Zasedání zastupitelstva č.36/2010

Program:

Projednání a schválení:

a) Závěrečného účtu za rok 2009.

b) Finančního daru.

c) Kamerového systému na OÚ Jíloviště.

d) Informačního systému v obci.

e) Revokace usnesení č. 2g/35/2010.

f) Rozpočtového opatření č. 2/2010.

g) Zrušení vyhlášky č. 1/1991, 2/1991, 3/1991, 2/1992, 3/1994, 2/1995, 3/2003.

h) Postupu ve věci objektu restaurace, služeb a obchodu č.p. 260.

i) Postupu jednání ve věci pozemků par. č. 142/3 a 142/4.

j) Souhlasného stanoviska vlastníka (obce Jíloviště) pozemků st. 186, parc. č. 433/1, 435/1, 436/1, 437/1, 438/ a 373/11ve věci vodovodního přivaděče z Baní.

k) Počtu členů zastupitelstva pro volební období 2010 až 2014.

l) Členů výběrové komise na investiční akci připojení vrtu JL5.

m) Členů výběrové komise na poskytovatele investičního úvěru obci Jíloviště.

Různé:

1. Termín pracovní schůzky – 1. 9. 2010 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 8. 9. 2010 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

a) Vybudování retardéru v ulici Pražská.

b) Přivaděč vody z Baní.

c) Autobusové zastávky – firma BETI spol. s r.o.

d) Stavební záležitosti.

e) Územní plán.

f) Soudní jednání ve věci žaloby na obec Jíloviště.

g) Biologický opad.

3. Dotazy občanů.

Schváleno 5 hlasy.

Kontrola zápisu

Zápis ze zasedání OZ č. 35/2010 ze dne 05. 5. 2010 ověřil Mgr. I. Černý, M. Petřík – bez připomínek.

 

Usnesení:

a) závěrečného účtu za rok 2009.

USNESENÍ č. 2a/36/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavřít podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet obce roku 2009, udělením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Schváleno 5 hlasy.

b) finančního daru.

USNESENÍ č. 2b/36/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje finanční dar obci Zdounky poškozené povodněmi v letošním roce ve výši 20 000,- Kč.

Schváleno 5 hlasy.

c) kamerového systému na OÚ Jíloviště.

USNESENÍ č. 2c/36/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr vybudovat kamerový systém pro budovu OÚ a pošty Jíloviště v ceně do 130 000,- Kč .

Schváleno 5 hlasy.

d) informačního systému v obci.

USNESENÍ č. 2d/36/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje cenu za umístění informační značky v rámci informačního systému v obci na 4 200,- Kč ročně. Reklamní a navigační cedule v intravilánu obce mohou být nadále pouze v rámci schváleného informačního systému.

Schváleno 5 hlasy.

e) revokace usnesení č. 2g/35/2010.

USNESENÍ č. 2e/36/2010

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště revokuje usnesení č. 2g/35/2010.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výši finančního krytí autobusové linky č. 449 v období od 1.září do 31.prosince 2010 ve výši 3 000.- Kč měsíčně.

Schváleno 5 hlasy.

f) rozpočtového opatření č. 2/2010..

USNESENÍ č. 2f/36/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010 , které je přílohou č. 1. Zápisu ze zasedání OZ č. 36.

Schváleno 5 hlasy.

g) zrušení vyhlášky č. 1/1991, 2/1991, 3/1991, 2/1992, 3/1994, 2/1995, 3/2003.

USNESENÍ č. 2g/36/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště ruší vyhlášky č. 1/1991, 2/1991, 3/1991, 2/1992, 3/1994, 2/1995.

Schváleno 5 hlasy.

h) postupu ve věci objektu restaurace, služeb a obchodu č. p. 260.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí postup ve věci koupi objektu č.p. 260.

i) postupu jednání ve věci pozemků par. č. 142/3 a 142/4.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí postup ve věci koupi objektu č.p. 260.

j) souhlasného stanoviska vlastníka (obce Jíloviště) pozemků st. 186, parc. č. 433/1, 435/1, 436/1, 437/1, 438/ a 373/11ve věci vodovodního přivaděče z Baní. .

