Zasedání zastupitelstva č. 30/2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 30/ 2013

Datum: 31. 10. 2013

Začátek zasedání: 19:05 h

Ukončení zasedání: 19:40 h

Přítomni: F Andres ml., Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,

P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Hosté: 13 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatelů zápisu č. 30/2013: R. Moureček, P. Šmíd

– zapisovatele zápisu č. 30/2013: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 30/2013

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. KONTROLA ZÁPISU.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2014.

b) Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku.

c) Prodej obecního pozemku parc. č. 142/4.

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 8/2013

5. RŮZNÉ:

  1. Termín pracovní schůzky – 14. 11. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO Jíloviště – 21. 11. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

  1. Informace.

a) Seznámení se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2013.

  1.  Dotazy občanů.

Pro: F Andres ml., Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,

P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Schváleno 9 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. Informoval, že videozáznam pořídí pan xxxxx

2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 29/2013 ze dne 10. 10. 2013 byl ověřen bez připomínek.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2014.

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval přítomné o průběhu jednání zastupitelů se zástupci společnosti VAK Beroun a.s., technickým ředitelem panem Mgr. Jiřím Paulem a manažerem akvizic panem Janem Kolářem. Konstatoval, že údaje o kalkulaci cen vodného a stočného byly spolu s programem zasedání ZO č. 30 uveřejněny na webových stránkách obce. Předložil zastupitelům přehled cen vodného a stočného v okolních obcích. Ze šesti uvedených byla cena pouze jednou nižší než v Jílovišti. Celostátní průměr se pohybuje kolem 78,- Kč za 1 m³. Zdůraznil, že obec potřebuje finanční prostředky na obnovu infrastruktury, které dostává od společnosti VAK Beroun a.s. ve výši nájemného. Doporučil zastupitelům schválit z navržených možností variantu č. 2., kdy se zvýší celkový poplatek za vodné a stočné o 1,- Kč za 1m³ a cena nájemného zůstane stejná v roce 2012 tj. 650 000,- Kč

J. Tymich vyjádřil nesouhlas. Zástupci VAK Beroun a.s. měli působivou prezentaci, ale nepředložili pádné argumenty, které by ho přesvědčily o tom, že navýšení cen vodného a stočného nebo snížení částky nájemného je opodstatněné.

Ing. xxxxx souhlasil s J. Tymichem.

Návrh usnesení č. 3a/30/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na rok 2014 cenu vodného za 1m³ ve výši 38,- Kč (bez DPH) a cenu stočného za 1m³ ve výši 29,- Kč (bez DPH).

Pro: F Andres ml., Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,

P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Proti: J. Tymich

Návrh usnesení č. 3a/30/2013 byl schválen 8 hlasy.

b) Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku.

Povinnost aktualizovat plán obnovy vodohospodářských sítí v obci ukládá jejímu majiteli zákon. Společnost VAK Beroun a.s. vypracovala tento dokument spolu s výčtem oprav provedených v období 9/2012 – 8/2013 a předala jej ZO Jíloviště k projednání.

U vodovodu je např. uvedena oprava vodovodního potrubí v budově OÚ nebo likvidace škod na zdrojích a čerpadlech pitné vody po letošních přívalových deštích. Na tyto investice uplatnila společnost VAK Beroun a.s. pojistné plnění od pojišťovny. Stejně tomu bylo i v případě kompletního vyčistění čistících linek a odpadového potrubí na ČOV .

Z plánu investic (do roku 2016) je pro nejbližší období navrženo pokračovat v opravách úpravny vody a ČOV, nutnost zadat vypracování projektové dokumentace pro rozšíření vodojemu a provést rekonstrukci části kanalizační stoky u okálů, pořízení telemetrie – centrálních přenosů na dispečink provozovatele atd. Důležitost je také kladena na lokalizování zdrojů přítoku balastních vod do kanalizace a jejich odstranění.

Ve spolupráci s obcí navrhne společnost VAK Beroun a.s. zjišťování svedení dešťových vod ze soukromých objektů do obecního kanalizačního řadu pomocí obarveného kouře, včetně předpokládaných nákladů na tuto lokalizaci.

Návrh usnesení č. 3b/30/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje aktualizaci „Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku“ na dobu nejméně 10 let, který byl vypracován společností VAK Beroun, a. s. dne 21. 10. 2013 a který je přílohou zápisu ze zasedání ZO č. 30/2013

Pro: F Andres ml., Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,

P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3a/30/2013 byl schválen 9 hlasy.

c) Prodej obecního pozemku parc. č. 142/4.

