Zasedání zastupitelstva č. 34/2014

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 34/ 2014

Datum: 20. 02. 2014

Začátek zasedání: 19:07 h

Ukončení zasedání: 19:30 h

Přítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček

Omluveni: P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Hosté: 5 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda Mgr. I. Černý

– ověřovatelů zápisu č. 34/2014: L. Hastrmanová, R. Moureček

– zapisovatele zápisu č. 34/2014: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 34/2014

P R O G R A M:

1. ZAHÁJENÍ.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Výzvy podání nabídky na zhotovitele mateřské školky a členů výběrové komise na tohoto zhotovitele.

b) Výše finanční úhrady za zřízení věcného břemene ve vlastnictví obce Jíloviště.

c) Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jíloviště a RWE GasNeT, s.r.o. ve věci plynovodní přípojky na pozemku č. parc. 198/1 k rodinnému domu č. p. 95 v ulici Baxova.

d) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – EP-12-6002263/1.

e) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – IV-12-6016743/VB001.

f) Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

g) Činnosti finančního výboru.

Vzhledem k nepřítomnosti předsedy finančního výboru Ing. J. Vorla navrhl předsedající bod g) ohlášeného programu z jednání vypustit.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 6. 3. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 20. 3. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace.

a) Autobusové zastávky před mostem na Všenory.

3) Dotazy občanů.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,

Schváleno 6 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné na druhém zasedání v tomto roce a poděkoval zúčastněným za průběh zasedání č. 33/2014, kterého se nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit.

Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné a představil pana xxxxx, který pořídí z jednání videozáznam.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Výzvy podání nabídky na zhotovitele mateřské školky a členů výběrové komise na tohoto zhotovitele.

Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil přítomné s hlavním obsahem výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu, která byla vypracována podle Směrnice obce Jíloviště č. 1/2009. Součástí zadání výzvy jsou tyto 4 přílohy: Sumarizační list, Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče o veřejnou zakázku, Seznam subdodavatelů, Požadavky zadavatele na rozsah a způsob díla.

Termín vyvěšení výzvy na internetových stránkách obce je od 27. 2. do 10. 3. 2014, do 17:00 h. Otevírání obálek proběhne ihned po skončení doby zveřejnění výzvy. Vyhodnocení nabídek bude 17. 3. 2014 a výběrová komise seznámí zastupitele na zasedání č. 35/2014 s výsledkem.

Do výběrové komise navrhl předsedající: Mgr. I. Černého, L. Fatkovou, R. Mourečka, J. Tymicha a na žádost Sdružení pro ochranu krajinné oblasti Jíloviště Ing I. Doubkovou.

Návrh usnesení č. 2a/34/2014

  1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhlášení „Výzvy k podání nabídky na zhotovitele mateřské školky“ s přílohovými dokumenty.

  2. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje členy výběrové komise na otevírání obálek a výběru zhotovitele ve složení: Mgr. I. Černý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, R. Moureček, J. Tymich. Předseda Mgr. I. Černý.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček

Návrh usnesení č. 2a/34/2014 byl schválen 6 hlasy.

b) Výše finanční úhrady za zřízení věcného břemene ve vlastnictví obce Jíloviště.

Předsedající předložil zastupitelům tabulku „Zásad ke stanovení náhrad za zřízení práva věcného břemene a omezení užívání nemovitosti v majetku obce Jíloviště“. Její sestavení nebylo jednoduché, náhrady jsou v každé obci různé. Předložený návrh sjednotí poplatky subjektům, kterým v obci věcné břemeno vzniká a naplní povinnost jejich úhrady.

Návrh usnesení č. 2b/34/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dokument „Zásady ke stanovení náhrad za zřízení práva věcného břemene a omezení užívání nemovitosti v majetku obce Jíloviště“, který je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání č. 34/2014.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček

Návrh usnesení č. 2b/34/2014 byl schválen 6 hlasy.

c) Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jíloviště a RWE GasNeT, s.r.o. ve věci plynovodní přípojky na pozemku č. parc. 198/1 k rodinnému domu č. p. 95 v ulici Baxova.

Jedná se o 1bm. Podmínky jsou navrženy podle schválených Zásad a úhrada za zřízení věcného břemene bude ve výši 7 000,- Kč za uzavření Smlouvy.

Návrh usnesení č. 2c/34/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jíloviště a RWE GasNeT, s.r.o. ve věci plynovodní přípojky na pozemku č. parc. 198/1 k rodinnému domu č.p. 95 v ulici Baxova za předpokladu, že úplaty za zřízení věcného břemene bude ve výši 7 000,- Kč.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček

Návrh usnesení č. 2c/34/2014 byl schválen 6 hlasy.

d) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – EP-12-6002263/1.

