Zasedání zastupitelstva č.4/2011

Číslo : 4/ 2011

Datum : 14. 04. 2011

Začátek zasedání : 19,05 hod.

Ukončení zasedání : 21,15 hod.

Přítomni: F. Andres , Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, JUDr J. Nekola, P. Šmíd,

Ing. J. Vorel, 9 občanů

Omluven: L. Hastrmanová

Neomluven: Mgr. I. Černý

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatele zápisu č 4/2011: P. Šmíd, R. Moureček

– zapisovatelku zápisu č. 4/2011: L. Fatková

– program zasedání ZO Jíloviště č. 4/2011

Program:

1. Seznámení

a) S rozpočtovým opatřením č. 1/2011.

b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2010.

2. Projednání a schválení:

a) Rozpočtového opatření č. 2/2011.

b) Záměru obce prodat nemovitý majetek.

c) Kupní smlouvy s panem xxxxx ve věci koupě pozemku parc. č. 19/7.

d) Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu.

e) Mandantní smlouvy s panem xxxxx.

f) Prodej dřeva z obecního pozemku parc. č. 236/11.

g) Postupu při budování domovní a kanalizační přípojky a její financování.

h) Postupu při budování plynové přípojky a její financování.

i) Financování úniku vody z vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 241/9 – TJ Jíloviště.

j) Financování obrubníků a dlažby u restaurace Pod lesem.

k) Rozpočtu víceprací na akci Jíloviště – Dešťová kanalizace v ulici Pražská – I. etapa.

l) Smlouvy o zajištění přeložky STL a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Různé:

1. Termín pracovní schůzky – 31. 5. 2011 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 9. 6. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

a) Žádost paní xxxxx.

b) Oprava autobusových čekáren.

c) Řešení účelové komunikace ke hřbitovu parc. č. 437/1 a 184/2.

d) Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.

e) Řešení účelové komunikace parc. č. 92/2.

f) Informace o připojení vrtu JL5 a realizace dešťové kanalizace v ulici Pražská

3. Dotazy občanů.

Schváleno 7 hlasy.

Úvodem zasedání starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a informoval o výsledku „úklidové“ soboty 9.4.2011. V přistavených kontejnerech bylo11 lednic, 12 televizorů, a 30 pneumatik i s disky. Je to nepochopitelné proto, že současně probíhal i sběr nebezpečného odpadu u OÚ. Sdělil také skutečnost, že přistihl stavební firmu ze Všenor, která přivezla nevhodný odpad do kontejneru.

Předložil fotografie nepořádku v krajině okolo obce a to je, bohužel, výsledek „péče“ některých občanů Jíloviště o životní prostředí kolem nás – Močidla , u okálů, Na Hájensku , v Dubíčku.

Připomenul možnost pronájmu kontejneru na bioodpad, který bude svážen od dubna do října ve 14denních intervalech. Překvapil ho malý zájem občanů.

Seznámení:

 

a) S rozpočtovým opatřením č. 1/2011.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2011, které je přílohou zápisu zasedání č. 4/2011.

b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2010.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2010.

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 2/2011..

USNESENÍ 3d/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011, které je přílohou zápisu č. 4/2011.

Schváleno 7 hlasy.

b) Záměru obce prodat nemovitý majetek.

USNESENÍ 3a/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště č. 1/2011 prodat nemovitý majetek – pozemky parc, č. 429/10, 11, 12, 13 panu xxxxx a v případě, že se nepřihlásí žádný další zájemce i Smlouvu o prodeji pozemků parc. č. 429/10, 11, 12, 13 panu xxxxx. Smlouva je přílohou zápisu zasedání č. 4/2011

Schváleno 7 hlasy.

c) Kupní smlouvy s panem xxxxx ve věci koupě pozemku parc. č. 19/7.

USNESENÍ 3b/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Kupní smlouvu s panem xxxxx ve věci koupi pozemku parc. č. 19/7 v k.u. Jíloviště. Smlouva je přílohou zápisu zasedání č. 4/2011

Schváleno 7 hlasy.

d) Rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu.

USNESENÍ 3e/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby společnost LB 2000, s.r.o. provedla rekonstrukci vodovodního řadu v havarijním stavu v ulici Pražská klasickou výkopovou technikou ve výši vysoutěžené ceny díla 590 595,- Kč včetně DPH. Další náklady podle skutečnosti tj. úprava povrchů obecní komunikace 5 cm živičnou vrstvou, uložení silničních obrub, dopravní značení a rekonstrukce napojovaných uzlů do ulice Na Blatech a K Trnové budou klasifikovány jako vícepráce a budou obcí uhrazeny do výše 110 000 Kč.

Schváleno 6 hlasy. Zdržel se 1.

e) Mandantní smlouvy s panem xxxxx.

USNESENÍ 3f/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje mandátní smlouvu s panem xxxxx na stavbu „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“.

Schváleno 7 hlasy.

f) Prodej dřeva z obecního pozemku parc. č. 236/11.

USNESENÍ 3g/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby cena 1 m3 volně loženého vytěženého dřeva z obecního pozemku parc. č. 236/11 byla 100,- Kč.

Schváleno 7 hlasy.

g) Postupu při budování domovní a kanalizační přípojky a její financování.

USNESENÍ 3h/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, příspěvek na kanalizační přípojku k č.p. 2. a 54. od hlavního kanalizačního řadu na hranici pozemku stavebníka ve výši =28.000,- Kč. Nadále bude obec Jíloviště řešit kanalizační přípojky individuálně.

Schváleno 7 hlasy.

h) Postupu při budování plynové přípojky a její financování.

USNESENÍ 3i/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby obec dala souhlas stavebníkovi se napojit na hlavní plynovodní řad v případě, že ten zaplatí obci poplatek ve výši 20 tis. Kč.

Schváleno 7 hlasy.

i) Financování úniku vody z vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 241/9 – TJ Jíloviště.

USNESENÍ 3j/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby obec Jíloviště zaplatila provozovateli obecního vodovodu a kanalizace VAKu Beroun, a.s. náklady spojené s únikem vody z vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 241/9, která je v majetku TJ Jíloviště, s tím že TJ Jíloviště na svoje náklady zrekonstruuje vodoměrnou šachtu do příští zimy.

Schváleno 6 hlasy. 1 proti.

j) Financování obrubníků a dlažby u restaurace Pod Lesem.

USNESENÍ 3c/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby obec uhradila náklady ve výši 80 000,- Kč spojené na položení obrubníků a části dlažby u restaurace Pod lesem.

Schváleno 7 hlasy.

k) Rozpočtu víceprací na akci Jíloviště – Dešťová kanalizace v ulici Pražská – I. etapa.

USNESENÍ 3k/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet víceprací na akci „Jíloviště – Dešťová kanalizace v ulici Pražská – I. etapa“, který je přílohou zápisu č. 4/2011.

Schváleno 7 hlasy.

l) Smlouvy o zajištění přeložky STL a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

USNESENÍ 3l/4/2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o zajištění přeložky STL“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“.

Schváleno 7 hlasy.

Zapsala : Libuše Fatková

Ověřil: R. Moureček

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek – starosta