Záměr obce prodat pozemek parc. č. 142/4 byl vyvěšen na Úřední desce dne 25. 9. 2013 a sejmut 13. 10. 2013. Ozval se pouze jediný zájemce – manželé xxxxx.

Návrh usnesení č. 3c/30/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště č.1/2013 prodat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 142/4 paní xxxxx a panu xxxxx, bytem Pražská č. p. 176, za kupní cenu 12 720,- Kč a pověřuje starostu obce vypracovat a podepsat s nimi Kupní smlouvu.

Pro: F Andres ml., Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,

P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3c/30/2013 byl schválen 9 hlasy.

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 8/2013.

RO se týká přesunutí částky 96 000,- Kč na opravu staré hasičské zbrojnice. Finanční částka bude použita na vstupní prvky (vrata, dveře) a odizolování a vybetonování podlahy.

Fr. Andres ml. upozornil na možnost zažádání o dotaci z fondů Středočeského kraje.

Starosta Ing. K. Dostálek informoval, že o této možnosti ví a připravuje i podání dalších.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2013, které je přílohou zápisu ze zasedání ZO č. 30/2013.

5. RŮZNÉ:

  1. Termín pracovní schůzky – 14. 11. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 21. 11. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

  1. Informace.

a) Seznámení se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2013.

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2013, které proběhlo na OÚ ve středu 23. 10. 2013 nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

  1. Dotazy občanů

Pan xxxxx doporučuje opakovaně zažádat ŘSD o opravu chodníku na mostě na Všenory.

Starosta obce Ing. K. Dostálek: silnice III. třídy a most nad rychlostní komunikací I/4 je ve vlastnictví Středočeského kraje, který zadal odborníkovi vyhodnotit jejich stav. Ten konstatoval, že stav chodníku na mostě je havarijní. Poslední žádost na řešení této situace byla poslána KSUS Středočeského v lednu roku 2013.

Pan xxxxx měl dotaz na majitele pozemku u hotelu Hubertus, na kterém byla postavena skříňka pro přívod plynu, která nedělá Pražské ulici žádnou ozdobu.

Fr. Andres ml., upozornil, že jsou vidět značky vytyčující hranice pozemků.

Starosta obce Ing. K. Dostálek zjistí odpověď do příštího zasedání ZO.

Pan xxxxx poukázal na nedostatečné upevnění odtokových žlabů v ulici Fr. Smolíka. Při přejezdu jsou hlučné.

Starosta obce Ing. K. Dostálek zajistí do konce týdne upevnění žlabů, které byly odmontovány z důvodu čistění.

Pan xxxxx. upozornil na chybné údaje o Jílovišti, které jsou uvedeny ve Wikipedii na internetu a doporučil kontrolu textu v připravované encyklopedii měst a obcí České republiky, která byla  avizována v posledním vydání Zvonice.

Fr. Andres navrhl, aby text v encyklopedii a Wikipedii posoudil a navrhl k opravě pan xxxxx.

Pan xxxxx opakovaně žádal o odstranění křoví na cestě k autobusové zastávce Jíloviště hl. silnice směr Praha.

Starosta obce Ing. K. Dostálek oponoval, že křoví kolem cesty k autobusové zastávce směrem na Prahu již bylo upraveno a nabídl panu xxxxx společnou kontrolu tohoto stavu.

Ing. xxxxx požaduje, aby obec zahájila řízení ve věci majetkoprávního vypořádání vlastnictví dotčených pozemků komunikace v ulici K Cihelně.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: R. Moureček

P. Šmíd

Ing. Karel Dostálek

starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 30/2013

  1. Usnesení č. 3a/30/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na rok 2014 cenu vodného za 1m³ ve výši 38,- Kč (bez DPH) a cenu stočného za 1m³ ve výši 29,- Kč (bez DPH).

  1. Usnesení č. 3b/30/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje aktualizaci „Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku“ na dobu nejméně 10 let, který byl vypracován společností VAK Beroun, a. s. dne 21. 10. 2013 a který je přílohou zápisu ze zasedání ZO č. 30/2013.

  1. Usnesení č. 3c/28/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště č.1/2013 prodat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 142/4 paní xxxxx a panu xxxxx, bytem Pražská č. p. 176, za kupní cenu 12 720,- Kč a pověřuje starostu obce vypracovat a podepsat s nimi Kupní smlouvu.