Zasedání zastupitelstva č.3/2011

Číslo : 3/ 2011

Datum : 21. 03. 2011

Začátek zasedání : 19,05 hod.

Ukončení zasedání : 20,15 hod.

Přítomni: F. Andres, Ing. K. Dostálek, R. Moureček, JUDr J. Nekola, P. Šmíd, Ing. J. Vorel, Mgr. I. Černý

Omluvena: L. Fatková

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatele zápisu č 3/2011: P. Šmíd, R. Moureček

– zapisovatele zápisu č. 3/2011: Mgr. I. Černý

– program zasedání ZO Jíloviště č. 3/2011

Program:

Projednání a schválení:

  1. Zhotovitele investiční akce „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“.

  2. Smlouvy se zhotovitelem investiční akce „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“.

  3. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Jíloviště ul. Pražská TJ parc. č. 241/5.

  4. Rozpočtu víceprací na akci Jíloviště – Dešťová kanalizace v ulici Pražská – I. etapa.

  5. Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (nn) 4120664535.

  6. Smlouvy o zajištění přeložky STL a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

  7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“.

Různé:

  1. Termín pracovní schůzky – 5. 4. 2011 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 14. 4. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

Schváleno 8 hlasy.

Usnesení:

1. Zhotovitele investiční akce „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“.

USNESENÍ 2a/3/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na základě schváleného Protokolu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“, hodnotící komise této veřejné zakázky jejího zhotovitele společnost LB 2000, s.r.o.

Schváleno 8 hlasy.

2. Smlouvy se zhotovitelem investiční akce „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“.

USNESENÍ 2b/3/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu společnosti LB 2000, s.r.o. na veřejnou zakázku malého rozsahu „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“, která je přílohou zápisu č. 3/2011.

Schváleno 7 hlasy.

3. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Jíloviště ul. Pražská TJ p.č. 241/5.

USNESENÍ 2c/3/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – Jíloviště ul. Pražská TJ parc. č. 241/5“.

Schváleno 8 hlasy.

4. Rozpočtu víceprací na akci Jíloviště – Dešťová kanalizace v ulici Pražská – I. etapa.

Přesunuto na zasedání č. 4/2011 z důvodu, že se nejdříve k rozpočtu víceprací musí vyjádřit finanční výbor.

Schváleno 8 hlasy.

5. Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (nn) 412066453.

USNESENÍ 2e/3/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (nn) 4120664535“.

Schváleno 8 hlasy.

6. Smlouvy o zajištění přeložky STL a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Přesunuto na zasedání č. 4/2011 z důvodu, že se musí k těmto smlouvám vyjádřit finanční výbor.

Schváleno 8 hlasy.

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“.

USNESENÍ 2g/3/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“.

Schváleno 8 hlasy.

Zapsal: Ivo Černý

Ověřil: R. Moureček

Pavel Šmíd

 

Ing. Karel Dostálek – starosta