Zasedání zastupitelstva č. 24/2013

 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti
 

 
Číslo:                      24/2013
Datum:                    28.02.2013
Začátek zasedání:    19:05 h
Ukončení zasedání:  21:45 h
 
 
Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich,
                Ing. J. Vorel
 
Hosté: 7 občanů
Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.
Předsedající předložil návrh:
 – návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:
 předseda:  Ing. J. Vorel
 – ověřovatelů zápisu č. 24/2013:    R. Moureček, L. Hastrmanová
 – zapisovatele zápisu č. 24/2013: L. Fatková
 – programu zasedání ZO Jíloviště č. 24/2013
 
P R O G R A M:
 
1. ZAHÁJENÍ.
2. KONTROLA ZÁPISU.
3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:
   a) Rozpočtu na rok 2013.
   b) Stanovení rozsahu rozpočtových opatření, které provádí starosta.
   c) Plánovací smlouvy s majitelem pozemku parc. č. 27/1a 27/2.
   d) Smlouvy:“Obnova staré hasičské zbrojnice v obci Jíloviště.“
   e) Velikosti stavebních pozemků parc. č. 314/2, 314/5, 314/6 a 314/1.
   f) Tisku Zvonice.
 
 
RŮZNÉ:
 
1) Termín pracovní schůzky –  21. 3. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 28. 3. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti
2) Informace.
   a) Točna autobusů.
   b) Dotace na: Rekonstrukci uličního prostoru Pražská.
   c) Škola a školka.
   d) Oprava staré hasičské zbrojnice
   e) Přivaděč vody z Baní
3) Dotazy občanů.
 
 Pro:  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich,
          Ing. J. Vorel
 
Schváleno 7 hlasy.
 
 
1. ZAHÁJENÍ.
Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.
 
2. KONTROLA ZÁPISU:
Zápis ze zasedání ZO č. 23/2013 ze dne 31. 01. 2013 byl ověřen bez připomínek.

V „Různém“ na zasedání ZO Jíloviště č. 24/2013 vystoupil pan xxxxx s nesouhlasným stanoviskem se zápisem ze zasedání ZO Jíloviště č. 22/2012 a z tohoto důvodu bude z tohoto zápisu takto upraven v „Různém“ odstavec: „Některá poškození komunikace byla způsobena těžkou technikou při poslední výstavbě v lokalitě Na Močidlech“.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:
a) Rozpočtu na rok 2013.
Návrh rozpočtu na rok 2013 byl vyvěšen na úřední desce od 12. 2. do 28. 2. 2013. Tím byla dodržena lhůta 15 dní zveřejnění. Nebyla k němu vznesena žádná připomínka a starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl jeho schválení.
Protože v návrhu jsou uvedeny pouze hlavní kapitoly účtů, uvedl hlavní plánované výdaje obce v roce 2013 v celkové výši 7 736 200,- Kč:
rekonstrukce uličního prostoru Pražská (pouze v případě získání dotace) = 4 300 000,- Kč
hasiči (oprava střechy, studie na rekonstrukci HZ, ZJ,  SDH – MH ) = 427 200,- Kč
TJ Jíloviště (navýšení na činnost s mládeží) = 100 000,- Kč
rekonstrukce staré hasičské zbrojnice = 300 000,- Kč
projektové práce a geodetická zaměření = 125 000,- Kč
osvětlení v lokalitě Fr. Smolíka a mostu na Všenory = 90 000,- Kč (podmíněno vyřešením komunikace, která je vyjeta jinak, než je zaneseno na katastru nemovitostí, omezení počtu světel na mostě = 2ks, na každém konci)
dary spolkům na činnost s dětmi (Klubíčko, turisté) = 24 000,- Kč
točna autobusů na křižovatce Trnová = 390 000,- Kč
oprava komunikací = 200 000,- Kč
oprava budovy OÚ (zatéká střechou) =100 000,- Kč
navigace (informační tabule a směrovky na podnikatelské subjekty v obci) =30 000,- Kč
přivaděč vody z Baní (pro předpokládané výdaje z informace VOK) =200 000,- Kč
splátka úvěru (poslední) =800 000,- Kč
výdaje plánované na obnovu a údržbu infrastruktury obce ve výši =650 000,- Kč budou pokryty úhradou nájmu zařízení od společnosti Vak Beroun.
Je nutné přihlédnout také k výdajům pro rok 2014, kdy bude mít obec povinnost uhradit podle smlouvy na přivaděč vody z Baní částku 2 mil. korun.
P. xxxxx konstatoval, že návrh rozpočtu není srozumitelný a nedoporučuje schválit ho jako schodkový. Položil otázku, zda je nutné investovat do krátkého úseku ulice Pražská tak velikou finanční částku.
Ing. xxxxx nesouhlasí s částkou investic na rekonstrukci ulice Pražská, která se jí zdá příliš vysoká.
Starosta obce Ing. K. Dostálek připomenul, že v celkové částce je zahrnuta chybějící dešťová kanalizace. Balastní vody stékají ulicí K Trnové do ČOV a přetěžují ji. Dále je v částce zahrnuto veřejné osvětlení a doprovodná zeleň a rekonstrukce komunikace Pražská.
P.xxxxx předal informaci z medií, že krajský úřad vydá 9 mil. korun na opravu komunikací v kraji a doporučil s jeho zástupci jednat.
Návrh usnesení č. 3a/24/2013
I. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Jíloviště na rok 2013 dle „Návrhu rozpočtu“, který je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO č. 24.
II. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2013 takto:
příjmy               9 094,60 tis. Kč
výdaje             12 517,66 tis. Kč
splátka úvěru        800,00 tis. Kč
schodek            4 223,06 tis. Kč
 
III. Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí finančního daru těmto právnickým osobám:
TJ Jíloviště               100,00 tis. Kč
SDH Jíloviště              20,00 tis. Kč
 
Okrašlovací spolek Jíloviště              9,00 tis. Kč
Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště       15,00 tis. Kč
IV. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště jako schodkový. Na schodek budou použity finanční prostředky z minulých let.
Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel
Návrh usnesení č. 3a/24/2013 byl schválen 7 hlasy.
 
b) Stanovení rozsahu rozpočtových opatření, které provádí starosta.
Navržena je stejná částka jako v roce 2012 tj. 100 000,- Kč.
Návrh usnesení č. 3b/24/2013
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Do výše 100.000 Kč – jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření  provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou  a  jejího stručného odůvodnění  (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel
Návrh usnesení č. 3b/24/2013 byl schválen 7 hlasy.
 
c) Plánovací smlouvy s majitelem pozemku parc. č. 27/1a 27/2.
Z průběhu diskuze vyplynul závěr, že je potřeba přesnější zakreslení komunikace a specifikace provedení jejího povrchu. Důležité je i vyjádření majitelů sousedních pozemků.
Projednání a schválení se překládá na zasedání č. 25/2013, které bude 28. 3. 2013.
 
d) Smlouvy: “Obnova staré hasičské zbrojnice v obci Jíloviště.“
Původní návrh smlouvy se společností F. Vlk byl doplněn o všechny připomínky zastupitelů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo max. do 30 dnů od jeho započetí.
Návrh usnesení č. 3d/24/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu „Obnova staré hasičské zbrojnice obce Jíloviště“.
Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel
Návrh usnesení č. 3d/24/2013 byl schválen 7 hlasy.
 
e) Velikosti stavebních pozemků parc. č. 314/2, 314/5, 314/6 a 314/1.
Jedná se o pozemky v Lesní ulici. Jejich velikost nenaplňuje podmínku stávajícího ÚP o min. rozloze 2 000 m². Pozemek č. 314/2 má 1 539 m²., 314/5 = 1 510 m², 314/6 = 1 510 m² a 314/1 = 2 010 m². K poslednímu pozemku byla již přikoupena část pozemku od společnosti INTERSHOP s.r.o. pro přístup z ulice Lesní. V návrhu nového ÚP je změněna velikost pozemků v této lokalitě na: větší než 1 000 m².
 
Předpokladem plánované výstavby je narovnání pochybení stavebního úřadu v Mníšku pod Brdy, který opomněl přístup k pozemkům, omezený parcelou č. 314/3, která je souběžná s ulicí Lesní.
Návrh usnesení č. 3e/24/2013
Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí, aby stavební pozemky parc. č. 314/2, 314/5, 314/6 a 314/1 mohly mít velikost větší než 1 000 m2 tak, jak je uvedeno v novém Návrhu územního plánu Jíloviště.
Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel
Návrh usnesení č. 3e/24/2013 byl schválen 7 hlasy.
 
 f) Tisku Zvonice.
Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil přítomné s nabídkou tiskárny v Mníšku pod Brdy na tisk našeho obecního zpravodaje. V porovnání s fakturou současného dodavatele tisku Casus Direkt mail a.s. je mírně výhodnější.
Ing. J. Vorel oponoval tím, že majitel je občan Jíloviště a dvakrát do roka za cenu černobílého dodá provedení barevné.
Starosta Ing. K. Dostálek připomenul, že se současným dodavatelem není žádná písemná smlouva. Bylo by potřeba tuto skutečnost napravit.
Projednání a schválení se překládá na zasedání č. 25/2013, které bude 28. 3. 2013.
 
