Zasedání zastupitelstva č. 25/2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 25/ 2013

Datum: 28. 03. 2013

Začátek zasedání: 19:05 h

Ukončení zasedání: 19:45 h

Přítomni: Mgr. I. Černý. Ing. K.
Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel,

od 19:15 h F. Andres

Omluveni: L. Hastrmanová, J. Tymich,

Hosté: 9 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K.
Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu
usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatelů zápisu č. 25/2013:
R. Moureček, Mgr. I. Černý

– zapisovatele zápisu č. 25/2013: L.
Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště
č. 25/2013

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. KONTROLA ZÁPISU.

3. SEZNÁMENÍ

a) S rozpočtovým opatřením
č. 1/2013

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Telefonica Czech Republic, a. s. a obcí Jíloviště.
b) Rozdělení pozemku parc. č. 27/1.
c) Tisku Zvonice.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky –
9. 5. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 16. 5.
2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

2) Informace.

a) Točna autobusů.
b) Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření.
c) Oprava staré hasičské
zbrojnice.

3) Dotazy občanů.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K.
Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Schváleno 6 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek
přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů
konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.

2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 24/2013 ze
dne 28. 02. 2013 byl ověřen bez připomínek.

Na základě nesouhlasu pana xxxxx
s uvedením jeho jména jako původce poškození komunikace Na
Plazích a skutečnosti, že nebyl jediným stavebníkem používajícím
tuto ulici při poslední výstavbě v lokalitě na Močidlech,
bude ze zápisu zasedání ZO č. 22/2012 vypuštěna poslední část
věty ve znění: „ kterou byl RD pana xxxxx.“

3. SEZNÁMENÍ

          a) S rozpočtovým
opatřením č. 1/2013.

Zastupitelstvo obce Jíloviště
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2013.

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Telefonica Czech Republic, a. s. a obcí Jíloviště.

Smlouva o smlouvě budoucí byla již
schválena na zasedání ZO č. 12/2012. Týká se pokládky vedení
telefonního kabelu v ulicích Na Plazích a Lesní. Úhrada je ve
výši 5 170,- Kč.

Fr, Andres měl dotaz, zda se věcné
břemeno netýká jeho pozemků, které v těchto ulicích
vlastní.

Starosta obce Ing. K. Dostálek
odpověděl, že ne.

Návrh usnesení č. 3a/25/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi
Telefónikou Czech Repablik, a. s. a obcí Jíloviště. Věcná
břemena jsou vymezená v geometrickém plánu č. 761-659/2012
ze dne 30. 12. 2012.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing.
K. Dostálek, L. Fatková, R.Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel
Návrh usnesení č. 3a/25/2013 byl schválen 7 hlasy.

b) Rozdělení pozemku parc. č. 27/1.

K tomuto bodu jednání předložil
starosta obce Ing. K. Dostálek studii rozdělení pozemků i studii
navrhované komunikace, která bude takto vyznačena v novém
územním plánu obce Jíloviště. Je navržena v šíři 8 m.
Předpokládá se její propojení s ulicí Souběžnou.

Mgr. I. Černý doporučil ošetřit
používání komunikace pro občany obce.

Ing. xxxxx navrhla uzavřít
s majitelem Smlouvu o spolupráci.

Návrh usnesení č. 3b/25/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje rozdělení pozemku parc. č. 27/1, st 36/1 tak, jak je
uvedeno v návrhu dělení pozemku, který je přílohou zápisu
č. 25/2013. Podmínkou je, že komunikace bude vybudována na
náklady majitele pozemku 27/1. K tomuto účelu bude předem
uzavřena smlouva o spolupráci mezi majitelem pozemku 27/1 a obcí
Jíloviště.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing.
K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3b/25/2013 byl
schválen 7 hlasy.

c) Tisku Zvonice.

Starosta obce Ing. K. Dostálek
předložil nabídku Tiskárny Mníšek s. r. o., kde je jedenkrát
do roka tisk jednoho vydání zdarma bez účtování dopravy.

Ing. J. Vorel seznámil zastupitele
s návrhem Smlouvy se současným dodavatelem tisku společností
Casus Direct mail a.s., se sídlem Žilinská 5/2775, Praha 4.

Protože byly informace poskytnuty
v nedostatečné lhůtě a všichni zastupitelé neměli možnost
se s nimi seznámit, bude tento bod programu projednán na
zasedání č. 26/2013.

Zastupitelstvo obce Jíloviště ukládá
zastupiteli Ing. J. Vorlovi jednat se společností Casus Direct mail
a.s., o snížení ceny výtisku Zvonice.

RŮZNÉ:

     1) Termín pracovní schůzky – 9.
5. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 16. 5.
2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Zastupitelstvo obce Jíloviště
bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

     2) Informace.

a)
Točna autobusů.

Projektová dokumentace na točnu
autobusů je zpracovávána pro lokalitu Klínecká – křižovatka
Trnová. Plánované nové zastávky jsou navrženy na komunikaci
před mostem v ulici Pražská.

b)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Dne 4. 3. 2013 proběhla na OÚ
kontrola hospodaření obce. Byl zjištěn nedostatek, že
s rozpočtovým opatřením č. 5/2012 bylo zastupitelstvo obce
pouze starostou seznámeno, avšak nebylo usnesením zastupitelstva
schváleno.

c)
Oprava staré hasičské zbrojnice.

Stavební práce na opravě budovy
staré hasičské zbrojnice budou zahájeny 15. dubna 2013. Podle
Smlouvy se zhotovitelem je termín dokončení I. etapy prací do 20.
května 2013.

     3) Dotazy občanů

Dotazy občanů byly zodpovězeny během
zasedání ZO.

S přáním prožití hezkých
velikonočních svátků starosta obce Ing. K. Dostálek zasedání
ZO Jíloviště č. 25/2013 ukončil.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. I. Černý

R. Moureček

Ing. Karel Dostálek

starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO
JÍLOVIŠTĚ č. 25/2013

a) Usnesení č. 3a/25/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi
Telefónikou Czech Repablik, a. s. a obcí Jíloviště. Věcná
břemena jsou vymezená v geometrickém plánu č. 761-659/2012
ze dne 30. 12. 2012.

b) Usnesení č. 3b/25/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje rozdělení pozemku parc. č. 27/1, st 36/1 tak, jak je
uvedeno v návrhu dělení pozemku, který je přílohou zápisu
č. 25/2013. Podmínkou je, že komunikace bude vybudována na
náklady majitele pozemku 27/1. K tomuto účelu bude předem
uzavřena smlouva o spolupráci mezi majitelem pozemku 27/1 a obcí
Jíloviště.