Zasedání zastupitelstva č.3/2007

Program

projednání:

a) Souhlasného stanoviska k územnímu rozhodnutí k rozšíření hotelu CINEMA PALACE.

b) Rozpočtového opatření č. 3/2006.

c) Postupu s nakládáním s dotacemi pro SDH Jíloviště.

d) Odměn členů zastupitelstva obce.

e) Dodatku ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.

f) Členů výběrové komise na výběr firmy na technologii zrychlovací stanice.

g) Žádost paní Fidrmucové.

h) Způsobu placení poplatků za komunální odpad složenkami.

i) Prodeje části obecního pozemku p. č. 437/2 pro zarovnání hranic pozemků u okálů č.p. 144 a 146.

j) Vyjádření k projektové dokumentaci rekonstrukce bývalé restaurace „Pod lesem“.

k) Firmy na geometrické zaměření věcných břemen, vzniklých při plynofikaci obce.

l) Členů sociální komise.

Schváleno 9 hlasy.

Usnesení

a) Souhlasného stanoviska k územnímu rozhodnutí k rozšíření hotelu CINEMA PALACE.

USNESENÍ č. 2a/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřilo JUDr. Jana Nekolu k zadání formulace podmínek k vydání souhlasného stanoviska Obce Jíloviště k územnímu rozhodnutí ve věci rozšíření CINEMA PALACE právníkovi, který je znalý v oblasti stavebních a územních řízení.

Schváleno 8 hlasy.

b) Rozpočtového opatření č. 3/2006.

USNESENÍ č. 2b/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2006

Schváleno 8 hlasy.

c) Postupu s nakládáním s dotacemi pro SDH Jíloviště.

USNESENÍ č. 2c/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby po schválení rozpočtu na daný rok se již nenavyšovaly výdaje na požární ochranu o přijaté neinvestiční dotace. Výjimkou jsou neinvestiční výdaje určené na speciální zařízení např. radiostanice.

Schváleno 8 hlasy.

d) Odměn členů zastupitelstva obce.

USNESENÍ č. 2d/3/2007

ZO Jíloviště schvaluje od 1. 1. 2007 měsíční odměnu neuvolněným členům ZO panu Miroslavu Petříkovi ve výši 910,- Kč a panu Ing. Janu Vorlovi měsíční odměnu ve výši 15 230,- Kč.

Schváleno 7 hlasy. Proti L. Fatková.

e) Dodatku ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.

USNESENÍ č. 2e/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem uzavřenou mezi obcí Jíloviště a firmou REMONDIS s.r.o.

Schváleno 8 hlasy.

f) Členů výběrové komise na výběr firmy na technologii zrychlovací stanice.

USNESENÍ č. 2f/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje za členy výběrové komise pro výběr firmy na technologii zrychlovací stanice pana P. Brůnu, Mgr. I. Černého a JUDr. J. Nekolu.

Schváleno 8 hlasy.

g) Žádost paní Fidrmucové.

USNESENÍ č. 2g/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, zamítavé stanovisko paní M. Fidrmucové ve věci prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2005 a 2006. Paní M. Fidrmucová až po uhrazení této dlužné částky se může obrátit na sociální komisi se žádostí o sociální příspěvek.

Schváleno 8 hlasy.

h) Způsobu placení poplatků za komunální odpad složenkami.

USNESENÍ č. 2h/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby všem plátcům místního poplatku za komunální odpad v katastru obce Jíloviště v roce 2007 byly zaslány složenky .

Schváleno 7 hlasy. Zdržel se JUDr. J. Nekola.

i) Prodeje části obecního pozemku p. č. 437/2 pro zarovnání hranic pozemků u okálů č.p. 144 a 146.

USNESENÍ č. 2i/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej části pozemku p.č. 437/2 pro zarovnání hranic pozemků majitelům okálu č.p. 146 a panu Ing. Pařízkovi za cenu 11,65 Kč/m². Kupující si na svoje náklady zajistí geometrické zaměření.

Schváleno 8 hlasy.

j) Vyjádření k projektové dokumentaci rekonstrukce bývalé restaurace „Pod lesem“.

USNESENÍ č. 2j/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby na obecní komunikaci p.č. 442/3 u bývalé restaurace „Pod lesem“ č.p. 31 bylo v projektové dokumentaci „Rekonstrukce obecní komunikace Pražská“ rozšířeno stání pro osobní automobily na 7 parkovacích míst.

Schváleno 8 hlasy.

k) Firmy na geometrické zaměření věcných břemen, vzniklých při plynofikaci obce.

USNESENÍ č. 2k/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá na příští zasedání ZO rozhodnutí o schválení firmy na geometrické zaměření věcných břemen, vzniklých při plynofikaci obce.

Schváleno 8 hlasy.

l) Členů sociální komise.

USNESENÍ č. 2l/3/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby předsedou sociální komise byl místostarosta Ing. J. Vorel a členy L. Hastrmanová a Ing. K. Dostálek.

Schváleno 8 hlasy.