Tato smlouva se týká společnosti ČEZ, která bude provádět připojení přívodu VN od trafostanice u staré hasičské zbrojnice ke stávajícímu obchodu, kde by měla být přistavěna pekárna. Jedná se cca o 180 m. Přesné vyměření bude po vytýčení vedení. Jeho část bude provedena protlakem.

Návrh usnesení č. 2d/34/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – EP-12-6002263/1 za předpokladu, že úplata za zřízení věcného břemene bude ve výši 7 000,- Kč + 500,-Kč/bm nad 10 bm, ať je to výkop nebo protlak.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček

Návrh usnesení č. 2d/34/2014 byl schválen 6 hlasy.

e) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – IV-12-6016743/VB001.

Jedná se o stejnou akci v jiném místě obce, délka cca 10 m.

Návrh usnesení č. 2e/34/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – IV-12-6016743/VB001 za předpokladu, že úplata za zřízení věcného břemene bude ve výši 7 000,- Kč + 500,-Kč/bm nad 10 bm, ať je to výkop nebo protlak.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček

Návrh usnesení č. 2e/34/2014 byl schválen 6 hlasy.

f) Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Při vyřizování dokladů pro přípravu realizace díla „Přivaděč pitné vody z Baní“ musí členské obce VOK schválit výkup pozemku o velikosti 1 850 m² pod vodohospodářským dílem od majitele, pana xxxxx. V tomto případě se jedná o úhradu 1 450 000,- Kč. Tato částka je již rozptýlena do příspěvků propočítaných v rozpisu pro jednotlivé obce. Záležitost byla projednávána již delší dobu, ale až nyní došlo mezi stranami k dohodě.

Návrh usnesení č. 2f/34/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi panem xxxxx a Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček

Návrh usnesení č. 2f/34/2014 byl schválen 6 hlasy.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 6. 3. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 20. 3. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace.

a) Autobusové zastávky před mostem na Všenory.

Od neděle 2. 3. 2014 budou funkční dvě nové zastávky autobusu „na znamení“ U Mostu. Na ulici Pražská před mostem na Všenory dojde k zabudování zastávkových stojanů v obou směrech a dopravnímu značení.

3) Dotazy občanů.

Pan xxxxx měl dotaz, zda bylo požádáno o dotaci na MŠ.

Odpově : Nebylo, neměli jsme požadovanou projektovou dokumentaci.

Ing. xxxxx chtěla vědět, zda je již vydáno stavební povolení na přístavbu pekárny.

Odpověď: obec není o této skutečnosti informována, předpokládáme, že byla podána žádost. Tomuto předcházelo souhlasné vyjádření sousedů. Připomínky obce byly v průběhu jednání do projektu zapracovány (snížení a zmenšení budovy, rozšíření parkoviště). Požadavky na spotřebu vody způsob odkanalizování jsou řešeny v projektové dokumentaci a některé doklady (např. hlučnost) si obec vyžádala k předložení po provedených měřeních.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: L. Hastrmanová, R. Moureček

Ing. Karel Dostálek – starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 34/2014

a) Usnesení č. 2a/34/2014

  1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhlášení „Výzvy k podání nabídky na zhotovitele mateřské školky“ s přílohovými dokumenty.

  2. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje členy výběrové komise na otevírání obálek a výběru zhotovitele ve složení: Mgr. I. Černý, Ing. I. Doubková, L. Fatková, R. Moureček, J. Tymich. Předseda Mgr. I. Černý.

b) Usnesení č. 2b/34/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dokument „Zásady ke stanovení náhrad za zřízení práva věcného břemene a omezení užívání nemovitosti v majetku obce Jíloviště“, který je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání č. 34/2014.

c) Usnesení č. 2c/34/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jíloviště a RWE GasNeT, s.r.o. ve věci plynovodní přípojky na pozemku č. parc. 198/1 k rodinnému domu č.p. 95 v ulici Baxova za předpokladu, že úplaty za zřízení věcného břemene bude ve výši 7 000,- Kč.

d) Usnesení č. 2d/34/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – EP-12-6002263/1 za předpokladu, že úplata za zřízení věcného břemene bude ve výši 7 000,- Kč + 500,-Kč/bm nad 10 bm, ať je to výkop nebo protlak.

e) Usnesení č. 2e/34/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – IV-12-6016743/VB001 za předpokladu, že úplata za zřízení věcného břemene bude ve výši 7 000,- Kč + 500,-Kč/bm nad 10 bm, ať je to výkop nebo protlak.

f) Usnesení č. 2f/34/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi panem xxxxx a Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy.