Zasedání zastupitelstva č. 31/2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 31/ 2013
Datum: 21. 11. 2013
Začátek zasedání: 19:06 h
Ukončení zasedání: 19:45 h

Přítomni: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Omluven: J. Tymich

Hosté: 5 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatelů zápisu č. 31/2013: R. Moureček, Mgr. I. Černý

– zapisovatele zápisu č. 31/2013: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 31/2013

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. KONTROLA ZÁPISU.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Strategie klíčové dopravní infrastruktury obce Jíloviště.

 2. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.

 3. Smlouvy o sdružení finančních prostředků.

 4. Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 454/3 do vlastnictví Středočeského kraje.

 5. Nového člena finančního výboru.

 6. Žádosti o dotaci.

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 9/2013

5. RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 12. 12. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 19. 12. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

 1. Informace.

a) Komunikace K Cihelně.

3) Dotazy občanů.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Schváleno 7 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.

Videozáznam, v pořadí třetí, bude pořizovat pan xxxxx.

2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 30/2013 ze dne 31. 10. 2013 byl ověřen bez připomínek.

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval přítomné o opatřeních z podnětů občanů, které zazněly na zasedání ZO Jíloviště č. 30/2013 dne 30. 10. 2013:

– žádost o opravu chodníku na mostě na Všenory byla odeslána na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Odpovědí na dopis bylo svolání místního šetření v posledním týdnu v listopadu,

– umístění skříňky na plyn u zdi Hubertusu na Pražské ulici projektová dokumentace neřešila. Majitel objektu Hubertusu zadal přesné zaměření pozemku. Na základě jeho výsledků bude určen majitel,

– prasklá kovová mříž v komunikaci v ulici Fr. Smolíka byla opravena,

P. xxxxx doporučil přišroubování mřížky, při přejetí vozidlem se posouvá.

Pí xxxxx konstatovala, že provedenou opravou se neřeší odstranění hlučnosti, které přetrvává. Prosí o citlivé řešení odstranění hluku.

Starosta obce Ing. K. Dostálek bere na vědomí zjištěné skutečnosti a bude problém řešit v součinnosti s panem J. Velasem,

– řešení chybných údajů ve Wikipedii trvá,

– řešení zarostlé cesty k autobusové čekárně směrem na Prahu bylo odloženo. Po opadání listí není zřejmé, které části, po již provedeném ořezání, ještě překáží chodcům.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Strategie klíčové dopravní infrastruktury obce Jíloviště.

Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil přítomné s hlavními údaji uvedenými v dokumentu:“Strategie klíčové dopravní infrastruktury obce Jíloviště“, který byl v plném rozsahu zaslán zastupitelům elektronicky a je k nahlédnutí na OÚ. Obsahuje:

– základní údaje o obci, historie, současnost, dopravní obslužnost, spolky, podnikatelské subjekty,

– předešlé Rozpočtové výhledy schválené ZO, z nichž některé se vztahují k rekonstrukci ulice Pražské,

 • zapracování potřebnosti dešťové kanalizace (povodně 2013),

 • mapky.

Návrh usnesení č. 3a/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Strategii klíčové dopravní infrastruktury obce Jíloviště, která je přílohou zápisu ze zasedání č. 31/2013.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3a/31/2013 byl schválen 7 hlasy.

 1. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.

Smlouva se týká přívodu plynu k pozemku pana Železného, na kterém je plánována stavba výrobny kajaků.

Starosta navrhuje částku 100,- Kč za bm. Konkrétní podmínky budou uvedeny v řádné Smlouvě, pokud majitel nepřijme jiné řešení.

Návrh usnesení č. 3b/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na obecním pozemku parc. č. 433/1.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3b/31/2013 byl schválen 7 hlasy

 1. Smlouvy o sdružení finančních prostředků.

Jedná se o plánované sdružení finančních prostředků na přípravné práce pro výběrové řízení „Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“. Finanční částka pro obec Jíloviště je ve výši 131 716,- Kč. V rozpočtu obce na rok 2013v něm byla vyčleněna částka 200 000,- Kč. Příslušné Smlouvy i celkový sumář výdajů bude zveřejněn na webu obce.

Návrh usnesení č. 3c/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o sdružení finančních prostředků na dílčí akce „Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ a „Přípravu nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3c/31/2013 byl schválen 7 hlasy

 1. Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 454/3 do vlastnictví Středočeského kraje.

Uvedený pozemek o velikosti 2 234 m² je v lokalitě u Vltavy, při silnici na Štěchovice. Je využíván SUS jako úložiště posypového materiálu. Na pracovní schůzce upozornil pan xxxxx na možnou směnu za pozemek č. kat. 52/14 (1 852 m²) za Srba servisem, který je ve vlastnictví SUS.

