Zasedání zastupitelstva č. 24/2009

Program, projednání a schválení:

a)Rozpočtového opatření č. 1/2009.
b)Pravidel pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.) v chatové zástavbě Na Hájensku.
c)Postupu ve věci rekreační chaty č.e. 53.
d)Návrhu nájemní smlouvy.
e)Výstavby rekreačního domku na pozemku parc.č. 188/14.
f)Žádosti o rozdělení pozemku parc.č. 32/1.
g)Žádosti o vyjádření k umístění nosičů pro reklamní poutače.
h)Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
i)Změny územního plánu č. 4.
j)Tlakové zkoušky v ulici Zenklova a Na Hájensku.
k)Obecně závazné vyhlášky – Spalování suchých rostlin.
l)Obecně závazné vyhlášky – Zákaz spalování některých druhů paliv.
m)Obecně závazné vyhlášky – Hluk v obci.

Různé:

1.Termín pracovní schůzky – 29. 4. 2009 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 6. 5. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
2.Informace: Protihlukové valy. Chodník na Všenorské ulici.

Schváleno 8 hlasy.

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 1/2009.
USNESENÍ č. 2a/24/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009. Jeho rozpis je uveden v příloze č. 1. Schváleno 8 hlasy.

 

b) Pravidel pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.) v chatové zástavbě Na Hájensku.
USNESENÍ č. 2b/24/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště bude navrhovat do nového územního plánu umožnění budoucích rekonstrukcí a modernizací chat v lokalitě Na Hájensku. Vzhledem k tomu, že tato lokalita je dle platného územního plánu určena k výstavbě nízkopodlažního bydlení s podmiňující investicí, zastupitelstvo obce navrhuje aby bylo při rekonstrukci chat v této lokalitě umožněno zvětšení zastavěné plochy na maximálně 25% plochy pozemku. Schváleno 8 hlasy.

 

c) Postupu ve věci rekreační chaty č.e. 53. Zastupitelstvo obce Jíloviště nesouhlasí a bere na vědomí postup investora, pani Libuše Moretové, bytem Ruská 48, Praha 10, zastoupené paní xxxxx ve věci rekonstrukce chaty č.p. 053 v obci Jíloviště z důvodu, že původní chata byla zbourána a místo ní byly postaveny obvodové stěny nové chaty a to bez souhlasu a stavebního povolení Stavebního úřadu v Mníšku pod Brdy. Ze strany investora tak došlo k porušení § 178 Stavebního zákona č. 183/2006. Zastupitelstvo obce Jíloviště z výše uvedených důvodů se kladně vyjádří k této nové stavbě za těchto podmínek: – Projektová dokumentace bude schválena Životním prostředím při městském úřadu v Černošicích, Stavebním úřadem v Mníšku pod Brdy. – Bude odpovídat platnému územnímu plánu obce Jíloviště.

 

d) Návrhu nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. 2d/24/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s koncepcí dopisu předloženého zastupitelstvu na zasedání 24/2009. Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu jednáním o nájemní smlouvě se zástupci majitelů rodiny xxxxx. Zastupitelstvo obce Jíloviště navrhuje, aby roční nájemné bylo stanoveno ve výši 1,- Kč ročně, a aby jeho výše nebyla na nic vázána.
Schváleno 6 hlasy. Proti 1 hlas.

 

e) Výstavby rekreačního domku na pozemku parc.č. 188/14.
USNESENÍ č. 2e/24/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu, aby odpověděl dopisem paní xxxxx v intencích usnesení 2b/24/2009. Schváleno 7 hlasy.

 

f) Žádosti o rozdělení pozemku parc.č. 32/1. Zastupitelstvo obce projedná žádost o rozdělení pozemku parc. č. 32/1 na příštím zasedáni ZO č. 25/2009 a pověřuje starostu obce získáním dalších informací potřebných k rozhodnutí. Schváleno 7 hlasy.

 

g) Žádosti o vyjádření k umístění nosičů pro reklamní poutače.
USNESENÍ č. 2g/24/2009
Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním navigačního systému obce na samostatných sloupech. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním se společností Srba servis s.r.o. tak, aby navigační systém byl vybudován jednotně pro celou obec. Schváleno 7 hlasy.

 

h) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. USNESENÍ č. 2h/24/2009 Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene. Schváleno 7 hlasy.

 

i) Změny územního plánu č. 4.
USNESENÍ č. 2i/24/2009
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem změny územního plánu č. 4. Schváleno 7 hlasy.

 

j) Tlakové zkoušky v ulici Zenklova a Na Hájensku.
USNESENÍ č. 2j/24/2009
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s provedením tlakové zkoušky v ulici Zenklova a Na Hájensku..
Schváleno 7 hlasy.

 

k) Obecně závazné vyhlášky – Spalování suchých rostlin.
USNESENÍ č. 2k/24/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o spalování suchých rostlinných materiálů v obci Jíloviště. Schváleno 7 hlasy.

 

l) Obecně závazné vyhlášky – Zákaz spalování některých druhů paliv.
USNESENÍ č. 2l/24/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší v obci Jíloviště.
Schváleno 7 hlasy.

 

m) Obecně závazné vyhlášky – Hluk v obci. Přeloženo na zasedání č.25/2009.

PŘÍLOHA: Rozpočtové opatření č. 1/2009.

 

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. Ivo Černý Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek starosta