Zasedání zastupitelstva č.4/2007

Program

projednání:

a) Priorit řešení problémů v obci.

b) Koupě pozemku p.č. 267/5 o výměře 208 m2 od pana F. Andrese ml.

c) Odměny místostarosty pana Ing. J. Vorla.

d) Firmy na geometrické zaměření věcných břemen vzniklých při plynofikaci.

e) Firmy na dodání technologie pro zrychlovací stanici.

f) Prominutí místního poplatku za komunální odpad v roce 2007.

Schváleno 8 hlasy.

Usnesení

a) Priorit řešení problémů v obci.

USNESENÍ č. 2a/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pořadí priorit v obci takto:

  1. Voda.

  2. Rekonstrukce ulice Pražská.

  3. Rekonstrukce místních komunikací.

  4. Čistota v obci.

Schváleno 8 hlasy.

b) Koupě pozemku p.č. 267/5 o výměře 208 m2 od pana F. Andrese ml.

USNESENÍ č. 2b/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje koupi pozemku p.č. 267/5 o výměře 208 m² od pana Františka Andrese ml. za kupní cenu 600,- Kč za m².

Schváleno 7 hlasy. Zdržel se M. Petřík

c) Odměny místostarosty pana Ing. J. Vorla.

USNESENÍ č. 2c/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, výši měsíční odměny pro místostarostu Ing. J. Vorla ve výši 10 000,- Kč od 01.03.2007.

Schváleno 8 hlasy.

d) Firmy na geometrické zaměření věcných břemen vzniklých při plynofikaci.

USNESENÍ č. 2d/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zhotovitele geometrických plánů zaměření věcných břemen a zajištění smluv věcného břemene v souvislosti s plynofikací obce Jíloviště firmu Geodetická služba GEOS – Částka Miloš, Mrkvičkova 2, 163 00 Praha 6, Řepy. Tato firma vyhotoví geometrické plány za 3 570,- Kč za MJ ( 1 měrná jednotka MJ je 100 m plynovodu) zajistí vyhotovení smluv o zřízení věcného břemene a jejich podání na katastr nemovitostí ve výši 4 000,- Kč. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Schváleno 8 hlasy.

e) Firmy na dodání technologie pro zrychlovací stanici.

USNESENÍ č. 2e/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jako dodavatele technologie zrychlovací stanice na Hájensku společnost AQUACONSULT s.r.o., Dr. Jánského 953, 252 28 Černošice za nabídkovou cenu 348 551,- Kč s DPH.

Schváleno 8 hlasy.

f) Prominutí místního poplatku za komunální odpad v roce 2007.

USNESENÍ č. 2f/4/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje prominutí místního poplatku za komunální odpad v roce 2007 slečně Alexandře Smolíkové, slečně Petře Smolíkové a panu Bedřichu Šíchovi ml.

Schváleno 5 hlasy. Zdržel se M. Petřík, P. Šmíd, L. Fatková.