Zasedání zastupitelstva č. 27/2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 27/ 2013

Datum: 27. 06. 2013

Začátek zasedání: 19:00 h

Ukončení zasedání: 20:35 h

Přítomni: F. Andres ml., Mgr. I.
Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R.
Moureček, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Omluven: P. Šmíd

Hosté: 8 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K.
Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu
usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatelů zápisu č.
27/2013: R. Moureček, Mgr. I. Černý

– zapisovatele zápisu č. 27/2013:
L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště
č. 27/2013

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ

2. KONTROLA ZÁPISU

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Jednacího řádu zastupitelstva
obce Jíloviště

b) Závěrečného účtu za rok 2012.

c) Účetní uzávěrky za rok 2012.

d) Výběrového řízení na
zpracování nabídky na poskytovatele investičního úvěru obci
Jíloviště

na koupi objektu č. p. 260.

e) Plánu rekonstrukcí a oprav
obecních komunikací.

f) Smlouvy pojištění právní
ochrany pro ÚSC.

g) Rozpočtového opatření č.
3/2013.

h) Hrobového místa pro pana xxxxx.

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č.
2/2013

5. RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 5. 9.
2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 12. 9. 2013 v 19:00
h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

2) Informace.

a) Točna autobusů.

b) Rekonstrukce staré hasičské
zbrojnice.

c) Návštěva zámku Dobříš dne 3.
8. 2013.

3) Dotazy občanů.

Pro: F. Andres ml., Mgr. I. Černý,
Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,

J. Tymich, Ing. J. Vorel

Schváleno 8 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek
přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů
konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.

2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 26/2013 ze
dne 16. 05. 2013 byl ověřen bez připomínek.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Jednacího řádu zastupitelstva
obce Jíloviště

Starosta obce Ing. K. Dostálek
informoval přítomné o dubnovém soudním rozhodnutí ve sporu obce
Psáry, které podpořilo pořízení audiovizuálního záznamu ze
zasedání zastupitelstva obce. O tomto záměru hovořil již na
zasedání ZO obce Jíloviště č. 26/2013. Pokud ho zastupitelé
schválí, bude proveden zkušební záznam panem xxxxx již ze
zasedání ZO č.27/2013. Podle kvality bude tento záznam, upravený
podle zákona o osobních údajích, zveřejněn na webu obce.

Jednací řád zastupitelstva obce
Jíloviště bude změněn v § 10 – Zápis z jednání
obecního zastupitelstva – (1). O průběhu jednání
zastupitelstva obce se pořizuje písemný zápis a audiovizuální
záznam, který bude dle technických možností zveřejněn na
internetových stránkách obce.

Návrh usnesení č. 3a/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Jíloviště.

Návrh usnesení č. 3a/27/2013 byl
schválen 8 hlasy.

b) Závěrečného účtu za rok 2012.

Největší úsporou v roce 2012
byla částka z nerealizované rekonstrukce části komunikace
Pražská. Ve výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2012 byla
výtka k RO č. 5/2012, kdy došlo k porušení limitu
schvalovaného starostou. Přestože toto pochybení bylo pouze
formální, je potřeba přijmout taková opatření, aby se již
neopakovalo.

Návrh usnesení č. 3b/27/2013

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012, s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě
o výsledku hospodaření.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje nápravné opatření v tomto znění: Rozpočtová
opatření nad stanovenou kompetenci starosty obce budou schvalována
zastupitelstvem obce.

Termín: ihned.

Návrh usnesení č. 3b/27/2013 byl
schválen 8 hlasy.

c) Účetní uzávěrky za rok 2012.

Údaje k účetní uzávěrce za
rok 2012 jsou obsaženy v Závěrečném účtu obce.

Návrh usnesení č. 3c/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje Účetní uzávěrku obce Jíloviště za rok 2012.

Návrh usnesení č. 3c/27/2013 byl
schválen 8 hlasy.

d) Výběrového řízení na
zpracování nabídky na poskytovatele investičního úvěru obci
Jíloviště na koupi objektu č.p. 260.

Protože je k prodeji nabízen
objekt č. p. 260 s pozemkem, zvažuje ZO jeho koupi, a proto
získává potřebné informace k této realizaci. Vedle
ekonomických rozborů je to i prověření možnosti výše a
podmínek poskytnutí úvěru od finančního ústavu.

Starosta obce Ing. K. Dostálek
připomenul přítomným záměr na koupi této nemovitosti z roku
2010, kdy byla nabízena s objektem i společnost s r.o.
GZG, a bylo uskutečněné výběrové řízení na vhodný finanční
ústav na poskytnutí tohoto úvěru.