USNESENÍ č. 2j/36/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí se záměrem výstavby vodovodního přivaděče z Baní v k.ú. Jíloviště po pozemcích obce Jíloviště st. 186, parc. č. 433/1, 435/1, 436/1, 437/1, 438/1 a 373/11.

Schváleno 5 hlasy.

k) počtu členů zastupitelstva pro volební období 2010 až 2014.

USNESENÍ č. 2k/36/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje 9 členů zastupitelstva obce pro volební období 2010 až 2014.

Schváleno 5 hlasy.

l) členů výběrové komise na investiční akci připojení vrtu JL5.

USNESENÍ č. 2l/36/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výběrovou komisi na investiční akci připojení vrtu JL5 ve složení : Ing. Karel Dostálek, Ing. Jan Vorel, Ing. Ivo Černý, Miroslav Petřík, Ing. Ivan Fiala, náhradníci Petr Bruna, Pavel Šmíd.

Schváleno 5 hlasy.

m) členů výběrové komise na poskytovatele investičního úvěru obci Jíloviště.

USNESENÍ č. 2m/36/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště dodatečně schvaluje za členy výběrové komise na poskytovatele investičního úvěru obci Jíloviště Libuši Fatkovou, Ing. Karla Dostálka a Ing. Jana Vorla .

Schváleno 5 hlasy.

 

2. Informace:

a) Vybudování retardéru v ulici Pražská.

S vybudováním retardérů nesouhlasí místní dopravce – Autobusová doprava Martin Uher. Začaly a budou probíhat časté kontroly měření rychlosti v úseku kolem restaurace Pod lesem. V jednání je zřízení mírnějšího retardéru. Stále je počítáno s finančním příspěvkem Ing. xxxxx

b) Přivaděč vody z Baní.

Kromě souhlasného stanoviska s el. vedením pro přivaděč (k územnímu rozhodnutí) nejsou dojednány konkrétní podmínky pro finanční podíly jednotlivých obcí.

c) Autobusové zastávky – firma BETI spol. s r.o.

Starostovi obce se ozvala zástupkyně společnosti a slíbila provést opravy na autobusových čekárnách do konce letošních prázdnin.

d) Stavební záležitosti.

– manželé xxxxx, dodali opravené údaje pro zasklenou verandu

– pan xxxxx, oprava plotu, výška zůstává 160 cm

– manželé xxxxx, střešní krytina – musí projednat stavební úřad v Mníšku pod Brdy

e) Územní plán.

Na základě několika jednáních na různých úřadech nebude obec Jíloviště požadovat v ÚP obce zapracování doprovodné komunikace ke Strakonické silnici.

f) Soudní jednání ve věci žaloby na obec Jíloviště.

Soud požaduje posudek Výzkumného ústavu vodohospodářského . Ten by měl být vypracován na technický stav kanalizační přípojky manželů xxxxx a stav vody ve studni pí.xxxxx. Náklady hradí žalobce. Soudní jednání je odročeno na 30. července 2010,

g) Biologický opad.

Nabídka na likvidaci biologického odpadu bude zveřejněna ve Zvonici. Roční poplatek za 240 l kontejner je 925,- Kč, za 120 l je 555,- Kč. Svoz neprobíhá v zimě . V ostatních měsících každých 14 dní. Uskutečnění je limitováno určitým počtem přihlášených odběratelů.

3. Dotazy občanů.

– pí xxxxx se dotazovala na písemnou odpověď ve věci své žádosti o změně užívání pozemku

Starosta přislíbil předat ji osobně na OÚ.

– p. xxxxx chtěl vědět, zda je možnost reklamace poslední úpravy cesty ke hřbitovu. Navezený materiál se splavuje s dešti a zanáší odtokové kanálky. Navrhuje povrch shrnout a kamínky a prach odvézt.

Starosta bude jednat s firmou, která úpravy prováděla.

– p.xxxxx navrhl, aby při pokládce el. vedení pro nový vrt, byl přiložen i kabel k veřejnému osvětlení.

 

 

Ověřil: Miroslav Petřík

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek

starosta