Zasedání zastupitelstva č. 31/2009

Program, projednání a schválení:

 

1. Kontrola zápisu

 

2. Projednání a schválení:

a) Rozpočtového opatření č. 9/2009.
b) Souhlasného stanoviska s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.
c) Souhlasného stanoviska s podáním žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje.
d) Rozpočtu na rok 2010.
e) Výběrové komise na projektanta vyhotovení územního plánu obce Jíloviště.
f) Vyhlášky č. 4/2009 o místním poplatku za komunální odpad.
g) Výjimky využití podkroví garáže na půdní byt na pozemku č. parc. 198/3 podle § 26 vyhlášky č. 501/2006
h) Vybudování zahradního altánu na pozemku č. parc. 179/2. i) Pověření starosty k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2009.

 

Různé:

1.Termín pracovní schůzky – 13. 1. 2010 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 20. 1. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

 

2.Informace:
a) Černá skládka u obchodu.
b) Možnost návštěvy divadelního představení „Revizor“ ve Stavovském divadle dne 8. února 2010 v 19,00 hod. Schváleno 5 hlasy.

 

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 9/2009.
USNESENÍ č. 2a/31/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2009, které je přílohou zápisu č. 31/2009.
Schváleno 5 hlasy.

 

b) Souhlasného stanoviska s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.
USNESENÍ č. 2b/31/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na akci „Jíloviště – vodovod, rozšíření prameniště Jeptiška“ se spolufinancováním obce Jíloviště na této akci minimálně ve výši 5 % celkových nákladů. Schváleno 5 hlasy.

 

c) Souhlasného stanoviska s podáním žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje.
USNESENÍ č. 2c/31/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na akci „Úpravy centra obce Jíloviště“ se spolufinancováním obce Jíloviště na této akci minimálně ve výši 5 % celkových nákladů.
Schváleno 5 hlasy.

 

d) Rozpočtu na rok 2010.
USNESENÍ č. 2d/31/2009
I. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2010 s těmito úpravami proti návrhu rozpočtu: Spolufinancování obce Jíloviště na akci „Úpravy centra obce Jíloviště“ ve výši 400,00 tis. Kč.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2010 takto:
příjmy 12 512,10 tis. Kč
výdaje 12 862,10 tis. Kč + 400,00 tis. Kč = 13 262,10 tis. Kč
splátka úvěru 650,00 tis. Kč
uspořené prostředky 1400,00 tis. Kč

III. Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací těmto právnickým osobám:
TJ Jíloviště 70,00 tis. Kč
SDH Jíloviště 19,50 tis. Kč
Okrašlovací spolek Jíloviště 5,00 tis. Kč

IV. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště jako schodkový, přičemž schodek je kryt z přebytku z minulých let.

V. Zastupitelstvo obce Jíloviště stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Do výše 100 000 Kč jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

S provedeným rozpočtovým opatřením bude ZO seznámeno na nejbližším zasedání. Ostatní rozpočtová opatření projednává a schvaluje ZO. Rozpočet obce Jíloviště na rok 2010 bude přílohou zápisu č. 31/2009.
Schváleno 6 hlasy.

 

e) Výběrové komise na projektanta vyhotovení územního plánu obce Jíloviště.
USNESENÍ č. 2e/31/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návrh na složení výběrové komise na projektanta pořízení územního plánu obce Jíloviště ve složení:
předseda: Ing. Jan Vorel
členové: Mgr. Ivo Černý, Miroslav Petřík, Ing. Karel Dostálek, Ing. Havelková
náhradník: Libuše Fatkova
Výběrové řízení se uskuteční dne: 21.12.2009 v 19:00 hodin na OÚ v Jílovišti.
Schváleno 6 hlasy.

 

f) Vyhlášky č. 4/2009 o místním poplatku za komunální odpad.
USNESENÍ č. 2f/31/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhlášku č. 4/2009, která je přílohou zápisu č. 31/2009.
Schváleno 6 hlasy.

 

g) Výjimky využití podkroví garáže na půdní byt na pozemku č. parc. 198/3 podle § 26 vyhlášky č. 501/2006
USNESENÍ č. 2g/31/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje udělení výjimky na využití podkroví garáže na půdní byt na pozemku parc.č. 198/3 na základě § 26 vyhlášky č. 501/2006.
Schváleno 6 hlasy.

 

h) Vybudování zahradního altánu na pozemku č. parc. 179/2.
USNESENÍ č. 2h/31/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje postup stavebníka – investora pana xxxxx, který bez ohlášení postavil zahradní altán na pozemku parc. č. 179/2 na místě základů skleníku. Ze strany stavebníka – investora došlo k porušení § 178 Stavebního zákona č. 183/2006. Zastupitelstvo obce Jíloviště z výše uvedených důvodů se kladně vyjádří k „Ohlášením drobné stavby“, kterou podal stavebník – investor pan xxxxx dne 8. 12. 2009 na Stavebním úřadě v Mníšku pod Brdy za předpokladu, že s touto drobnou stavbou bude souhlasit odbor Životního prostředí městského úřadu v Černošicích.
Schváleno 6 hlasy.

 

i) Pověření starosty k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2009.
USNESENÍ č. 2i/31/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu, aby provedl poslední rozpočtové opatření v roce 2009. S rozpočtovými změnami seznámí zastupitelstvo na prvním zasedání v roce 2010. Schváleno
6 hlasy.

 

Zapsala : Libuše Fatková
Ověřil: Miroslav Petřík Pavel Šmíd

 

Ing. Karel Dostálek starosta