Zasedání zastupitelstva č.23/2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti
 
Číslo:                      23/ 2013
Datum:                    31. 01. 2013
Začátek zasedání:    19:08 h 
Ukončení zasedání:   20:10 h
Přítomni: Mgr. I. Černý,  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,
               J. Tymich, Ing. J. Vorel
        
Omluveni: F. Andres
                
Hosté: 30 občanů
Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.
Předsedající předložil návrh:
 – návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda Ing. J. Vorel
 – ověřovatelů zápisu č. 23/2013:  R. Moureček, L. Hastrmanová
 – zapisovatele zápisu č. 23/2013: L. Fatková
 – programu zasedání ZO Jíloviště č. 23/2013
P R O G R A M:
SEZNÁMENÍ.
a)S rozpočtovým opatřením č. 11/2012
 
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:
a) Kupní smlouvy a Návrhu na vklad na pozemek parc. č. 314/3. 
b) Rozdělení pozemku parc. č. 27/1.
c) Smlouvy „Obnova staré hasičské zbrojnice“.
RŮZNÉ:
1) Termín pracovní schůzky –  21. 2. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 28. 2. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti
2) Informace.
a) Točna autobusů.
b) Černá skládka biologického odpadu.
c) Dotace: Rekonstrukce uličního prostoru Pražská.
d) Škola a školka.
e) Oprava staré hasičské zbrojnice.
f) Přivaděč vody z Baní.
3) Dotazy občanů.
 Pro: Mgr. I. Černý,  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,
J. Tymich, Ing. J. Vorel
        
  Schváleno 8 hlasy.
1. ZAHÁJENÍ
Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a poděkoval za účast i v setkání občanů s představiteli společností, zajišťujících veřejnou dopravu v Jílovišti panem Jarešem, Nedvídkem z Ropidu a panem Uhrem, Kučerou za společnost Dopravce Pražské integrované dopravy Martin Uher s. r. o.
Omluvil nepřítomného zastupitele a konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
2. KONTROLA ZÁPISU:
Zápis ze zasedání ZO č. 22/2012 ze dne 20. 12. 2012 byl ověřen bez připomínek.
3. SEZNÁMENÍ.
a) S rozpočtovým opatřením č. 11/2012.
Starosta obce Ing. K. Dostálek předložil zastupitelům poslední RO roku 2012, k jehož provedení byl ZO pověřen usnesením č. 3b/22/2012. RO č. 11/2012 je přílohou zápisu ze zasedání ZO č. 23/2013.
4. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:
a) Kupní smlouvy a Návrhu na vklad na pozemek parc. č. 314/3.  
Předmětem smlouvy a následného vkladu do katastru nemovitostí je pozemek v lokalitě Na Močidlech, který je souběžný s ulicí Lesní a má rozlohu cca 1 280 m². Majitel  Intershop s. r. o. v osobě svého jednatele pana Chlubny nabízí odprodej obci za 250,- Kč za m². V tomto pozemku je sice umístěn v jeho malé části kanalizační řad, ale obec nemá potřebu jej získat do svého vlastnictví.  Problém je přístupová cesta k sousedícím pozemkům. Původně nabídnutá cena obcí 10,- Kč za celou plochu není společností Intershop s. r. o. akceptována. Starosta obce Ing. K. Dostálek doporučil dokumenty neschválit.
Návrh usnesení č. 4a/23/2013
Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje Kupní smlouvu a Návrh na vklad na pozemek parc. č. 314/3 ve kterých je uvedena cena pozemku ve výši 250 Kč/m².
Pro:  Mgr. I. Černý,  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel
Návrh usnesení č. 4a/23/2013 byl schválen 8 hlasy.
b) Rozdělení pozemku parc. č. 27/1.
Starosta obce Ing. K. Dostálek předložil přítomným situační plánek rozdělení pozemku parc. č. 27/1 a 27/3. Současný majitel nabízí vybudování komunikace v šíři 8 m, která by umožnila potřebné propojení s ulicí Souběžnou. Tuto plochu si zatím chce ponechat ve svém vlastnictví. Dělením by vznikly dva pozemky, byl by umožněn vjezd k č. p. 1. z ulice Příjezdní a č. p. 191, kde majitel plánuje prodejnu technického materiálu a malou zámečnickou výrobnu.
Mgr. I. Černý doporučil ošetřit právně možnost neomezeného přístupu a používání komunikace pro obec.
Zastupitelstvo obce Jíloviště rozhodne o tomto bodu na zasedání č. 24/2013 dne 28. 2. 2013.
c) Smlouvy „Obnova staré hasičské zbrojnice“.
K návrhu Smlouvy na provedení I. etapy prací na obnově staré hasičské zbrojnice, kterou zaslala společnost František Vlk, vybraná výběrovou komisí v prosinci 2012, byly vzneseny připomínky. Ty budou se společností projednány a zapracovány do smlouvy.
Zastupitelstvo obce Jíloviště schválí Smlouvu na provedení prací I. etapy obnovy staré hasičské zbrojnice na zasedání č. 24/2013 dne 28. 2. 2013.
RŮZNÉ:
1) Termín pracovní schůzky –  21. 2. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 28. 2. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti
Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO. 
2) Informace.
Protože se v obci mluví o uzavření obchodu, předal v úvodu starosta obce Ing. K. Dostálek informaci manželů xxxxx, že provoz prodejny v Jílovišti nebude z jejich podnětu přerušen nejméně 1,5 roku.
 
