Zasedání zastupitelstva č. 32/2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 32/ 2013

Datum: 19. 12. 2013

Začátek zasedání: 19 : 05 h

Ukončení zasedání: 20 : 15 h

Přítomni: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Omluveni: L. Hastrmanová, J. Tymich

Hosté: 6 občanů

Zasedání řídil starosta: Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh:

 • návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

 • ověřovatelů zápisu č. 32/2013: R. Moureček, P. Šmíd

 • zapisovatele zápisu č. 32/2013: L. Fatková

 • programu zasedání ZO Jíloviště č. 32/2013

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. KONTROLA ZÁPISU.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Žádosti o dotaci na projekt: „Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice“.

 2. Žádosti o dotaci na projekt: „Oprava požárního vozidla T 148 CAS 32“.

 3. Rozpočtového provizoria na rok 2014.

 4. Pověření starosty obce k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2013.

 5. Rozpočtového opatření č. 11/2013.

 6. Obecně závazné vyhlášky obce Jíloviště č. 1/2013.

 7. Stavby mateřské školky.

SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 10/2013.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 16. 1. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 23. 1. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace.

Podání žádosti na dotaci investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská, Jíloviště“.

3) Dotazy občanů.

Pro: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Schváleno 6 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.

Průběh zasedání byl dokumentován kamerovým záznamem, který pořídil pan xxxxx.

2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 31/2013 ze dne 21. 11. 2013 byl ověřen bez připomínek.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Žádosti o dotaci na projekt: „Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice“.

Bod a) a b) programu zasedání byl již schválen na zasedání ZO č.31/2013. Podle předepsaných dispozic pro podávání žádostí o dotaci je však potřeba uvést v usnesení přesný text i souhlas ZO se spolufinancováním ve výši minimálně 5% celkových nákladů v případě přidělení dotace.

Návrh usnesení č. 3a/32/2013

Obec Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.

Pro: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3a/32/2013 byl schválen 6 hlasy.

 1. Žádosti o dotaci na projekt: „Oprava požárního vozidla T 148 CAS 32“.

Návrh usnesení č. 3b/32/2013

Obec Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava požárního vozidla T 148 CAS 32“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.

Pro: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3b/32/2013 byl schválen 6 hlasy.

 1. Rozpočtového provizoria na rok 2014.

Protože nejsou známé podstatné informace k vypracování rozpočtu obce, navrhl starosta obce Ing. K. Dostálek schválit rozpočtové provizorium. Rozpočet obce pro rok 2014 musí být schválen do 31. 3. 2014.

Návrh usnesení č. 3c/32/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014, které je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 32/2013.

Pro: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3c/32/2013 byl schválen 6 hlasy.

 1. Pověření starosty obce k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2013.

Návrh usnesení č. 3d/32/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Ing. K. Dostálka, aby provedl poslední rozpočtové opatření v roce 2013. S rozpočtovými změnami seznámí zastupitelstvo obce na prvním zasedání v roce 2014.

Pro: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3d/32/2013 byl schválen 6 hlasy.

 1. Rozpočtového opatření č. 11/2013.

Úpravy v RO se týkají převážně čerpání finančních prostředků z dotace, kterou obdržela zásahová jednotka SDSH Jíloviště, za účast při letošních povodních v roce 2013.

Návrh usnesení č. 3e/32/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2013, které je přílohou č. 2. zápisu ze zasedání č. 32/2013.

Pro: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3e/32/2013 byl schválen 6 hlasy.

 1. Obecně závazné vyhlášky obce Jíloviště č. 1/2013.

Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil zastupitele a přítomné občany s propočty nákladů na likvidaci KTO v roce 2012, které činily 456 272,- Kč. Počet poplatníků (794) se proti předešlému období (820) mírně snížil, naopak náklady na likvidaci KTO se zvýšily. Poplatek za KTO je 575,- Kč na poplatníka. Starosta obce navrhuje schválit poplatek za likvidaci KTO ve výši 600,- Kč na poplatníka.

Ing, xxxxx upozornil na nepořádek v lokalitě kolem autobusových zastávek a občerstvení na Cukráku.

Starosta obce vyzval přítomné, aby si všímali, kdo nepořádek v obci a jejím okolí dělá. Obec má k dispozici „fotopast“, které střídavě nainstaluje do krizových míst.

Návrh usnesení č. 3f/32/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013.

Pro: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3f/32/2013 byl schválen 6 hlasy.

 1. Stavby mateřské školky.

Protože k podání žádosti o dotaci je zapotřebí mít připravenu projektovou dokumentaci, kterou obec nemá, a proto nemohla být využita možnost podání žádosti o dotaci na výstavbu MŠ z Fondů Středočeského kraje. Aby byla obec připravena využít dalších případných výzev pro podporu výstavby MŠ (v lednu končí ROP), navrhl starosta obce udělat přípravné kroky k pořízení projektové dokumentace, ale je zapotřebí vědět kde a jak by se stavělo.

Z hlediska stávajícího ÚP i stavebního úřadu v Mníšku pod Brdy je jediným vhodný pozemek pro stavbu MŠ v ulici U Hřiště č. parc. 242/1.

