Zasedání zastupitelstva č. 33/2010

Program:

 

1. Kontrola zápisu.

2. Projednání a schválení:

a)Projektanta vyhotovení územního plánu obce Jíloviště.
b)Dodatku ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.
c)Pravidel svozu komunálního odpadu.
d)Oplocení pozemku parc. č. 155/7.
e)Vyhlášky o stanovení regulativu ve středu obce.
f)Výše sazeb stravného, základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrné ceny
za 1 litr pohonné hmoty.
g)Zrušení smlouvy o poskytování dotačního auditu.
h)Stanoviska s rekonstrukcí občerstvení na Cukráku.
i)Návrh přísedícího Okresního soudu Praha – západ.
j)Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést dne 10. 3. 2010 následnou kontrolu a kontrolní činnost.

Různé:

1.Termín pracovní schůzky – 24. 3. 2010 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 31. 3. 2010 v 19,00 hod.
v hasičské zbrojnici.

2.Informace:
a) Dopis paní xxxxxx.
b) Zkušenosti se sněhovou kalamitou v obci.
c) Přivaděč vody z Baní.

Starosta obce navrhl udělat změnu v pořadí projednávaných bodů d) a e).

Schváleno 6 hlasy

Na úvod zasedání vyslovil starosta obce pochvalu pracovnicím OÚ paní xxxxx a xxxxx za výbornou práci
a přípravu dokumentů k auditu pro přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo 23. 02. 2010 na OÚ v Jílovišti. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

1. Kontrola zápisu:

Zápis ze zasedání OZ č. 31/2009 ze dne 16. 12. 2009 ověřil M. Petřík a P. Šmíd – bez připomínek.
Zápis ze zasedání OZ č. 32/2010 ze dne 20. 01. 2010 ověřil Mgr. I. Černý a L. Hastrmanová – bez připomínek.

 

Usnesení:

a) Projektanta vyhotovení územního plánu obce Jíloviště.

USNESENÍ č. 2a/33/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje společnost ARCHIS, Doc. Ing. Arch. IVAN HORKÝ DrSc. za projektanta vyhotovení územního plánu obce Jíloviště , a to na základě výsledku výběrového řízení konaného dne 15. 2. 2010.

Schváleno 6 hlasy

 

b) Dodatku ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.

USNESENÍ č. 2b/33/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodatek ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem pro rok 2010.

Schváleno 6 hlasy

 

c) Pravidel svozu komunálního odpadu.

USNESENÍ č. 2c/33/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje toto pravidlo svozu komunálního odpadu v obci Jíloviště.

Na každou rodinu v domě bude vydán maximálně jeden čárový kód na odpadní nádobu do velikosti 120 l .

Schváleno 6 hlasy.

 

d) Oplocení pozemku parc. č. 155/7.

USNESENÍ č. 2d/33/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, která stanoví regulativ upravující zásady výstavby oplocení pozemků sloužících smíšenému bydlení kolem ulice Pražská.

Schváleno 5 hlasy. Zdržel se 1 hlas.

 

e) Vyhlášky o stanovení regulativu ve středu obce.

Zastupitelstvo obce Jíloviště odkládá jednání o tomto bodu do prošetření skutečností a právního ošetření stavby plotu.

 

f) Výše sazeb stravného, základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty.

USNESENÍ č. 2f/33/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výši sazeb stravného za stejných podmínek, které platí pro zaměstnance dle zákoníku práce v dolní hranici.

Schváleno 6 hlasy.

 

g) Zrušení smlouvy o poskytování dotačního auditu.

USNESENÍ č. 2g/33/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zrušení smlouvy o poskytování dotačního auditu mezi obcí Jíloviště a společností Galileo Corporation, s.r.o. A ukládá starostovi obce, aby podal výpověď smlouvy nejpozději do 26.2.2010.

Schváleno 6 hlasy

 

h) Stanoviska s rekonstrukcí občerstvení na Cukráku.

USNESENÍ č. 2h/33/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rekonstrukci střechy a pláště občerstvení Cukrák, odpočívka Jíloviště.

Schváleno 6 hlasy.

 

i) Návrh přísedícího Okresního soudu Praha – západ.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí, že se nenašel vhodný kandidát na přísedícího Okresního soudu Praha – západ na volební období let 2010 – 2014.

 

j) Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést dne 10. 3. 2010 následnou kontrolu a kontrolní činnost.

USNESENÍ č. 2j/33/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr kontrolního výboru provést dne 17. 3. 2010 kontrolní činnost na základě předloženého oznámení.

Schváleno 6 hlasy.

 

Různé:

1. Termín pracovní schůzky – 24. 3. 2010 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.Zasedání ZO – 31. 3. 2010 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání OZ.

2. Informace:
a) Dopis paní xxxxxx.

Starosta přečetl dopis paní xxxxxx, ve kterém se ptá, proč došlo ke změně provozovatele vodovodního a kanalizačního řadu. Ve své odpovědi starosta konstatuje skutečnost, že Smlouva s původním provozovatelem byla již o jeden rok prodloužena, její platnost končila a výběrovým řízením byl schválen nový provozovatel.

I. Černý, napíše dodatek k dopisu, který vyjádří stanovisko ZO, protože dopis pí xxxxxx je adresován starostovi obce a ZO.

 

b) Zkušenosti se sněhovou kalamitou v obci.
Po zimním období bude katastrofální stav komunikací.

xxxxxx připomenul starostovi napsání dopisu na Středočeský kraj, ve kterém bude informovat o krizovém stavu silnice do Všenor, která je již teď provozu nebezpečná a požadovat její opravu. Bylo by dobré zmínit frekvenci projíždějících vozidel, která byla sledována v minulých letech.

xxxxxx upozornila na poškozenou dřevěnou lávku na stanici Jíloviště – obec na cestičce k provozovně HIKO.

c) Přivaděč vody z Baní.
V této záležitosti ještě nedošlo k dohodě mezi zúčastněnými obcemi, která by realizaci projektu posunula k dalším jednáním.

3. Dotazy občanů.

Pan xxxxxx se opět ptal na cestu ke hřbitovu. Jedná se o narovnání majetkových vztahů mezi obcí a panem xxxxxx.

Starosta obce přislíbil vyřízení této záležitosti co nejdříve.

 

Zapsala : Libuše Fatková

 

Ověřil: Mgr. I. Černý
Pavel Šmíd

 

Ing. Karel Dostálek
starosta