Zasedání zastupitelstva č 39/2014

800×600

Normal
0

21

false
false
false

CS
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normální tabulka“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Times New Roman“,serif;}

800×600

Normal
0

21

false
false
false

CS
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normální tabulka“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Times New Roman“,serif;}

800×600

Normal
0

21

false
false
false

CS
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normální tabulka“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Times New Roman“,serif;}

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo:                             39/2014

Datum:                           26. 6. 2014

Začátek zasedání:          19 : 00 h

Ukončení zasedání:        19 : 50 h

  Přítomni: Mgr. I. Černý,  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová,  R. Moureček

                  P. Šmíd,  Ing. J. Vorel

   Omluveni : F. Andres, J. Tymich

  Hosté: 6 občanů.

  Zasedání řídil starosta : Ing. K. Dostálek.

  Předsedající předložil návrh:

–   návrhy  pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO :  Mgr. I. Černý

   –   ověřovatelů zápisu č. 39/2014:    R. Moureček, L. Hastrmanová

   –   zapisovatele zápisu č. 3892014:   L. Fatková

   –   programu zasedání ZO Jíloviště č. 39/2014

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. OVĚŘEN9 A SCHVÁLEN9 ZÁPISU.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ :

a) Závěrečného účtu obce za rok 2013.

b) Účetní závěrky za rok 2013.

c) Smlouvy o sdružení finančních prostředků.

4. SEZNÁMENÍ 

a) S rozpočtovým opatřením č. 3/2014.

 

RŮZNÉ:

 1) Termín pracovní schůzky – 17. 7. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

     Zasedání ZO – 24. 7. 2014  v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

2) Informace.

     a) obchod v Jílovišti

3) Dotazy občanů

Pro:: Mgr. I. Černý,  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová,  R. Moureček

                  P. Šmíd,  Ing. J. Vorel

 Schváleno 7 hlasy.

  

1. ZAHÁJENÍ.

 Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a uvedl důvody omluvení nepřítomných zastupitelů ( pracovní  a zdravotní). Podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Průběh zasedání byl dokumentován kamerovým záznamem, který pořídil pan J.Arnolt.

Jednání natáčel i pan P. Rögner.

2. OVĚŘEN9 A SCHVÁLEN9 ZÁPISU.

Zápisy ze zasedání č. 37/2014 ze dne 9. 5. 2014 a 38/2014 ze dne 12. 6. 2014 byly schváleny bez připomínek.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ :

 a) Závěrečného účtu obce za rok 2013.

Závěrečný účet obce byl vyvěšen předepsanou dobu na Úřední desce obce Jíloviště a na jejích internetových stránkách. Od 9. 6. do 18. 6. byli se všemi jeho částmi (Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb , Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol,  inventarizační zpráva, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu –  fin, Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha)  seznámeni i všichni zastupitelé. A žádný neměl připomínky. Obec hospodařila  v roce 2013 s příjmy ve výši cca 9 138 000,- Kč , výdaje byly cca 6 517 000,- Kč. Byla uhrazena poslední splátka úvěru na kanalizaci ve výši 800 000,- Kč.  Při předběžném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 , které proběhlo na obecním úřadě 25. 12. 2013 i závěrečné kontrole za rok 2013 dne nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení č. 2a/39/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, bez výhrad.

Pro:: Mgr. I. Černý,  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová,  R. Moureček

                  P. Šmíd,  Ing. J. Vorel

Schváleno 7 hlasy.

b) Účetní závěrky za rok 2013.

Účetní uzávěrka úzce souvisí se Závěrečným účtem. Informace již byly projednány.

Návrh usnesení č. 2b/39/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Účetní závěrku obce Jíloviště za rok 2013.

Pro:: Mgr. I. Černý,  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová,  R. Moureček

                  P. Šmíd,  Ing. J. Vorel

Schváleno 7 hlasy.

 c) Smlouvy o sdružení finančních prostředků.

Vítězem výběrového řízení na stavbu „Přivaděč vody z Baní“ je společnost Energie stavební a báňská  – Kladno za vysoutěženou cenu 214 336 542,- Kč s DPH.

Smlouva vychází z ceny stavby a vyplývá z ní výše finančního příspěvku obce Jíloviště ve výši 2 mil. 135 tis. korun s rozložením na 3 roky:

1 rok 2014  –   533 955,- Kč ( rozpočtováno na tento rok je 550 000,- Kč)

2 rok 2015 –  1 281 493,- Kč

3 rok – 320 379,- Kč

Smlouva bude zveřejněna na webu obce.

Stále trvá zájem o připojení obce Trnová a Klínec. Po konečném rozhodnutí o jejich zapojení dojde pravděpodobně ke změnám úhrad.

Návrh usnesení č. 2c/39/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o sdružení finančních prostředků na projekt skupinového vodovodního přivaděče Baně s názvem „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“.     

Pro:: Mgr. I. Černý,  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová,  R. Moureček

                  P. Šmíd,  Ing. J. Vorel

Schváleno 7 hlasy.

  

3. SEZNÁMENÍ.

a)  S rozpočtovým opatřením č. 2/2014

RO se týká v kapitole příjmů navýšení v dani z příjmů,  za zveřejnění reklamy ve Zvonici, přijatých darů na opravu budovy staré hasičské zbrojnice, z prodeje zboží.

