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 22/2012

a)  Usnesení č. 3a/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013.
Obec bude hradit nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce a OÚ, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků
zálohové faktury a jejich vyúčtování z  roku 2012
závazky vyplývající z  již uzavřených smluv
závazky z  rozpracovaných akcí roku 2012
Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce.
Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2013 čerpané pouze na výdaje související a nevyhnutně nutné na přípravu investičních akcí, které vychází z  rozpočtového výhledu a výdaje, které vyplývají z  nedočerpaných výdajů minulých let na investičních akcích.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v  době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu 2013 po jeho schválení.

b)  Usnesení č. 3b/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Ing. K. Dostálka, aby provedl poslední rozpočtové opatření v  roce 2012. S  rozpočtovými změnami seznámí zastupitelstvo obce na prvním zasedání v  roce 2013.

c)    Usnesení č. 3c/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2012, které je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání č.22/2012.

d)    Usnesení č. 3d/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje uzavření Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností Witero Estates s. r. o.

e)  Usnesení č. 3e/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností  CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s.

g) Usnesení č. 3g/22/2012
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jmenování členů komise na provedení inventur obce ve složení: předseda R. Moureček, členové – L. Hastrmanová a S. Baudyš.