 
RŮZNÉ:
 1) Termín pracovní schůzky –  21. 3. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 28. 3. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti
Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.
 
 2) Informace.
a) Točna autobusů.
Z důvodu nejnižší ceny na realizaci byly zahájeny přípravy projektové dokumentace na obratiště autobusů MHD na křižovatce Trnová.
b)  Dotace na: Rekonstrukci uličního prostoru Pražská.
25. 2. 2013 obdržela obec „Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí“ z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP Střední Čechy). Projekt obce na Rekonstrukci uličního prostoru Pražská splnil požadovaná kritéria a postoupil do dalšího kola procesu administrace, kterým je hodnocení. Výsledek bude pravděpodobně zveřejněn v květnu.
c) Škola a školka.
Volná místa ve státní školce nabízí v našem regionu pouze obec Hvozdnice.
d) Oprava staré hasičské zbrojnice.
Dnešním schválením Smlouvy „Obnova staré hasičské zbrojnice v obci Jíloviště“ s vybraným zhotovitelem I. etapy rekonstrukce – F. Vlkem budou, jak to počasí dovolí, zahájeny stavební práce.
Ing. xxxxx upozornila, že stavba není zanesena v katastru nemovitostí. Mohlo by to způsobit problémy v případě pojistných plnění apod.
Zapsání na katastru zajistí starosta obce Ing. K. Dostálek.
e) Přivaděč vody z Baní
 Z informací jednání Rady svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy, která se uskutečnila 26. 2. 2013:
dotace na přivaděč pitné vody z Baní (Želivka) byla přidělena ve výši 125 mil. korun
67 mil. bude rozděleno mezi zúčastněné obce (Jíloviště 2 mil. korun)
do konce roku bude ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel
Ing. xxxxx měla dotaz, zda jsou ve smlouvě nějaké podmínky, z kterých vyplývají obci povinnosti.
Odpověď: Obec bude mít povinnost určitého objemu odběru vody. Proběhnou však ještě další jednání, protože mají zájem zapojit se do projektu další dvě obce a může dojít ke změnám.
 
 
3) Dotazy občanů.
 
Paní xxxxx se opakovaně dotazovala, která otázka referenda se týká jejího pozemku č. 333/3 v lokalitě Na Močidlech. Zazněly opět otázky a odpovědi ze zasedání č. 22/2013.
Paní xxxxx trvá na tom, že její pozemek v referendu uvedený není. Ptá se, proč ZO povolilo předchozí stavby na dotčeném pozemku (voda, elektřina, oplocení)?
P. xxxxx se připojil k názoru, že pozemek 333/3 v referendu není uvedený. Rozhodující však je určení využití pozemku v ÚP. Vyjádřil také svůj nesouhlas s částí zápisu ze zasedání ZO č. 22/2012, kde je uvedeno jeho jméno jako původce poškození komunikace v ulici Na Plazích a žádal otisknout opravu ve Zvonici.
P.xxxxx upozornil na nefunkčnost webových stránek obce.
Nápravu zajistí Ing. J. Vorel.
 
Zapsala: Libuše Fatková
Ověřil:  R. Moureček, L. Hastrmanová
 
Ing. Karel Dostálek
      tarosta
 
 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 24/2013
 
  a) Usnesení č. 3a/24/2013
I. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Jíloviště na rok 2013 dle „Návrhu rozpočtu“, který je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO č. 24.
 
II. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2013 takto:
příjmy               9 094,60 tis. Kč
výdaje              12 517,66 tis. Kč
splátka úvěru          800,00 tis. Kč
schodek              4 223,06 tis. Kč
 
III. Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí finančního daru těmto právnickým osobám:
TJ Jíloviště                         100,00 tis. Kč
SDH Jíloviště                         20,00 tis. Kč
Okrašlovací spolek Jíloviště           9,00 tis. Kč
Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště    15,00 tis. Kč
 
IV. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště jako schodkový. Na schodek budou použity finanční prostředky z minulých let.
 
  b) Usnesení č. 3b/24/2013
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Do výše 100.000 Kč – jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
 
  d) Usnesení č. 3d/24/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu „Obnova staré hasičské zbrojnice obce Jíloviště“.
 
  e) Usnesení č. 3e/24/2013
Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí, aby stavební pozemky parc. č. 314/2, 314/5, 314/6 a 314/1 mohly mít velikost větší než 1 000 m2 tak, jak je uvedeno v novém Návrhu územního plánu Jíloviště.