V kapitole výdajů např. snížení částky na úhradu sdružených příspěvků na „Přivaděč vody z Baní“, navýšení za opravu údržby a opravy místního rozhlasu, opravy staré hasičské zbrojnice atd.

Žádná položka nepřesahuje 20 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2014, které je přílohou  zápisu ze zasedání ZO č. 39/2014.

RŮZNÉ:

 1) Termín pracovní schůzky – 17. 7. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

     Zasedání ZO – 24. 7. 2014  v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání č. 40/2014.

2) Informace.

     a) obchod v Jílovišti

Starosta obce Ing. K. Dostálek

– informoval, že podal stížnost na Stavební úřad v Mníšku pod Brdy pro nedodržení postupu oprav na přístavbě pekárny a cukrárny č. p. 159 na ulici Pražská. Došlo zde i k odkrytí vodovodníhu řadu obce.Na základě místního šetření ze dne 24. 6. 2014 bylo dokladováno, že úplná demolice objektu byla nutná. Obec neměla námitek. Stavební úřad uloží investorovy podmínky pro další pokračování stavby.

– přečetl zápis z jednání OZ , kdy schválení stavby bylo podmíněno souhlasem sousedů a výčet připomínek obce k plánované stavbě před vydáním stavebního povolení.

– seznámil přítomné se záměrem nového majitele restaurace U Hastrmana. Plánuje zachovat sál i  pizzerii a chce zřídit obchod se smíšeným zbožím. Pokud nebudou nečekané překážky, otevření by mělo být již v srpnu.

   

3) Dotazy občanů

Pan Nováček opakovaně požadoval odstranění hluku při přejezdu odvodňovacích žlábků v ulici Fr. Smolíka. Konstatoval, že nedostal odpověď na dopis adresovaný OZ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek se omluvil, že neodpověděl ve stanovené lhůtě. Nabídl setkání na místě  a projednání řešení.

Mgr. I. Černý sdělil svůj poznatek, že při malé rychlosti žlábky hluk nedělají.

Ing xxxxx zdůraznil, že by se nemělo opakovat neprojednání hospodaření obce za rok 2013 ve finančním výboru. Ptal se na  termíny rekonstrukce ulice Pražská.

Odpověď: v pondělí 30. 6. bude zveřejněna výzva  a zadání pro výběrové řízení.

Ing xxxxx měla dotaz , jak daleko je vyřizování stavby točny autobusů a MŠ. Požaduje zveřejnit vyřizovací dokumenty na webu obce.

Odpověď:  u točny bylo požadováno doplnění stanoviska některých dotčených orgánů. MŠ  má dokončeno projektování přípojek el., vody a plynu. a přeložky kanalizace.

p. xxxxx chtěl

a) vědět, zda obec podala připomínky k plánované  rekonstrukci R4 (termín byl do 26. 6. 2014)

b) znát výsledek šetření na přístavbě bývalého obchodu a na co jsou betonové pásy.

c) kudy povede přivaděč vody z Baní

Odpověď:

a) majiteli opravované části R4 je Ministerstvo dopravy a Středočeský kraj, dosavadní jednání jsou v jejich kompetenci. Není zatím znám způsob technologie provedení ani termín realizace. K řešení úpravy dopravní situace bude svoláno jednání všech dotčených orgánů. Předběžně je plánován provoz ve 3 rychlostních pruzích. Účastníky jednání budou i okolní obce, kterých se dopravní opatření budou dotýkat.

b) výsledkem šetření je uložení nápravných opatření Stavebním úřadem a betonové pásy jsou základem pro obvodové stěny přístavby pekárny.

c) vedení je plánováno od vodojemu na Cukráku po stejné straně dálnice. Přípojky pro Trnovou a Klínec nejsou ještě vyprojektovány, předpokládá se, že by byly vedeny lokalitou Fr. Smolíka.

P xxxxx. se ptal na využití bývalé pizzerie U Hastrmana.

Odpověď: majitel je švýcarský občan, který chce, podle dostupných informací,  zachovat pec na pizzu s restaurací, sál a do budoucna plánuje využití podkroví pro penzion.

Mgr. I. Černý informoval o schůzce pověřených členů OZ s členy finančního výboru, na které došlo ke shodě v Jednacím řádu finančního výboru. Navrhl jeho schválení na příštím zasedání OZ. Návrh Jednacího řádu finančního výboru pošle v el. podobě předseda finančního výboru Ing. J. Vorel zastupitelům k seznámení.

Dále poděkoval za účast na akci „Ukliďme Jíloviště“  a požádal v případě další takové akce o fotodokumentaci všech osob, které se zúčastnili.

 

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřili: :     L. Hastrmanová,  R. Moureček

                                                                                                        Ing. Karel Dostálek

                                                                                                                  starosta

  

  USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 39/2014

    a)     Usnesení č. 2a/39/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, bez výhrad.

b)  Usnesení č. 2b/39/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Účetní závěrku obce Jíloviště za rok 2013.

      c)  Usnesení č. 2c/39/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o sdružení finančních prostředků na projekt skupinového vodovodního přivaděče Baně s názvem „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“