Zasedání zastupitelstva č. 35/2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 35/ 2014

Datum: 20. 03. 2014

Začátek zasedání: 19:00 h

Ukončení zasedání: 20:45 h

Přítomni: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

J. Tymich, Ing. J. Vorel

Hosté: 9 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda Mgr. I. Černý

– ověřovatelů zápisu č. 35/2014: L. Hastrmanová, R. Moureček

– zapisovatele zápisu č. 35/2014: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 35/2014

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ.

 1. Rozpočtu na rok 2014.

 2. Stanovení rozsahu rozpočtových opatření, které provádí starosta.

 3. Prodloužení smlouvy s provozovatelem VAK Beroun a. s. vodovodní a kanalizační sítě v obci

Jíloviště.

 1. Zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce uličního prostoru

Pražská“.

 1. Zhotovitele objektu mateřské školky.

 2. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jíloviště a RWE GasNeT, s.r.o. ve věci plynovodní

přípojky na pozemku č. parc. 198/1 k rodinnému domu č. p. 95 v ulici Baxova.

 1. Společnosti na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce uličního prostoru

Pražská“.

 1. Poskytnutí investičního úvěru obci Jíloviště.

 2. Členů výběrové komise na poskytovatele investičního úvěru obci Jíloviště.

 3. Činnosti finančního výboru.

RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 17. 4. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 24. 4. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

 1. Informace.

 1. Realizace veřejného osvětlení Františka Smolíka.

 1. Dotazy občanů.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich Ing. J. Vorel

Schváleno 8 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné. Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Videozáznam pořídil pan xxxxx.

Zápisy ze zasedání ZO č. 33/2014, ze dne 23. 1. 2014 a č. 34/2014, ze dne 20. 02. 2014, byly schváleny bez připomínek.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Rozpočtu na rok 2014.

Zkrácený návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl na Úřední desce vyvěšen od 6. 3. 2014. Zastupitelé mohli podávat připomínky od 27. 2. 2014, kdy byli seznámeni i s návrhem položek rozepsaných do jednotlivých kapitol.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přečetl dopis od finančního výboru, ve kterém je požadováno zpřístupnění podkladů k rozpočtu obce Jíloviště na rok 2014 a k záměru výstavby školky a doporučeno ani o jedné z projednávaných věcí nehlasovat do doby vyhotovení kontrolní zprávy FV.

Předseda FV Ing. J. Vorel oznámil, že FV nemá k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 žádné stanovisko a navrhl neschválit navržený rozpočet obce na rok 2014.

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval, že vypracováním rozpočtu obce byl pověřen, na základě mnohaletých zkušeností, správce rozpočtu obce, ve spolupráci se zastupitelstvem. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z výsledků hospodaření za uplynulá období, záměrů zastupitelstva a žádostí spolků o finanční příspěvek

Dále přečetl žádost o poskytnutí informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zástupce Sdružení pro ochranu krajinné oblasti Jíloviště p. xxxxx. Požaduje podklady k některým bodům programu zasedání č. 35/2014.

Odpovědi jsou v dnešním  jednání zastupitelstva.

P. xxxxx: upozornila, že v rozpočtu není položka na vybavení MŠ. Také se ptala, proč paní Fatková na zasedání č. 33 řekla, že školka bude financována pouze z peněz obce.

Finanční prostředky na vybavení MŠ jsou zahrnuty v celkové částce rozpočtu. V době konání zasedání č. 33 nebyl hotov návrh rozpočtu a ani nebyla známa částka na výstavbu.

Návrh usnesení č. 2a/35/2014

 1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Jíloviště na rok 2014 dle „Návrhu rozpočtu“, který je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání č. 35/2014.

