Zasedání zastupitelstva č.38/2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 38/ 2014

Datum: 12. 6. 2014

Začátek zasedání: 19 : 05 h

Ukončení zasedání: 19 : 45 h

Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Omluveni : F. Andres, Mgr. I. Černý, L. Hastrmanová, R. Moureček

Hosté: 10 občanů.

Zasedání řídil starosta: Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhy pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: Ing. J. Vorel

– ověřovatelů zápisu č. 38/2014: P. Šmíd, J. Tymich

– zapisovatele zápisu č. 38/2014: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 38/2014

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ :

a) Pokynů pro zpracování druhého návrhu územního plánu Jíloviště.

b) Počtu členů zastupitelstva obce Jíloviště na volební období 2014 – 2018.

c) Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

3. SEZNÁMENÍ.

a) S rozpočtovým opatřením č. 2/2014

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 19. 6. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 26. 6. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace.

a) Přivaděč vody z Baní.

3) Dotazy občanů.

Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Schváleno 5 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.

Průběh zasedání byl dokumentován kamerovým záznamem, který pořídil pxxxxx.

Zápis ze zasedání ZO č. 37/2014 ze dne 9. 5. 2014 nemohl být ověřen z důvodu omluvené nepřítomnosti ověřovatelů.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Pokynů pro zpracování druhého návrhu územního plánu Jíloviště.

Pokyny do druhého návrhu ÚP byly zpracovány pořizovatelem, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce – Ing. K. Dostálkem., na základě došlých připomínek obce, pořizovatele, dotčených orgánů a občanů.

Ing, J. Vorel konstatoval, že nemůže o návrhu hlasovat, protože nebyl seznámen s dokumentem včas.

Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že pro rozsáhlost zdůvodnění (17 stránek) neposílal dokument zastupitelům jednotlivě, ale všichni měli možnost se s ním seznámit na obecním úřadě, jak někteří učinili.

Zdůraznil, že situace s dodržením dokončení termínu zhotovení a schválení ÚP je kritická a neměli bychom schvalování jednotlivých úkonů prodlužovat. Po tomto schválení se společnost Archis, která ÚP zpracovává, vyjádří, zda jsou návrhy akceptovatelné.

Ing. J. Vorel si materiály pročte v průběhu zasedání a pak se vyjádří.

b) Počtu členů zastupitelstva obce Jíloviště na volební období 2014 – 2018

Podle počtu obyvatel spadá Jíloviště do kategorie obcí s 500 – 3 000 obyvateli. V této skupině může mít zastupitelstvo obce 7 až 15 členů.

Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl ponechat 9 členů obecního zastupitelstva, stejně tak, jak tomu je v nynějším končícím volebním období..

Návrh usnesení č. 2b/38/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje 9 členné zastupitelstvo obce Jíloviště na volební období 2014 – 2018.

Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2b/38/2014 byl schválen 5 hlasy.

c) Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Na základě novelizace Občanského zákoníku předložila společnost EKO-KOM a. s. novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Zákon o odpadech ukládá obci jako původci odpadů sbírat jej odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr jeho využitelných složek.

EKO-KOM a. s. spolupracuje se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., která vyváží komunální odpad v naší obci. Na základě dosavadní spolupráce doporučil starosta Ing. K. Dostálek navrhovanou smlouvu schválit. Ve smlouvě jsou nově strukturovány odměny za tříděný odpad. Výpovědní lhůta je 6 měsíců.

Návrh usnesení č. 2c/38/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ mezi obcí Jíloviště a společností EKO-KOM, a. s. č. OS201420004392.

Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2c/38/2014 byl schválen 5 hlasy.

Zastupitel Ing. J. Vorel oznámil, že je připraven hlasovat v bodě a) programu zasedání č. 38/2014.

Návrh usnesení č. 2a/38/2014

  1. Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zdůvodnění pokynů pro zpracování návrhu č. 2. územního plánu Jíloviště zpracovaných na základě výsledků projednání návrhu územního plánu obce Jíloviště s dotčenými orgány, sousedními obcemi a občany, které je uvedené v tabulce – příloha č. 1 zápisu zasedání ZO č. 38/2014.

