Zasedání zastupitelstva č. 23/2009

Program, projednání a schválení:

a) Rozpočtu na rok 2009.
b) Souhlasu se změnou využití pozemku les na pozemek obslužná sféra na odpočívce na Cukráku.
c) Dopisu pana xxxxx.
d) Žádosti o finanční podporu na upgrade pracoviště Czech POINT na OÚ Jíloviště.

Různé:

Termín pracovní schůzky – 25. 3. 2009 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 1. 4. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

Informace:

Protihlukové valy. Výjezd z rychlostní komunikace. Chodník na Všenorské ulici.
Informace o přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2008.
Pozemek parc.č. 142/4 a 142/3. Připojení nového vrtu.
Změna územního plánu č. 3. Územní plán. Schůzka k územnímu plánu může být buď 19. 3. 2009 nebo 26. 3. 2009 v 17,30 hod. v restauraci u Hastrmana.
Provoz školního autobusu ze Všemor.
Informace o dětském hotýlku a miniškoličce Celebritybaby.
Dotazy občanů.

Schváleno 8 hlasy.

Usnesení:

a) Rozpočtu na rok 2009.

USNESENÍ č. 2a/23/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2009 s těmito úpravami:

1. Vícepráce chodník Všenorská 91 000,- Kč.

2. Likvidace dešťových vod v ulici Na Hájensku 66 000,- Kč.

3. Okrašlovací spolek 5 000,- Kč.

4. Autobusové zastávky 10 000,- Kč.

Celkem 172 000,- Kč.

Výdaje: 8 644 700,- Kč

Změna stavu prostředků na účtech: 1 429 200,- Kč

Financování celkem: 829 200,- Kč

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření, kdy se nebude měnit výše příjmů nebo výdajů jednotlivých odvětví. S provedeným rozpočtovým opatřením bude ZO seznámeno na nejbližším zasedání. Ostatní rozpočtová opatření projednává a schvaluje ZO.

Schváleno 8 hlasy.

 

b) Souhlasu se změnou využití pozemku les na pozemek obslužná sféra na odpočívce na Cukráku.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zprávu starosty k tomuto bodu.

 

c) Dopisu pana xxxxx.

USNESENÍ č. 2c/23/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště na základě obdržených dopisů konstatuje, že podzemní vody v lokalitě Na Hájensku byly dlouhodobě bakteriologicky znečištěny. Z tohoto důvodu byl v této lokalitě vybudován obecní vodovod a tlaková kanalizace. Zastupitelstvo obce souhlasí s názorem pisatelů, že provádění tlakových zkoušek v ulici Baxova je absurdní, neboť jejich odpadní jímky leží ve směru proudění podzemní vody ve vzdálenosti vetší, než 80 m od studny paní xxxxx. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby v tomto smyslu pisatelům odpověděl a toto usnesení dal na vědomí Stavebnímu úřadu v Mníšku pod Brdy.

Schváleno 8 hlasy.

 

d) Žádosti o finanční podporu na upgrade pracoviště Czech POINT na OÚ Jíloviště.

USNESENÍ č. 2d/23/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje žádost o finanční podporu na upgrade pracoviště Czech POINT na OÚ Jíloviště.

Schváleno 8 hlasy.

 

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. Ivo Černý

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek

starosta