Podle nového zákona o veřejné
soutěži není ZO schopno zodpovědně zpracovat zadání na
výběrové řízení a proto je opodstatněné zadat tuto službu
zprostředkovatelské společnosti.

Doporučena byla paní Hrdinová, která
se touto činností zabývá. Cena za poskytnutí této služby je
50 000,- Kč. Výběrová komise musí mít 5 členů a stejný
počet náhradníků. Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl tyto
členy: Ing. J. Vorel, J. Tymich, Mgr, I. Černý, S. Baudyš, D.
Tvrdoňová. Jako náhradníky: Ing. K. Dostálek, P. Šmíd, R.
Moureček, L. Fatková, M. Šedivá.

J. Tymich – kolik bylo poptáno
společností na zpracování výběrového řízení a zda bude mít
obec možnost zasahovat do podmínek zadání,

starosta Ing. K. Dostálek – zatím
je doporučena jen jedna společnost a o podmínkách rozhodne obec,

P. xxxxx – zda bylo jednáno o
záměru koupit č. p. 260 a jaká je výše předpokládaného
úvěru,

Mgr. I. Černý: – získání objektu
č.p. 260 bylo v programu všech volebních stran i jednotlivých
kandidátů. Letos končí splátky úvěru na plynofikaci obce a
výše úvěru na koupi objektu č. p. 260 bude závislá na výši
splátek a době splácení.

V následné rozpoutané diskuzi
měli přítomní občané zájem zjistit cenu nemovitosti.

Její konečná částka není ještě
stanovena.

Návrh usnesení č. 3d/27/2013

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje, aby starosta obce spolu s paní Hrdinovou připravil
výběrové řízení na zpracování nabídky na poskytovatele
investičního úvěru obci Jíloviště na koupi objektu č.p. 260 a
předložil zastupitelstvu obce Jíloviště způsob financování
této koupě.

Cena za organizační zajištění
celého průběhu veřejné zakázky je 50 tisíc korun.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje tyto členy výběrové komise: Ing. J. Vorel, J. Tymich,
Mgr, I. Černý, S. Baudyš, D. Tvrdoňová a tyto náhradníky: Ing.
K. Dostálek, P. Šmíd, R. Moureček, L. Fatková, M. Šedivá.

Návrh usnesení č. 3d/27/2013 byl
schválen 8 hlasy.

e) Plánu rekonstrukcí a oprav
obecních komunikací.

Protože obec nezískala žádanou
dotaci na rekonstrukci části ulice Pražská a stavební povolení
má platnost pouze jeden rok a nedávné přívalové deště opět
„vyplavily“ obecní ČOV, předložil starosta obce Ing. K.
Dostálek přítomným plán oprav – odvodnění obecních
komunikací:

 1. Rekonstrukce ulice Pražská –
  pouze zahájení stavby.

 2. Oprava komunikace ulice Pražská
  u RD č. p. 27 a 171.

 3. Odvodnění ulice Lipová.

 4. Oprava děr v ulici Pražská
  od hasičské zbrojnice k výjezdu na Strakonickou.

 5. Odvodnění polní cesty kolem RD
  č. p. 193 a oprava obecní komunikace U Cihelny.

 6. Odvodnění části ulice Na
  Plazích od RD č. p. 153 až 271.

 7. Odvodnění spodní části ulice
  K Trnové a její oprava.

 8. Oprava křižovatky ulice Na
  Zvonici a Pražská.

Pořadí oprav – odvodnění bude
určeno na základě finančních možností obce.

P. xxxxx – měl dotaz, zda jsou známé
náklady a zda je uvedený výčet oprav zároveň pořadím,

starosta Ing. K. Dostálek – konkrétní
výši jednotlivých nákladů neznáme a pořadí je pouze
orientační

Ing. xxxxx – navrhla opatřit
kanalizaci vodotěsnými poklopy a zjistit, zda nemají RD svedenu
dešťovou kanalizaci do splaškové. K těmto účelům se
používá barevný plyn nebo kamerový systém.

starosta Ing. K. Dostálek – tyto
možnosti již byly konzultovány s provozovatelem obecního
vodovodu společností Vak Beroun, která utěsněné poklopy
nedoporučuje z důvodu porušení betonových částí jímek.
Zjišťování kamerou je nákladné a vyžaduje povolení přístupu
na pozemek majitele RD. Dříve zákon připouštěl možnost
jednotné kanalizace, nyní je možná pouze kanalizace oddělená.
Jiný problém se projevuje u objektů nepřipojených na veřejnou
kanalizaci. Vypouštění fekálií do určených ČOV je omezeno
limitem a například pan xxxxx, který svoz fekálií provozuje
v našem regionu, má již limit vyčerpán.

Ing. xxxxx – doporučil zjistit
potřebné skutečnosti z projektových dokumentací a projevil
zájem nahlédnutí do nich.

J. Tymich – doporučil odborné
posouzení odvodnění jednotlivých ulic

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere
na vědomí předložený plán rekonstrukcí a oprav obecních
komunikací, který bude přílohou zápisu ze zasedání č.
27/2013.

f) Smlouvy pojištění právní
ochrany pro ÚSC.

Starosta obce Ing. K. Dostálek
předložil zastupitelstvu obce Jíloviště návrh na Pojistnou
smlouvu o pojištění právní ochrany pro územní samosprávy –
D.A.S., jak mu uložilo ZO na svém zasedání č.26/2013.

Návrh usnesení č. 3f/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje předloženou Pojistnou smlouvu o pojištění právní
ochrany pro územní samosprávy č. 0212600/000122 se splátkou
běžného pojistného ve výši 13 860,- Kč ročně.

Návrh usnesení č. 3f/27/2013 byl
schválen 8 hlasy.

g) Rozpočtového opatření č.
3/2013.

RO se týká vyrovnání příjmů a
výdajů v daních ve výši 100 000,- Kč a musí být
schváleno ZO.

Návrh usnesení č. 3g/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013, které je přílohou
zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 27/2013.

Návrh usnesení č. 3g/27/2013 byl
schválen 8 hlasy.

h) Hrobového místa pro pana xxxxx.

Starosta obce Ing. K. Dostálek
seznámil přítomné s historií hrobového místa č. 9. na
místním hřbitově, jehož původními majiteli byla rodina xxxxx.
Spisovatel xxxxx zemřel v roce 1955. Jeho ostatky byly však
přeloženy z tohoto hrobového místa do obecního úložiště
zřízeného na místním hřbitovně v roce 2012 a to z důvodu,
že hrobové místo č. 9 si pronajala v roce 2001 rodina xxxxx,
protože potomci spisovatele xxxxx neprojevovali o výše uvedené
hrobové místo zájem tím, že neplatili předepsaný poplatek.

Jménem rodiny xxxxx se nyní hlásí o
právo na hrobové místo vnučka spisovatele paní xxxxx, která
tlumočila přání na uložení dalších zemřelých členů
rodiny. Obviňuje obec z porušení zákona o pohřebnictví a
trvá na nápravě. Důkazy na potvrzení pochybení obce ani
pozůstalých rodiny xxxxx nebyly nalezeny.

Starosta obce Ing. K. Dostálek
navrhuje, aby na základě zákona o pohřebnictví se zřídil
čestný hrob s obeliskem a jménem spisovatele pana xxxxx.
Rodině bude nabídnuta možnost získání hrobového místa za
obvyklých platebních podmínek.

Návrh usnesení č. 3h/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje, aby na obecním hřbitově bylo zřízeno hrobové místo
– hrob čestný, který nemá nájemce a který bude spravovat a
užívat obec Jíloviště. Do tohoto čestného hrobu budou uloženy
ostatky spisovatele pana xxxxx.

Návrh usnesení č. 3h/27/2013 byl
schválen 8 hlasy.

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č.
2/2013

Rozpočtové opatření se týká
položek příjmů a výdajů v jednotlivých kapitolách
schvalovaných v kompetenci starosty obce.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere
na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2013, které je přílohou
zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 27/2013.

5. RŮZNÉ:

1. Termín pracovní schůzky – 5. 9.
2013 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 12. 9. 2013 v 19:00
h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

Zastupitelstvo obce Jíloviště
bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

2. Informace.

a) Točna autobusů.

Projektová dokumentace je dokončena.
Probíhá územní řízení k povolení stavby. Provizorně
byla upravena dočasná otočka autobusů u fotbalového hřiště.
Práce na úpravě povrchu cesty byly ve výši cca 20 000,- Kč.

Mgr. I. Černý – měl dotaz na zřízení
nových autobusových zastávek v obci u mostu na Všenory.

Starosta ing. K. Dostálek – odpověděl,
že rozhodnutí o umístění zastávek je platné.

b) Rekonstrukce staré hasičské
zbrojnice.

V pondělí 24. 6. 2013 přemístili
místní hasiči inventář ze staré hasičské zbrojnice do nové
garáže umístěné pro tyto účely u cvičného hřiště.