  2. Zastupitelstvo obce Jíloviště příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon – dále jen „stavební zákon“) schvaluje podle § 51 odst. 3 „stavebního zákona“ pokyny pro zpracování návrhu č. 2 územního plánu Jíloviště.

Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2a/38/2014 byl schválen 5 hlasy.

3. SEZNÁMENÍ.

a) S rozpočtovým opatřením č. 2/2014

RO se týká vyrovnání příjmů a výdajů poskytnutých na volby do Evropského parlamentu. Konečné vyúčtování není dosud provedeno. Pokud dojde k nižším výdajům, musí se finanční prostředky vrátit.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014, které je přílohou č. 2. zápisu ze zasedání ZO č. 38/2014.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 19. 6. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 26. 6. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání č. 39/2014.

2) Informace.

a) Přivaděč vody z Baní.

14. 5. 2014 byl konečný den pro podání nabídek ve výběrovém řízení na zhotovitele akce „Přivaděč vody z Baní“. Celkem se přihlásilo 8 firem, z toho 2 nesplnily zadávací podmínky. Nejvýhodnější nabídku ve výši 177 137 637,- Kč bez DPH, dala společnost Energie – stavební a báňská a.s. V současnosti běží 15 denní lhůta na podání námitek.

Ing. xxxxx měl dotaz, zda je nabídnutá částka pod nebo nad hranicí plánovaného rozpočtu.

Nabídka je přibližná rozpočtu.

3) Dotazy občanů.

Pí xxxxx chtěla vědět, zda je možné nahlédnout do zdůvodnění k pokynům návrhu č. 2 ÚP Jíloviště.

Starosta obce přislíbil zveřejnit celý dokument v co nejkratší době na internetových stránkách obce.

Pí xxxxx se ptala na kontejner na použitý olej, opakovaně na upevnění mřížky na odvodňovací stružce v ulici Fr. Smolíka a posekání obecní cesty č. kat. 452, vedoucí k jejímu pozemku Na Močidlech.

Kontejner zůstal na původním místě u staré hasičské zbrojnice, protože je pevně připevněn k podložce. Tento kontejner je také v ulici Lomená. Na upevnění mřížky se pracuje. O posekání cesty požádá starosta obce pana xxxxx.

P. xxxxx poukázal na naplněný kontejner biologického odpadu u hřbitova a neposekanou trávu na hřbitově. Připomenul bujnou vegetaci stromů a keřů na ulici Pražské a Příjezdní.

V současné době je tráva na hřbitově posekána. Kontejner je odvážen na upozornění občanů, že je naplněn. Starosta obce Ing K. Dostálek poděkoval za upozornění a zajistí odvoz. Keře jsou průběžně prořezávány.

Ing. xxxxx se ptal, zda byla připomínkována oprava silnice Dobříšské a sjezd na R4 pod mostem Na Všenory. Rozpoutala se všeobecná diskuze k průběhu opatření, hlavně dopravních, které měly negativní dopad na občany i obec Jíloviště.

Všechna opatření nebyla s představiteli obce projednávána. Pro další etapu oprav, která je plánována na červenec, je termín pro podání připomínek do 26. 6. 2014.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: P. Šmíd

J. Tymich

Ing. Karel Dostálek

starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 38/2014

a) Usnesení č. 2a/38/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zdůvodnění pokynů pro zpracování návrhu č. 2. územního plánu Jíloviště zpracovaných na základě výsledků projednání návrhu územního plánu obce Jíloviště s dotčenými orgány, sousedními obcemi a občany, které je uvedené v tabulce – příloha č. 1 zápisu zasedání ZO č. 38/2014.

Zastupitelstvo obce Jíloviště příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon – dále jen „stavební zákon“) schvaluje podle § 51 odst. 3 „stavebního zákona“ pokyny pro zpracování návrhu č. 2 územního plánu Jíloviště.

b) Usnesení č. 2b/38/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje 9 členné zastupitelstvo obce Jíloviště na volební období 2014 – 2018.

c) Usnesení č. 2c/38/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ mezi obcí Jíloviště a společností EKO-KOM, a. s. č. OS201420004392