Zasedání zastupitelstva č. 28/2013

19

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 28/ 2013

Datum: 12. 09. 2013

Začátek zasedání: 19:08 h

Ukončení zasedání: 20:25 h

Přítomni: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Omluven: F Andres ml., L. Hastrmanová, P. Šmíd

Hosté: 13 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatelů zápisu č. 28/2013: R. Moureček, Mgr. I. Černý

– zapisovatele zápisu č. 28/2013: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 28/2013

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. KONTROLA ZÁPISU.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Rozpočtového opatření č. 5/2013.

b) Podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci uličního prostoru Pražská“.

c) Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s.

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 4/2013

5. RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 19. 9. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 26. 9. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

2) Informace.

a)Točna autobusů.
b) Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice.

3) Dotazy občanů.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Schváleno 6 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.

Omluvil se za nezveřejnění videozáznamu ze zasedání č. 27, ze dne 27. 6. 2013 pro špatnou kvalitu a nepořízení záznamu ze zasedání č. 28 z důvodu dovolené pana xxxxx.

Pořízení záznamu nabídl a provedl pan xxxxx.

2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 27/2013 ze dne 27. 06. 2013 byl ověřen bez připomínek.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Rozpočtového opatření č. 5/2013.

Toto RO se týká přesunu finančních prostředků z kapitol: Veřejná doprava – obslužnost a odpadní vody – příspěvky občanům a to na úhradu faktury za péči o veřejnou zeleň, kde došlo k navýšení proti rozpočtu o 100 000,- Kč

Starosta obce Ing. K. Dostálek předložil zastupitelům výčet prací provedených společností pana Choděry: – údržba javorů na Pražské ulici – 24 ks (na doporučení občanů),

– pořez a průřez stromů v horní časti Pražské ulice, které poškodily letní bouře,

– zkrácení smrkové stěny u hasičské zbrojnice (na žádost občanů),

– úprava křovin na ulici Pražská,

– odvoz a likvidace odpadů.

Ing. xxxxx, zda bylo provedeno porovnání cen s tabulkou celostátního systému.

Starosta obce Ing. K. Dostálek: informoval, že pan xxxxx účtuje na základě URS 823 – 1 a 823 – 2, ale vzhledem k dlouholeté spokojené spolupráci s obcí si účtuje u některých prací méně.

Ing. xxxxx informoval o zkušenosti s panem xxxxx z Hradištka, který mu pořezal 3 stromy ve stráni za 3 500,- Kč. Doporučil jej využít i pro podobné práce v obci.

Starosta obce Ing. K. Dostálek: na některé práce musela být použita výsuvná plošina, kterou každý podnikatel nemá.

Xxxxx, upozornil na přerostlou vegetaci na cestě k autobusové čekárně ve směru na Prahu z ulice Příjezdní.

Starosta obce Ing. K. Dostálek: bude řešeno v rámci údržby obce s p. Velasem.

Další dotazy z diskuze:

– zda bude dostatek finančních prostředků na příspěvky občanům na kanalizaci

Starosta obce Ing. K. Dostálek: zatím není žádná žádost o příspěvek ani připojení na obec podána. Zůstatková částka v rozpočtu bude určitě do konce roku 2013 stačit.

– jak dlouhá byla upravovaná smrková stěna, není ve výčtu prací uvedeno

J. Tymich: doporučil uvést k cenám prací jednotkové ceny.

Do příštího zasedání doplní starosta obce Ing. K. Dostálek.

Návrh usnesení č. 3a/28/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje RO č. 5/2013, které je přílohou č. 1 zápisu ze zasedání ZO č. 28/2013.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3a/28/2013 byl schválen 6 hlasy.

b) Podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci uličního prostoru Pražská“.

Dne 5. 8. 2013 byla vyhlášena výzva č. 74 – ROP NUTS 2 Střední Čechy, prioritní osa Doprava.

Po konzultaci s Mgr R. Kučerou – vedoucím oddělení administrace projektů a regionálních fondů a Ing. T. Olivou – náměstkem ředitele ROP je naděje, že po doplnění některých kriterií by mohla být dotace pro naši obec schválena.

Zlepšení bodového hodnocení je závislé na prodloužení rekonstruovaného úseku, a to až k výjezdu na silnici Strakonickou směrem na Prahu. Stavba je podmíněna vybudováním dešťové kanalizace. Její nutnost byla zřejmá při nedávných přívalových deštích, V části úseku je neplatná její projektová dokumentace. Neplatnou projektovou dokumentaci pro připojovaný úsek ulice Pražská aktualizuje PK Flora – Ing. Zobačová.