Stavba může být zděná, montovaná nebo kontejnerová. I tady již zastupitelstvo dělalo průzkum trhu a vzhledem k potřebám se jeví jako vyhovující stavba montovaná, která je variabilní pro případ přestavby nebo změny využití.

V diskusi k tomuto bodu zazněly připomínky, zda obec školku zaplní dětmi, kolik budou předpokládané náklady provozu takového zařízení, zda je vůbec určen limit horní hranice počtu obyvatel Jíloviště.

Ing. xxxxx spočítal, že obec bude na „přespolní“ žáky doplácet. Ing. xxxxx navrhoval jednat osobně s maminkami dětí, zda by školku využily.

L. Fatková ujistila tazatele, že zastupitelstvo se zabývá zjišťováním konkrétních údajů již delší dobu. První anketa proběhla ve Zvonici již na jaře, v prázdninových měsících otevřelo Klubíčko hernu, kde se maminky s malými dětmi scházely a svůj názor vyjádřily. V rámci okresu Praha – západ byl proveden průzkum provozovaných předškolních zařízení v obcích se srovnatelným počtem obyvatel. Proběhlo i několik návštěv a konzultací se starosty i dotčenými úřady.

Starosta obce Ing. K. Dostálek konstatoval, že na navrhované přípravné práce nebude obec zatím čerpat žádné finanční prostředky. K limitu počtu obyvatel Jíloviště jsou informace v komentáři ÚP obce, kde je uvedeno cca 800 – 850 obyvatel.

Návrh usnesení č. 3g/32/2013

 1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výstavbu MŠ pro 25 dětí na obecním pozemku parc. č. 242/1 a to technologií montované stavby.

 2. Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Ing. K. Dostálka přípravou zadávacího řízení na zhotovitele díla: “Výstavba mateřské školy“ včetně projektové dokumentace.

Pro: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3g/32/2013 byl schválen 6 hlasy.

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č.10/2013.

RO zahrnuje vyrovnání položek v jednotlivých kapitolách.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2013, které je přílohou č. 3. zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 32/2013.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 9. 1. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 16. 1. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín a místo konání pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace.

 1. Podání žádosti na dotaci investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská, Jíloviště“.

Žádost byla příslušnými úřady přijata a probíhá formální kontrola správnosti odevzdaných dokumentů.

3) Dotazy občanů.

Pí xxxxx a P. xxxxx měli dotaz na termín podání žádosti o dotaci na stavbu MŠ.

Příjem žádostí je od 18. 11. 2013 do 24. 1. 2014.

P. xxxxx chtěl vědět, proč nebyl včas vypracován rozpočet obce na rok 2014.

Starosta obce Ing. K. Dostálek zopakoval důvody nedostatku potřebných informací – výše příspěvku na přivaděč vody z Baní, výše dotací atd.

P. xxxxx upozornil na přeplněné kontejnery na tříděný odpad v ulici Lomená, kde je odpad odkládán mimo kontejnery. Navrhl umístit je na obecní pozemek u tel. ústředny a zpřístupnit jen občanům Jíloviště.

L. Fatková informovala o skutečnosti, že byla svědkem vývozu kontejnerů na plast v ulici K Dubíčku, které přeplněny nebyly. Tato skutečnost je však spíše neobvyklá. Po vánočních svátcích musíme být shovívaví. Problém s přeplněním bude asi u všech kontejnerů. ZO se bude zabývat monitorováním a zváží změnu umístění kontejnerů i případné navýšení jejich počtu.

P. xxxxx se ptal, proč nesvítí vánoční strom u hasičské zbrojnice.

Jeho rozsvícení je naplánováno hasiči na sobotu 21. 12. 2013 od 18:00 h.

Závěrem popřál starosta obce Ing. K. Dostálek všem klidné vánoční svátky a L. Fatková pozvala přítomné na tradiční předsilvestrovský ohňostroj, který se bude konat v pondělí, 30. 12. 2013 od 19:00 h u fotbalového hřiště v Jílovišti.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: P. Šmíd

R. Moureček

Ing. Karel Dostálek

starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 32/2013

a) Usnesení č. 3a/32/2013

Obec Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.

b) Usnesení č. 3b/32/2013

Obec Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava požárního vozidla T 148 CAS 32“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.

c) Usnesení č. 3c/32/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014, které je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 32/2013.

d) Usnesení č. 3d/32/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Ing. K. Dostálka, aby provedl poslední rozpočtové opatření v roce 2013. S rozpočtovými změnami seznámí zastupitelstvo obce na prvním zasedání v roce 2014.

e) Usnesení č. 3e/32/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2013, které je přílohou č. 2. zápisu ze zasedání č. 32/2013.

f) Usnesení č. 3f/32/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013.

g) Usnesení č. 3g/32/2013

 1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výstavbu MŠ pro 25 dětí na obecním pozemku parc. č. 242/1 a to technologií montované stavby.

 2. Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Ing. K. Dostálka přípravou zadávacího řízení na zhotovitele díla “Výstavba mateřské školy“ včetně projektové dokumentace.