Zasedání zastupitelstva č.35/2010

Program:

Projednání a schválení:

a) Rozpočtového opatření č. 1/2010.

b) Koupě pozemku parc. č. 175/1.

c) Zrušení vyhlášky č. 1/1991, 2/1991, 3/1991, 2/1992,3/1994, 2/1995, 4/2003.

d) Žaloby na obec Jíloviště ve věci znečištění kopané studny na pozemku parc. č. 197/6.

e) Postupu ve věci objektu restaurace, služeb a obchodu č. p. 260.

f) Zápisu z kontrolní činnosti KV ZO Jíloviště.

g) Výše finančního krytí autobusové linky č. 449.

Různé:

1. Termín pracovní schůzky – 16. 6. 2010 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 23. 6. 2010 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

a) Čárové kódy.

b) Vybudování retardéru v ulici Pražská

c) Přivaděč vody z Baní.

d) Autobusové zastávky – firma BETI spol. s r.o.

e) Stavební záležitosti.

f) Územní plán.

g) Dovoz hotových jídel.

h) Cesta ke hřbitovu.

3. Dotazy občanů.

Schváleno 6 hlasy.

Kontrola zápisu:

Zápis ze zasedání OZ č. 34/2010 ze dne 31. 3. 2010 ověřil Mgr. I. Černý, P. Šmíd – bez připomínek.

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 1/2010.

USNESENÍ č. 2a/35/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010, které je přílohou č. 1. Zápisu ze zasedání ZO č. 35/2010.

Schváleno 6 hlasy.

b) Koupě pozemku parc. č. 175/1.

USNESENÍ č. 2b/35/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje koupi pozemku parc. č. 175/1. za cenu 10 000 Kč.

Schváleno 6 hlasy.

c) Zrušení vyhlášky č. 1/1991, 2/1991, 3/1991, 2/1992, 3/1994, 2/1995, 4/2003.

Zastupitelstvo obce Jíloviště překládání jednání o navrženém zrušení vyhlášek na zasedání ZO č. 36/2010.

d) Žaloby na obec Jíloviště ve věci znečištění kopané studny na pozemku parc. č. 197/6.

USNESENÍ č. 2d/35/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pana Mgr. xxxxx, aby zastupoval obec Jíloviště ve věci žaloby o znečištění kopané studny na pozemku parc. č. 197/6 u Okresního soudu Praha – západ, Karmelitská 19, Praha 1.

Schváleno 6 hlasy.

e) Postupu ve věci objektu restaurace, služeb a obchodu č.p. 260.

USNESENÍ č. 2e/35/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce oslovit zvolené bankovní ústavy za účelem zpracování nabídky na půjčku ke koupi společnosti GZG s.r.o. v jejímž majetku je objekt č.p. 260.

Schváleno 6 hlasy.

f) Zápisu z kontrolní činnosti KV ZO Jíloviště.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zápis z činnosti KV.

g) Výše finančního krytí autobusové linky č. 449.

USNESENÍ č. 2g/35/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výši finančního krytí autobusové linky č. 449 ve výši 3 000,- Kč ročně.

Schváleno 7 hlasy.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. I. Černý

Miroslav Petřík

Ing. Karel Dostálek

starosta