 2. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2014 takto:

příjmy: 8 864,61 tis. Kč

výdaje: 19 900,10 tis. Kč

schodek: 11 035,49 tis. Kč

 1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí finančního daru těmto právnickým osobám:

TJ Jíloviště 125,00 tis. Kč

SDH Jíloviště 15,00 tis. Kč

Okrašlovací spolek Jíloviště 15,00 tis. Kč

Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště 15,00 tis. Kč

 1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2014 jako schodkový. Na schodek budou použity finanční prostředky z minulých let.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

J. Tymich

Proti: Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2a/35/2014 byl schválen 7 hlasy.

 1. Stanovení rozsahu rozpočtových opatření, které provádí starosta.

Nebyl podán návrh na změnu proti roku 2013.

Návrh usnesení č. 2b/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. A) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu dle roku 2013, viz příloha zápisu č. 35/2014.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2b/35/2014 byl schválen 8 hlasy.

 1. Prodloužení smlouvy s provozovatelem VAK Beroun a. s. vodovodní a kanalizační sítě v obci

Jíloviště.

Protože smluvní doba na pronájem vodohospodářských zařízení obce končí, doporučil starosta obce Ing. K. Dostálek, na základě dobrých zkušeností a spokojenosti s dosavadním provozovatelem a jeho zájmu o prodloužení smlouvy, pokračovat dále ve spolupráci.

Návrh usnesení č. 2c/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na základě dopisu společnosti VAK Beroun a. s. pokračovat ve spolupráci s touto společností za smluvních podmínek uvedených ve Smlouvě o provozování a pronájmu vodohospodářského zařízení ze dne 28. 2. 2008.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2c/35/2014 byl schválen 8 hlasy.

 1. Zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská“.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přečetl dopis z Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, který byl zaslán v souvislosti s žádostí o dotaci na rekonstrukci ulice Pražská. Protože žádost obce postoupila do poslední fáze hodnocení, žádá úřad o urychlené zahájení výběrového řízení, aby byl v případě přidělení dotace, dodržen termín čerpání do 30. 6. 2015. ÚRR bude požadovat, aby výběrové řízení na dodavatele díla při dodržení všech lhůt a bez oddálení rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce z titulu obstrukcí bylo ukončeno ve lhůtě do 4 měsíců od registrace žádosti.

K výběrovému řízení je zapotřebí tzv. tendrová dokumentace, která v roce zahájení projektování (únor 2009) nebyla požadována.

Projekční kancelář PK Flora vypracovala kratší I. část a po neschválení první žádosti o dotaci, z důvodu příliš krátkého úseku, doplnila projekt o II. část (od HZ až k silnici Strakonická). Je tedy vhodné, aby vypracovala i tendrový projekt. Nabídková cena této projekční kanceláře na vypracování tendrové dokumentace je 345 485,25 Kč včetně DPH.

Ing. xxxxx, přečetla dopis adresovaný zastupitelům obce, aby odstoupili od svých záměrů s rekonstrukcí ulice Pražská i stavbou MŠ, čímž by vyčerpali všechny volné finanční prostředky obce a zaměřili investici finančních prostředků na ostatní komunikace v obci.

Návrh usnesení č. 2d/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská“ společnost Ing. Ivana Zobačová – PK Flora projekční kancelář.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2d/35/2014 byl schválen 8 hlasy.

 1. Zhotovitele objektu mateřské školky.

Starosta obce Ing. K. Dostálek předal slovo předsedovi hodnotící komise Mgr. I. Černému.

Ten informoval, že do konce termínu výběrového řízení, 10. 3. 2014 17:00 h, byly na obecní úřad doručeny 4 nabídky na zhotovení stavby MŠ. Podle zprávy z hodnocení nabídek ze dne 12. 3. 2014, doporučila komise pokračovat ve výběrovém řízení na stavbu MŠ a oslovit tři ze čtyř uchazečů o doplnění dokumentů, potřebných k posouzení objemu prací a nabídkové ceny.

Poděkoval členům komise za pečlivou práci.

Ing. xxxxx kritizovala nepřipravenost hodnotící komise. K řešení problému předškolního zařízení má jiné nápady a návrhy.