V součinnosti s tesařem
xxxxx připravuje pan Fr. Andres ml. dřevo na krovy.

c) Návštěva zámku Dobříš dne 3.
8. 2013.

L. Fatková pozvala přítomné na
výlet do Dobříše, kde mohou občané navštívit rybí hody a
expozice zámku. Na zpáteční cestě je plánována zastávka
v Čapkově Strži. Informace budou ve Zvonici.

3. Dotazy občanů.

pí xxxxx – kdy bude kanalizace v ulici
Fr. Smolíka,

starosta obce Ing. K. Dostálek –
nejsou finanční prostředky na tuto realizaci. Snad za spoluúčasti
občanů by byla tato realizace možná,

pí xxxxx – do jakých míst by se až
musela svést,

starosta obce Ing. K. Dostálek –
projektová dokumentace zatím není vyhotovena,

P. xxxxx – studie byla slíbena již
před několika lety. Doporučil zahrnout vyřešení společně
s projektem cesty. Nejsou zde vyřízeny majetkové vztahy.

pí xxxxx – zda je návrh ÚP
zveřejněný na webových stránkách obce aktuální,

starosta obce Ing. K. Dostálek: ano,
je.

Ing.xxxxx – měla dotaz na aktuálnost
ÚP na webu obce a na platby zveřejněných faktur. Neví, zda byly
fakturované údaje v zadání ke zpracování ÚP, konkrétně
7 RD Na Močidlech.

Ing. J. Vorel – zadání bylo schváleno
na zasedání OZ 4. 7. 2012.

MUDr. xxxxx – chtěla vědět, zda bude
posekaná louka v lokalitě Na Močidlech. Také měla
připomínku na nekvalitně vyváženou popelnici na domovní
odpad.

Fr. Andres – informoval, že trávu
poseká pan xxxxx, jak bude mít čas.

starosta obce Ing. K. Dostálek
vyrozumí o nedostatečném vyprázdnění popelnice svozovou firmu.

P. xxxxx – připomínkoval opožděné
zveřejňování zápisů ze zasedání ZO.

starosta obce Ing. K. Dostálek –
vysvětlil, že na internetových stránkách obce je zápis
zveřejněn až po ověření. Tedy s určitým zpožděním.

Ing. xxxxx- chtěl vědět, kdo navezl
suť pod most Na Všenory.

P. xxxxx – vyslovil domněnku, že je
to úmyslná zábrana proti vjíždění aut ze Strakonické silnice

Mgr. I. Černý navrhl zažádat
písemně ŘSD o zřízení svodidel.

Závěrem popřál starosta obce Ing.
K. Dostálek všem přítomným krásné léto a hezkou dovolenou.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: R. Moureček

Mgr. I. Černý

Ing. Karel Dostálek

starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ
č. 27/2013

a) Usnesení č. 3a/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Jíloviště.

b) Usnesení č. 3b/27/2013

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012, s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě
o výsledku hospodaření.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje nápravné opatření v tomto znění: Rozpočtová
opatření nad stanovenou kompetenci starosty obce budou schvalována
zastupitelstvem obce.

Termín: ihned

c) Usnesení č. 3c/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje Účetní uzávěrku obce Jíloviště za rok 2012.

d) Usnesení č. 3d/27/2013

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje, aby starosta obce spolu s paní Hrdinovou připravil
výběrové řízení na zpracování nabídky na poskytovatele
investičního úvěru obci Jíloviště na koupi objektu č.p. 260 a
předložil zastupitelstvu obce Jíloviště způsob financování
této koupě.

Cena za organizační zajištění
celého průběhu veřejné zakázky je 50 tisíc korun.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje tyto členy výběrové komise: Ing. J. Vorel, J. Tymich,
Mgr, I. Černý, S. Baudyš, D. Tvrdoňová a tyto náhradníky: Ing.
K. Dostálek, P. Šmíd, R. Moureček, L. Fatková, M. Šedivá.

f) Usnesení č. 3f/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje předloženou Pojistnou smlouvu o pojištění právní
ochrany pro územní samosprávy č. 0212600/000122 se splátkou
běžného pojistného ve výši 13 860,- Kč ročně.

g) Usnesení č. 3g/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013, které je přílohou
zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 27/2013.

h) Usnesení č. 3h/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště
schvaluje, aby na obecním hřbitově bylo zřízeno hrobové místo
– hrob čestný, který nemá nájemce a který bude spravovat a
užívat obec Jíloviště. Do tohoto čestného hrobu budou uloženy
ostatky spisovatele pana xxxxx.