Ing.xxxxx měl dotaz na celkové náklady rekonstrukce

Ing. xxxxx chtěla vědět, kolik zaplatí obec za přepracování stávající projektové dokumentace

Starosta obce Ing. K. Dostálek: obě částky budou vyčísleny až po dokončení dokumentace. Součástí žádosti je položkový rozpočet. Za projektovou dokumentaci budou účtovány jen ceny za realizované změny ve stávající projektové dokumentaci.

Dalším bonusem v hodnocení pro získání dotace je vypracování strategického plánu. t. j. výčet důvodů pro potřebnost realizace projektu.

Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhuje nechat zpracovat a podat žádost o dotaci, prodloužit délku rekonstrukce a změnit název projektu na „ Rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská – Příjezdní až Strakonická“. Na vypracování „Strategie“ se bude spolupracovat s SDH Jíloviště, TJ Jíloviště a Okrašlovacím spolkem Jíloviště.

Ing. xxxxx informoval, že na telefonický dotaz úspěšnosti projektu mu na ROP sdělili, že záleží na kvalitě zpracování žádosti.

Návrh usnesení č. 3b/28/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby obec Jíloviště podala žádost o dotaci na „Rekonstrukci uličního prostoru ulice Pražská – Příjezdní až Strakonická“.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3b/28/2013 byl přijat 6 hlasy.

c) Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s.

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o nabídce společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., že připraví žádost o přidělení dotace za cenu 25 000,- Kč a v případě jejího přidělení bude jí zaplacena částka 55 000,- Kč.

V rozpoutané diskuzi zazněly připomínky, že společnost, která žádost zpracovávala, měla o bodovém hodnocení a podmínkách schválení žádosti vědět. Ing. xxxxx přednesl výčet činností společnosti, upozornil na její neplnění povinnosti vůči úřadům a vyslovil pochybnost o opětovném zadání zpracování žádosti o dotaci společnosti, která již jednou neuspěla.

Starosta obce Ing. K. Dostálek: k první žádosti obdržela obec z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy „Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí“. Žádost splnila požadovaná kritéria a postoupila do dalšího kola hodnocení. Společnost tedy svou povinnost splnila a vzhledem k tomu, že konec termínu pro podání upravené žádosti je 29. listopad 2013, není prostor pro hledání jiné zpracovatelské společnosti.

Návrh usnesení č. 3c/28/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3c/28/2013 byl přijat 6 hlasy.

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 4/2013

Rozpočtové opatření se týká položek příjmů a výdajů v jednotlivých kapitolách schvalovaných v kompetenci starosty obce.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2013, které je přílohou č. 2. zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 27/2013.

5. RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 19. 9. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 26. 9. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti
Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace.

a)Točna autobusů.

Ke zdržené došlo úpravou v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí z důvodu dědického řízení po smrti pana Bartoně, jehož majetku se týkalo 5 m² plánované komunikace. Čeká se na vyjádření Ministerstva dopravy a Odboru životního prostředí v Černošicích. Výstupní a nástupní zastávka je plánována před mostem na Všenory, u okálů.

Ing. xxxxx vyjádřil nesouhlas s financování obratiště pouze obcí Jíloviště.

b)Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice.

Starosta obce Ing. K. Dostálek vyslovil poděkování všem, kteří se zapojili do prací na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice., hlavně panu F. Andresovi ml., který věnoval nejvíce svého volného času.

K finančním prostředkům ze sbírky poslala paní M. Součková fin. dar ve výši 30 000,- Kč na střešní krytinu, a dalších 10 000,- Kč bylo na účet pro rekonstrukci připsáno dnes.

Návrhy interiéru provádí zdarma Ing. arch. K. Cvrček, projektovou dokumentaci zpracoval bez nároku na odměnu také pan Z. Vermach, Závod Lesy Jíloviště – Ing. Tobolka daroval dřevo na krov, Ing. J. Zikmund přislíbil dodat okno a dveře za smluvní cenu.

Dosavadní výdaje činí: – GEO 5 – geometrické zaměření 6 050,- Kč

– společnost F. Vlk, zemní práce 151 320,- Kč

– stavební dozor, Ing. Vild 8 384,- Kč

– přípojka ČEZ 5 000,- Kč

– materiál v září 31 068,- Kč

(armatura, beton, omítky atd.)