P. xxxxx konstatovala, že nemá finanční prostředky na soukromou školku ve výši 15 000,- Kč měsíčně (2 děti) a je nucena postupně rodinné příslušníky z obce odhlašovat.

Návrh usnesení č. 2e/35/2014

 1. Zastupitelstvo obce Jíloviště na základě doporučení hodnotící komise neschvaluje žádného zhotovitele objektu mateřské školky.

 1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pokračovaní ve výběrovém řízení na zhotovitele objektu mateřské školky  dle doporučení hodnotící komise. Nadále bude pokračováno požadavkem na doplnění podkladů u nabídek uchazečů v doporučeném pořadí v co nejkratší době.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2e/35/2014 byl schválen 8 hlasy.

 1. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jíloviště a RWE GasNeT, s.r.o. ve věci plynovodní

přípojky na pozemku č. parc. 198/1 k rodinnému domu č. p. 95 v ulici Baxova.

Na základě schválených „Zásad ke stanovení náhrad za zřízení práva věcného břemene a omezení užívání nemovitosti v majetku obce Jíloviště“ ze zasedání ZO č. 34/2014 a obdržení žádosti o prominutí finanční náhrady navrhuje starosta obce Ing. K. Dostálek částku za zřízení věcného břemene ve výši 150,- Kč za bm.

Návrh usnesení č. 2f/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jíloviště a RWE GasNeT, s. r. o. ve věci plynovodní přípojky na pozemku č. parc. 198/1 k rodinnému domu č. p. 95 v ulici Baxova ve které je uvedena úplata za zřízení věcného břemene ve výši 150,- Kč.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2f/35/2014 byl schválen 8 hlasy.

 1. Společnosti na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce uličního prostoru

Pražská“.

Tento bod jednání souvisí s dopisem z Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, který byl zaslán v souvislosti s žádostí o dotaci na rekonstrukci ulice Pražská. Úřad v něm žádá urychleně zahájit výběrové řízení. Doporučuje, pro případ neúspěchu v řízení o přiznání dotace, uvést v zadávací dokumentaci výhradu o možnosti zrušení zadávacího řízení tak, jak je obsahově definována zněním zákona, kdy odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení, které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil.

Dle Obecní směrnice o zadávání veřejných zakázek je výběr společnosti na zajištění výběrového řízení v kompetenci starosty obce.

Návrh usnesení č. 2g/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby starosta obce Jíloviště vyhlásil nabídkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle Směrnice obce Jíloviště č. 1/2009 na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská“ a vybral nejlevnější nabídku.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2g/35/2014 byl schválen 8 hlasy.

 1. Poskytnutí investičního úvěru obci Jíloviště.

Tento bod programu bude projednán po rozhodnutí o zhotoviteli stavby mateřské školky.

 1. Členů výběrové komise na poskytovatele investičního úvěru obci Jíloviště.

Tento bod programu bude projednán po rozhodnutí o zhotoviteli stavby mateřské školky.

 1. Činnosti finančního výboru.

Protože ve věci Jednacího řádu finančního výboru nedochází ke shodě, navrhl předseda finančního výboru Ing. J. Vorel projednání činnosti finančního výboru odložit a vytvořit pracovní skupinu pro jeho sestavení.

P. xxxxx upozornil, že v návrhu není zapracována úloha kontrolního výboru.

P. xxxxx měla dotaz: „ Na co finanční výbor je, když nemůže provádět kontroly?“

Starosta ing. K. Dostálek připomenul skutečnost, že jednací řád není podmínkou pro činnost FV.

Do pracovní skupiny byli navržení pan S. Baudyš, Ing. J. Vorel, R. Moureček a Mgr. I. Černý. Počet členů není tímto uzavřen.

Návrh usnesení č. 2j/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pracovní skupinu pro sestavení jednacího řádu finančního výboru ve složení: S. Baudyš, Ing. J. Vorel, R. Moureček a Mgr. I. Černý. Počet členů není tímto uzavřen.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2j35/2014 byl schválen 8 hlasy.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 17. 4. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 24. 4. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace.

a) Realizace veřejného osvětlení Františka Smolíka.

