Zasedání zastupitelstva č. 32/2010

Program:

1. Kontrola zápisu

2. Projednání a schválení:

a) Výběrového řízení na projektanta vyhotovení územního plánu obce Jíloviště.
b) Zadání územního plánu obce Jíloviště.
c) Dodatku ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.
d) Oplocení pozemku parc. č. 155/7.

Různé:

1. Termín pracovní schůzky – 17. 2. 2010 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 24. 2. 2010 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:
a) Seznámení s rozpočtovým opatřením č.10/2009
b) Zkušenosti se sněhovou kalamitou v obci.
c) Přivaděč vody z Baní.

3. Dotazy občanů
Schváleno 6 hlasy.

 

Usnesení:

a) Výběrového řízení na projektanta vyhotovení územního plánu obce Jíloviště.
USNESENÍ č. 2a/32/2010
Zastupitelstvo obce Jíloviště ruší výběrové řízení, které se konalo 21. 12. 2009 na projektanta vyhotovení územního plánu obce Jíloviště.
Schváleno 6 hlasy.

b) Zadání územního plánu obce Jíloviště.
USNESENÍ č. 2b/32/2010
I. zastupitelstvo bere na vědomí:

  • Vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a ostatních připomínek k návrhu zadání územního plánu Jíloviště, uvedené v tabulce – příloha č.1.
  • Zadání územního plánu Jíloviště upravené v souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek tak, jak je uvedeno v příloze č.1

II. Zastupitelstvo Obce Jíloviště příslušné podle § 6 odst.5 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) schvaluje podle § 47 odst. 5 stavebního zákona zadání územního plánu Jíloviště.

Přílohy:
1. Vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek k návrhu zadání územního plánu Jíloviště – tabulka.

2. Upravený návrh zadání územního plánu Jíloviště.
Schváleno 6 hlasy.

c) Dodatku ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.
SNESENÍ č. 2c/32/2010
Zastupitelstvo obce Jíloviště nesouhlasí s Dodatkem ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem a pověřuje starostu, aby v této záležitosti jednal s AVE komunální služby s.r.o.
Schváleno 6 hlasy.

d) Oplocení pozemku parc. č. 155/7.
USNESENÍ č. 2d/32/2010
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výstavbu plotu, ale nesouhlasí s výškou plotu 200 cm na pozemku parc. č. 155/7. Výška plotu může být max. 160 cm.

Schváleno 6 hlasy.

 

 

Různé:

1. Termín pracovní schůzky – 17. 2. 2010 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 24. 2. 2010 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání OZ.

2. Informace:

a) Seznámení s rozpočtovým opatřením č.10/2009
Kromě drobných úprav v rámci jednotlivých kapitol, týkajících se uzavření účetního roku byla přijata kompenzace pohřebného, které obec zaplatila za pohřeb neznámé osoby nalezené v lese za hájovnou v říjnu minulého roku.

b) Zkušenosti se sněhovou kalamitou v obci.
Úklid sněhu v obci nemá ideální výsledky. Sněžení je tak časté, že se nestíhá odklízet Přesto starosta vyslovil pochvalu panu xxxxxx a xxxxxxi za udržování komunikací v obci.

Chodníky nejsou odklizeny. Na nedostatečný úklid si stěžoval pan xxxxxx a paní xxxxxx. Náklady obce na likvidaci sněhu stoupají.

xxxxxx navrhla poslat fakturu za úklid majitelům soukromých cest, z kterých obec sníh odklízí.

xxxxxx informoval, že osobní automobil, který byl delší dobu odstaven u hřbitova byl již majitelem odstraněn.

Ve sněhové kalamitě opravoval Vak Beroun poruchu vodovodního řadu u Okálů. Vedení je tam zarostlé.

Starosta informoval o nabídkách společností na odvážení sněhu a zda jich využít. Jednohlasně zamítnuto.

c) Přivaděč vody z Baní.
Celková investice stavby je předpokládána na cca 200 mil. korun. Délka celé trasy je 14 km. Začíná na Baních – Jíloviště – Černolice – Mníšek Kovohutě – Štítek – Včelník u Zahořan.
70% vedení tvoří státní pozemky, 30 % soukromé. Na Jílovišti je podíl soukromých pozemků největší ( xxxxxx, xxxxxx).

Rozložení podílů obcí, které mají zájem o připojení ( Mníšek pod Brdy, Řitka, Černolice, Líšnice, Všenory, Jíloviště, Nová ves pod Pleší, Čisovice, Zahořany) , na přípravě a realizaci investice, se z tabulky vypracované 25. 12. 2009 jeví zastupitelům naší obce jako nerovnoměrné.

Z předběžných kalkulací vychází cena vodného výhodná. Ve Smlouvě bude pravděpodobně uveden závazek povinného odběru vody cca 56 m³ na osobu.

Další společné jednání je svoláno na 28. ledna 2010.

 

3. Dotazy občanů
Byly zodpovězeny během jednání.

Ověřil: Mgr Ivo Černý
Lucie Hastrmanová

 

 

Ing. Karel Dostálek
starosta