Je dokončeno sejmutí střechy a vybetonování věnce pod nové krovy. Do konce roku je plánováno dokončení střechy.

Ing. xxxxx informoval o nálezu plechového kříže, který byl původně na místě křížku na Pražské ulici u okálů. Zadal jeho restaurování odborníkovi. Po dohotovení bude předán obci.

Ing. xxxxx vyjádřil podiv nad malou agitací pro práce na opravě. Nikdo o tom neví.

Informace jsou průběžně zveřejňovány ve Zvonici. Veřejná sbírka probíhala 3 roky. Každý, kdo chce pomoci prací nebo finančním příspěvkem má vždy možnost dotazu na OÚ nebo přímo u občanů, kteří na opravách pracují.

Dne 10. 9. 2013 byl na Městském úřadu v Černošcích projednáván ÚP obce Jíloviště. Jeho schválení se oddaluje zpracováním zdůvodnění k nevyhověným připomínkám občanů. Případná soudní řízení, vyvolaná občany při nedostatečném zdůvodnění, by schválení dále prodlužovala schválení územního plánu Jíloviště a tím by mohlo dojít, že by obec musela vracet dotaci ve výši 704 400,- Kč.

3) Dotazy občanů.

Ing. xxxxx měl dotaz na majetkoprávní vyrovnání týkající se komunikací. V obci jsou ulice výhradně ve vlastnictví obce (místní), ale hodně je jich s více vlastníky (účelové komunikace). Nechápe, že ještě po tolika letech změn ve vedení státu nejsou tyto poměry narovnány.

Dále se ptal na oplocení pozemku Na Močidlech v ulici Lesní. Pokud k němu dojde, bude zúžena komunikace.

Starosta obce Ing. K. Dostálek: digitalizací katastru se objevilo více nesrovnalostí. Postupně budou řešeny. O oplocování pozemku Na Močidlech nemá žádné informace.

Paní xxxxx chtěla vědět, proč je na cestě č. 452 položen v její jedné třetině mezní kámen a kam zasahuje obchvat Jíloviště v návrhu ÚP obce a zda není hrozba, že by vedl lokalitou Fr. Smolíka.

Na umístění mezního kamene odpověděl Ing. xxxxx: část cesty je obce, část majitelů sousedícího pozemku.

K severnímu obchvatu odpověděl starosta obce Ing. K. Dostálek a připomenul, že tento návrh byl podán nadřízenými orgány, ale již v počátku zpracovávání ÚP obce byl zamítnut.

V lokalitě Fr. Smolíka probíhají jednání k výměně pozemků mezi majiteli hotelu CINEMA PALACE a obcí Jíloviště. Je připravena smlouva a prováděno geometrické zaměření. Pak bude možné vybudovat v této lokalitě veřejné osvětlení.

P. xxxxx upozornil, že materiály ze zasedání ZO nejsou aktuálně na webu obce.

Ing. xxxxx požaduje zveřejnění nahrávky z průběhu zasedání na internetu.

Xxxxx měl dotaz, zda chce ZO koupit bývalou pizzerii U Hastrmana, zda podniká v této věci nějaké kroky a zda je reálné, že se koupě uskuteční do konce volebního období současného ZO.

Starosta obce Ing. Dostálek: současný odhad budovy je 9 360 tis. Kč, potřebná rekonstrukce kolem 6 000 tis. Kč. Dostupný propočet provozních nákladů této budovy je kolem 700 tis. Kč ročně.

Obec má stanovisko České pošty, které není příliš příznivé, co se týká financování modernizace pobočky. Také jsme jednali s místními podnikateli o možnosti zřízení obchodu. Ani zde není situace taková, aby obci ulehčila nést náklady.

Pokud dojde ke změnám, které by umožnily realizaci záměru, bude mít ZO zájem koupit tento objekt č. p. 260.

Závěrem pozval starosta obce Ing. K. Dostálek všechny přítomné na posvícení u fotbalového hřiště, které se koná v sobotu 21. září 2013 a jeho pořadateli jsou obec a TJ Jíloviště.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: R. Moureček, Mgr. I. Černý

Ing. Karel Dostálek
starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 28/2013

a) Usnesení č. 3a/28/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje RO č. 5/2013, které je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO č. 28/2013

b) Usnesení č. 3b/28/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby obec Jíloviště podala žádost o dotaci na „Rekonstrukci uličního prostoru ulice Pražská – Příjezdní až Strakonická.

c) Usnesení č. 3c/28/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Jíloviště a společností CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.