Zasedání zastupitelstva č.27/2009

Program, projednání a schválení:

a) Rozpočtového opatření č. 3/2009.
b) Nákladů na projektovou dokumentaci přivaděče vody z Baní.
c) Zrušení vyhlášek č. 1/2003 a č. 4/2003.
d) Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést dne 22. 7. 2009 kontrolní činnost dle předloženého předmětu kontroly.

Různé:

1.Termín pracovní schůzky – 2. 9. 2009 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 9. 9. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
2.Informace:
a) Postup ve věci rekreační chaty č.e. 53.
b) Žádost na rekonstrukci bufetu na Cukráku.
c) Hlukové měření.
d) Nepovolený odběr elektřiny na OÚ. 3.Dotazy občanů.

Schváleno 6 hlasy.

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 3/2009.
USNESENÍ č. 2a/27/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009 (příloha č. 1 Zápisu ze zasedání OZ č. 27) Schváleno 7 hlasy.

 

b) Nákladů na projektovou dokumentaci přivaděče vody z Baní.
USNESENÍ č. 2b/27/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje příspěvek ve výši 30 tis. Kč včetně DPH pro rok 2009 na projektovou přípravu pro vodovodní přivaděč Zbraslav – Baně – Mníšek pod Brdy a bere na vědomí, že celkové náklady pro obec Jíloviště na tuto činnost jsou ve výši Kč 230 tis. včetně DPH. Cena je určena % podílem dle počtu obyvatel obce. Vodovodní přivaděč bude sloužit pro zásobení obyvatel vybraných obcí oblasti Mníšecka. Schváleno 7 hlasy.

 

c) Zrušení vyhlášek č. 1/2003 a č. 4/2003.
USNESENÍ č. 2c/27/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zrušení vyhlášky č. 1/2003 a č. 4/ 2003. Schváleno 7 hlasy.

 

d) Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést dne 22. 7. 2009 kontrolní činnost dle předloženého předmětu kontroly.
USNESENÍ č. 2d/27/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje kontrolnímu výboru obce Jíloviště provést kontrolní činnost dne 22. 7. 2009 a to na základě předloženého oznámení (příloha č. 2 zápisu ze zasedání OZ č. 27). Schváleno 7 hlasy.

Zapsala : Libuše Fatková

Ověřil: L. Hastrmanová Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek Starosta

 

Přílohy: 1. Rozpočtové opatření č. 3/2009.
2. Zápis z jednání kontrolního výboru ZO Jíloviště ze dne 18. 6. 2009.