a) Točna autobusů. 
Tomuto bodu byl věnován prostor od 18:00 h. Přesto někteří občané vyslovili nesouhlas a podiv na stávající četnost autobusových spojů. Pan xxxxx současný stav pochválil.
 
b) Černá skládka biologického odpadu.
Jedná se o skládku v lokalitě Na Močidlech, která již byla na zasedání ZO projednávána. Starosta obce Ing. K. Dostálek připomenul usnesení č.3g/14/2012, v kterém vyzvalo OZ členy Sdružení občanů pro ochranu krajinné oblasti Jíloviště ke spolupráci. Citoval dopis Sdružení, ve kterém je doporučováno udělat kolem skládky oplocení a po rekultivaci plochy plot odstranit. Konstatoval, že na základě výsledků místního referenda není toto řešení s oplocením možné.
P. xxxxx navrhl, aby obec skládku na své náklady zlikvidovala, protože je na obecním pozemku. Požadoval geometrické zaměření, které by prokázalo, že současná cesta je vyjetá na jeho poli.
P. xxxxx požadovala přistavení velkoobjemových kontejnerů častěji než jedenkrát ročně.
Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že by stouply náklady na odvoz a likvidaci KTO v obci a tím i poplatek pro občany. Doporučil kontejnery na biologický odpad, které již jsou občany Jíloviště využívány.
P. xxxxx chtěl vědět, proč nemohou naši občané využívat sběrný dvůr v Mníšku pod Brdy, když je Jíloviště členem Sdružení obcí mníšeckého regionu.
Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že sběrný dvůr můžeme využívat, ale za platný poplatek.
P. xxxxx upozornila na nepořádek a neukázněnost těch, kdo používají kontejnery na tříděný odpad.
 
c) Dotace: Rekonstrukce uličního prostoru Pražská.
Po velkém úsilí byla 4. 1. 2013 podána žádost o dotaci na rekonstrukci úseku ulice Pražská od OÚ k HZ.  Rozpočet na tuto akci je cca 10 mil. korun, z toho je možnost čerpat prostředky do výše 72 %.
 P. xxxxx měl dotaz na důvod navýšení z původních 6 mil. korun.
Starosta obce Ing. K. Dostálek vysvětlil uznatelné a neuznatelné položky v souvislosti s přidělením dotace a informoval, že do rekonstrukce je zahrnuto i vybudování chodníků, dešťové kanalizace a sadové úpravy. Rozhodnutí o přidělení dotace nebo její zamítnutí by mělo být zveřejněno v květnu až červnu tohoto roku. Pro případ schválení musí obec rezervovat finanční prostředky ve výši 28% nákladů na realizaci akce ve svém rozpočtu na rok 2013.
P. xxxxx měla připomínku, že silnice Pražská byla nedávno opravovaná.
 
d) Škola a školka.
Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil přítomné s jednáním na městském úřadě ve Zbraslavi, kdy mu starosta p. Háněl sdělil, že do budoucna nebude možnost přijímat žáky ZŠ ani MŠ z Jíloviště.
V proběhlé diskuzi byla projevena nespokojenost se současným stavem. Situace se pravděpodobně ještě zhorší. Obec hledá řešení. Starosta obce vyvolá jednání na Krajském úřadě Středočeského kraje.
 
e) Oprava staré hasičské zbrojnice.
Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o přípravě obnovy a zařazení finanční částky na tuto akci do rozpočtu obce pro rok 2013. Veřejná sbírka vyhlášená na obnovu staré hasičské zbrojnice končí v dubnu letošního roku.
P. xxxxx chtěla vědět, k čemu bude stará hasičská zbrojnice využívána a vyjádřila nesouhlas s její rekonstrukcí.
 
f) Přivaděč vody z Baní.
Dotace na akci Přivaděč vody z Baní byla přidělena. V polovině letošního roku bude vybrán zhotovitel.
P. xxxxx chtěla vědět, jaký je podíl obce na tuto akci.
Odpověď: Obec již přispěla na zhotovení projektu a při realizaci by podíl měl být cca 2 mil. korun.
Protože nově má zájem Trnová a Klínec, dojde k dalším jednáním o podmínkách podílů jednotlivých obcí, které se přihlásily k využívání přivaděče.
 
3) Dotazy občanů
P. xxxxx: Kdo bude investovat vybudování cesty u obchodu (dělení pozemku č. 27/1).
Odpověď: majitel
 
P. xxxxx: Kdy bude zápis z minulého zasedání na webu obce a zda je jejich pozemek jmenován v referendu.
Odpověď: Zápis ze zasedání č. 22 bude na internetu v nejbližších dnech. 
ZO se přiklání k výkladu odboru Městského úřadu v Černošicích.  Konečné možnosti stavby, která je žádána na dotčeném pozemku, budou zapracovány v návrhu nového ÚP obce.
J. Tymich navrhl udělat dotaz na právní názor Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště.
P. xxxxx odpověděl, že číslo pozemku není v referendu uvedeno.
Zapsala: Libuše Fatková       
Ověřil:  R. Moureček
         L. Hastrmanová
Ing. Karel Dostálek
      starosta                             
    
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 23/2013
  
a)  Usnesení č. 4a/23/2013
Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje Kupní smlouvu a Návrh na vklad na pozemek parc. č. 314/3 ve kterých je uvedena cena pozemku ve výši 250 Kč/m².