V odpovědi na žádost SUS o bezplatný převod pozemku byl uveden požadavek na směnu. Rozhodnutí bude oznámeno obci po schvalovacích jednáních.

Návrh usnesení č. 3d/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje převod obecního pozemku parc. č. 454/3 do vlastnictví Středočeského kraje za podmínky, že do vlastnictví obce Jíloviště bude převeden pozemek parc. č. 52/14, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3d/31/2013 byl schválen 7 hlasy

 1. Nového člena finančního výboru.

Ing. J. Vorel informoval zastupitele, že stávající člen finanční komise P. Brůna se svolávaných jednání komise nezúčastňuje a navrhl místo něho jako člena finanční komise pana Ing. V. Dlouhého. S oběma zúčastněnými byla tato záležitost projednána a oba s ní souhlasili.

Návrh usnesení č. 3e/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje za nového člena finančního výboru pana Ing. Vladimíra Dlouhého.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3e/31/2013 byl schválen 7 hlasy

 1. Žádosti o dotaci.

Vzhledem k vyhlášeným tématickým zadáním z fondů podpory obcí Středočeského kraje může i naše obec podat žádost a to v oblasti rozvoje obcí a měst, podpory drobných památek a financování jednotek SDH. Příjem žádostí je od 4. listopadu do 20. prosince 2013.

V oblasti rozvoje obcí a měst se nabízí dotace na pořízení mateřské školy. Předpokladem pro podání žádosti je schválení záměru a dodání požadovaných dokumentů. Obec může také žádat o příspěvek na pořízení nebo opravu čekáren.

V oblasti podpory kultury a památek je možno zažádat o podporu pro obecní knihovnu nebo drobnou kulturní památku, v našem případě opravu staré hasičské zbrojnice.

V oblasti financování SDH je možno využít dotaci na nákup a rekonstrukci zásahového vozidla nebo nákup materiálu na opravu HZ svépomocí.

Z každé oblasti je možné zažádat pouze na jednu akci.

Návrh usnesení č. 3f/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje:

1. záměr obce postavit MŠ pro 24 dětí,

2. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na výstavbu mateřské školky,

3. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu kultury a památek na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice,

4. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup a rekonstrukci použitého zásahového vozidla.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J.Vorel

Návrh usnesení č. 3e/31/2013 byl schválen 7 hlasy

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 10/2013

RO se týká částky 140 000,- Kč, kterou obdržela zásahová jednotka SDH jako dotaci za účast na likvidaci povodní v roce 2013 a navýšení vyúčtovaných částek za energii na HZ a OÚ.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2013, které je přílohou zápisu ze zasedání ZO č. 31/2013.

5. RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 12. 12. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 19. 12. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace.

a) Komunikace K Cihelně.

– majetkoprávní vztahy v ulici K Cihelně budou řešeny po geodetickém zaměření hranic pozemků. Výstavbou silnice R4 došlo k posunům, které nebyly legalizovány. Do konce ledna 2014 by mělo být geodetické zaměření hranic pozemků dokončeno.

Obdobná je situace v ulici Lesní v lokalitě Močidla, kolem pozemku pana xxxxx, kde probíhá stejné zaměřování pozemků. Tam je však potřeba zachovat šířku komunikace 6 metrů.

P. xxxxx konstatoval, že stejně problematická situace je v lokalitě Fr. Smolíka na cestě ke hřbitovu.

Starosta obce Ing. K. Dostálek připomenul, že plánované směny pozemků s rodinou xxxxx nejsou stále z důvodu dědického řízení možné. Do lednového zasedání prověří možnosti, které by se tohoto řízení netýkaly a případná řešení budou na tomto zasedání projednána.

3) Dotazy občanů.

Dotazy občanů byly zodpovězeny během zasedání.

Zapsala: Libuše Fatková
Ověřil: R. Moureček
Mgr. Ivo Černý

Ing. Karel Dostálek
starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 31/2013

a) Usnesení č. 3a/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Strategii klíčové dopravní infrastruktury obce Jíloviště, která je přílohou zápisu ze zasedání č. 31/2013.

b) Usnesení č. 3b/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na obecním pozemku parc. č. 433/1.

c) Usnesení č. 3c/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o sdružení finančních prostředků na dílčí akce „Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ a „Přípravu nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“.

d) Usnesení č. 3d/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje převod obecního pozemku parc. č. 454/3 do vlastnictví Středočeského kraje za podmínky, že do vlastnictví obce Jíloviště bude převeden pozemek parc. č. 52/14, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

e) Usnesení č. 3e/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje za nového člena finančního výboru pana Ing. Vladimíra Dlouhého.

f) Usnesení č. 3f/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje:

1. záměr obce postavit MŠ pro 24 dětí,

2. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na výstavbu mateřské školky,

3. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu kultury a památek na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice,

4. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup a rekonstrukci použitého zásahového vozidla.