Starosta obce konstatoval, že jednání o vyježděné cestě v ulici Fr. Smolíka jsou zdlouhavá a zatím bezvýsledná. Pro zhotovení veřejného osvětlení je nutné, aby obec byla vlastníkem pozemků.

P. xxxxx připomenul také nutnost řešení cesty ke hřbitovu. Doporučil dořešit projektovou dokumentaci, třeba i na úkor realizace.

Starosta obce Ing. K. Dostálek souhlasil a informoval, že jednání s majitelem hotelu Cinema Palace o cestě v lokalitě Fr. Smolíka pokračují.

3) Dotazy občanů.

Ing. xxxxx není spokojen s délkou trvání vypořádání vlastnických poměrů cesty U Cihelny.

L. Fatková odpověděla, že jednání s geodetem i majiteli pozemků pokračují. Jak budou zaměřeny rozlohy pozemků, potřebných pro cestu 6m širokou, dojde k jednání obce s majiteli.

P. xxxxx přednesl stížnost na řidiče linky č. 318. V autobuse je cítit zápach po kouření cigaret a někteří řidiči kouří i při řízení autobusu za jízdy. Vyzval zastupitele, pokud mohou něco dělat, ať konají.

J. Tymich vyjádřil nesouhlas s obsahem dopisu přečteného paní xxxxx a požádal o svolení ho zveřejnit.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: L. Hastrmanová R. Moureček

Ing. Karel Dostálek

starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 35/2014

a) Usnesení č. 2a/35/2014

 1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Jíloviště na rok 2014 dle „Návrhu rozpočtu“, který je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání č. 35/2014.

 2. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2014 takto:

příjmy : 8 864,61 tis. Kč

výdaje: 19 900,10 tis. Kč

schodek: 11 035,49 tis. Kč

 1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí finančního daru těmto právnickým osobám:

TJ Jíloviště 125,00 tis. Kč

SDH Jíloviště 15,00 tis. Kč

Okrašlovací spolek Jíloviště 15,00 tis. Kč

Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště 15,00 tis. Kč

 1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2014 jako schodkový. Na schodek budou použity finanční prostředky z minulých let.

b) Usnesení č. 2b/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. A) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu dle roku 2013.

c) Usnesení č. 2c/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na základě dopisu společnosti VAK Beroun a. s. pokračovat ve spolupráci s touto společností za smluvních podmínek uvedených ve Smlouvě o provozování a pronájmu vodohospodářského zařízení ze dne 28. 2. 2008.

d) Usnesení č. 2d/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská“ společnost Ing. Ivana Zobačová – PK Flora projekční kancelář.

e) Usnesení č. 2e/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště na základě doporučení hodnotící komise neschvaluje žádného zhotovitele objektu mateřské školky. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pokračovaní ve výběrovém řízení na zhotovitele objektu mateřské školky  dle doporučení hodnotící komise. Nadále bude pokračováno požadavkem na doplnění podkladů u nabídek uchazečů v doporučeném pořadí v co nejkratší době.

f) Usnesení č. 2f/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jíloviště a RWE GasNeT, s. r. o. ve věci plynovodní přípojky na pozemku č. parc. 198/1 k rodinnému domu č. p. 95 v ulici Baxova ve které je uvedena úplata za zřízení věcného břemene ve výši 150,- Kč.

g) Usnesení č.2g/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby starosta obce Jíloviště vyhlásil nabídkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle Směrnice obce Jíloviště č. 1/2009 na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská“ a vybral nejlevnější nabídku.

h) Usnesení č. 2h/35/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pracovní skupinu pro sestavení jednacího řádu finančního výboru ve složení: S. Baudyš, Ing. J. Vorel, R. Moureček a Mgr. I. Černý. Počet členů není tímto uzavřen.