Zasedání zastupitelstva č 40/2014800×600

Normal
0

21

false
false
false

CS
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normální tabulka“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Times New Roman“,serif;}

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

 

Číslo:                       40/ 2014

Datum:                     24. 7. 2014

Začátek zasedání:    19 : 05 h

Ukončení zasedání:   20 : 05 h

 Přítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

                  P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel                                                                                    

 Hosté: 7 občanů.

 

Zasedání řídil starosta : Ing. K. Dostálek.

  Předsedající předložil návrh:

          návrhy  pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO : Mgr. I. Černý

          ověřovatelů zápisu č. 40/2014:   R. Moureček, L. Hastrmanová

  –    zapisovatele zápisu č.  40/2014:   L. Fatková

  –    programu zasedání ZO Jíloviště č. 40/2014

 

P R O G R A M :

 

1. ZAHÁJENÍ.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ :

a) Výhledu obce Jíloviště 2015 – 2016

b) Smlouvy o věcném břemenu s JUDr. Petráčkem

c) Souhlasného stanoviska  se vstupem na pozemek parc. č. 437/1, 175/2, 479/2.

d) Členů komise na otevírání obálek a členů hodnotící komise  na veřejnou zakázku  díla „ Rekonstrukce komunikace – Jíloviště“.

e) Prodeje obecního pozemku parc. č. 155/20 o výměře 28 m²

 

 3. SEZNÁMENÍ.

a)  S rozpočtovým opatřením č. 4/2014

 

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 14. 8. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

    Zasedání ZO – 21. 8. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

 

2) Informace.

    a) Obchod v Jílovišti.

    b) Řešení povrchu komunikace v ulici Lipová.

 

3) Dotazy občanů.

 

Pro:: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

         P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel                                                                                             

 Schváleno 9 hlasy.

  

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a  OZ je  usnášeníschopné.

Průběh zasedání byl dokumentován kamerovým záznamem, který pořídil pan J. Mazánek.

Zápis ze zasedání OZ č. 39/2014 ze dne 26. 6. 2014  byl ověřen bez připomínek.

Na program zasedání ZO č. 40/2014  nebylo zařazeno projednávání Jednacího řádu finančního výboru, jak bylo doporučeno na zasedání ZO č. 39/2014.  Starostovi obce  ani zastupitelům nebyl žádný návrh doručen.

 

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Výhledu obce Jíloviště 2015 – 2016

Tento dokument je vyžadován při předběžné prozkoumání hospodaření obce , které proběhne na našem OÚ  pravděpodobně v září tohoto roku.

V rozpočtovém výhledu  je  uvedeno základní členění rozpočtu,  výše  předpokládaných příjmů  výše a účel výdajů.

Návrh usnesení č. 2a/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Rozpočtový výhled obce Jíloviště na roky 2015 – 2016“, který je přílohou č. 1.  zápisu ze zasedání č. 40/2014 .

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

          P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2a/40/2014 byl schválen 9 hlasy.

                                                                                

b) Smlouvy o věcném břemenu s JUDr. Petráčkem

Předmětem Smlouvy o zřízení věcného břemene je postavený kiosek na připojení plynu pro objekt Hubertus na obecním pozemku v ulici Pražská. Podmínky smlouvy se budou řídit směrnicí obce Jíloviště schválenou usnesením č. 2b/34/2014 na zasedání ZO  dne  20. 1. 2014.

Návrh usnesení č. 2b/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi obcí Jíloviště a JUDr. Oldřichem Petráčkem a Janou Petráčkovou ve věci uložení plynárenského zařízení HUP na obecním pozemku parc. č. 442/3 o rozměru 700×300 mm.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

          P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2b/40/2014 byl schválen 9 hlasy.

c) Souhlasného stanoviska  se vstupem na pozemek parc. č. 437/1, 175/2, 479/2.

O stanovisko požádala společnost VRV a. s. , která začala připravovat podklady pro projektování připojení obce Trnová na přivaděč vody z Baní (SV  – sdružený vodovod Mníšeckého regionu).

P. xxxxx  upozornil, že uvedení pozemky zasahují do soukromého prostoru  a z dostupného plánku není jasné, kudy výkop pro vedení přesně půjde.

Odpověď: vyjádření stanoviska je zatím pouze informativní, kdy projektant zjišťuje zda bude možné vedení přípojky takto vyprojektovat.

Ve vzniklé diskuzi zastupitelé J. Tymich a Mgr. I. Černý doporučili doplnit navrhované usnesení o formulaci  – dojednání  podmínek v samostatné smlouvě.

Návrh usnesení č. 2c/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí se vstupem  a uložením vodovodu na obecní pozemky, k. ú., Jíloviště parc. č. 437/1, 175/2, a 479/2, druh pozemku ostatní plocha , v rámci akce „Připojení obce Trnová na SV Mníšeckého regionu, projekční a inženýrská činnost“. Podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

          P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2c/40/2014 byl schválen 9 hlasy.

d) Členů komise na otevírání obálek a členů hodnotící komise  na veřejnou zakázku  díla „ Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“.

Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil přítomné se jmenováním komise pro otevírání obálek a   hodnocení nabídek pro akci „Rekonstrukce komunikace ul. Pražská“ a s podmínkami průběhu výběrového řízení.  Je nutný počet nejméně 5 členů, z toho musí být 2/3 odborníci :

Ing. Ivana Zobačová – projektantka,

Ing. Václav Sekyra – autorizovaný inženýr

za obec Ing. Karel Dostálek, Libuše Fatková a  Jan Tymich,

Náhradníci : Dominik Plhoň, Ing. Albert Olaha, Mgr. Ivo Černý, Radek Moureček, Pavel Šmíd.

Přítomni budou i zástupci společnosti Cautor Projects & Advising a. s., kteří výběrové řízení   administrují a jednání povedou. Pozvánka na jednání bude zaslána i poskytovateli dotace – Regionální radě ROP Střední Čechy.

Termíny jednání komisí:                 

 –  konec podání nabídek 7. 8. 2014 v 9:00 hodin

 –  otevírání obálek začne ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek –  v 9:00 hodin.

 –  hodnotící komise začne s hodnocením v 11:00 hodin 

 Otvírání obálek se mohou zúčastnit i zástupci přihlášených zhotovitelů. Hodnocení nabídek je neveřejné.

Návrh usnesení č. 2d/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise tak, jak je uvedeno v dopise ze dne 12. 7. 2014 pod číslem jednacím  345/2014/OÚ, jehož kopie je přílohou  č. 2. zápisu ze zasedání ZO č. 40/2014.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

          P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2d40/2014 byl schválen 9 hlasy

 

e) Prodeje obecního pozemku parc. č. 155/20 o výměře 28 m²

Majitel a investor stavby pekárny a cukrárny v Jílovišti , PECU Stáňa s. r. o. , požádal obec  o odkup části obecního pozemku o výměře 28 m² Důvodem je zarovnání stávajícího pozemku, zlepšení vstupu a zvětšení prostor provozovny.

Starosta obce přečetl „Záměr obce Jíloviště č. 1/2014 prodat nemovitý majetek  – pozemek v K. Ú. Jíloviště“ , který bude zveřejněn na Úřední desce po dobu 15 dnů.

Návrh usnesení č. 2e/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 155/20 o výměře 28 m² a „Záměr obce č. 1/2014“, který je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání ZO č. 40/2014.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

          P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2e/40/2014 byl schválen 9 hlasy

  

 3. SEZNÁMENÍ.

a)  S rozpočtovým opatřením č. 4/2014

Rozpočtové opatření se týká vyrovnání položek příjmů a výdajů rozpočtu obce v souvislosti s volbami do EP a došlého dobropisu za DHDM.  Ušetřený rozdíl musí obec vrátit poskytovateli.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2014, které je přílohou č. 4. zápisu ze zasedání ZO č. 40/2014.

 

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 14. 8. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

    Zasedání ZO – 21. 8. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání č. 41/2014.

 

 

2) Informace.

    a) Obchod v Jílovišti.

Zítra 25. 7. 2014 je svoláno jednání o zahájení dodatečného povolení stavby.- pekárna a cukrárna v Jílovišti.

Obchod se smíšeným zbožím připravovaný novým majitelem v bývalé pizzerii U Hastrmana  bude do konce tohoto týdne kontrolován hygieniky a pokud shledají prostory způsobilé pro plánované účely , měl by být začátkem srpna otevřen. Úpravy, které měl možnost starosta obce si prohlédnout , probíhají i v prostorách sálu a restaurace. Plánované zprovoznění je také během srpna.

 

    b) Řešení povrchu komunikace v ulici Lipová.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přečetl dopis obyvatel ulice Lipová se žádostí o opravu komunikace.

Dopis obsahoval i konkrétní návrhy na provedení oprav. K tomuto sdělil:

          je pravda, že povrch komunikace v ulici Lipová je značně poškozen nebo spíše vůbec není a to hlavně  v její horní části

          obrus již byl několikrát položen, zvedla se tím vozovka. Životnost této pokládky je také hodně závislá na kvalitě obrusu.

          oprava by spočívala v odstranění vrchní části povrchu a vyrovnání podkladem z obalovaného kameniva, pokrytí spojovacím postřikem a asfaltem, vyrovnáním výšky poklopů vodovodního řadu a uličních vpustí kanalizace. Na to nejsou vyčleněny finanční prostředky.

          problémem zůstává vyřešení odvodu dešťové vody

          spojit získání materiálu pro opravu z recyklace  R4 není po tel. dotazech možné. Druhá část rekonstrukce se možná uskuteční až v příštím roce

          možnost by byla využít i materiál z rekonstrukce ul. Pražská

          v obci je v kritickém stavu komunikací více

          je pravda, že ul. Lipová patří mezi ulice s největším počtem obyvatel

R. Moureček konstatoval, že tento stav ulice Lipová je již od roku 1993.  Je potřeba řešit odtok dešťové vody i z ulice Příjezdní, kde je důsledkem nedostatečného odvodnění opakované vytopení rodinného domu vedle obecního úřadu.

Protože komunikace pod ulicí Příjezdní patří SÚS, pošle starosta obce  na Správu a údržbu silnic dopis, ve kterém požádá o řešení tohoto stavu.

Mgr. I. Černý navrhl, aby byl osloven dopisem o poskytnutí materiálu na opravu z bourání živičného krytu opravovaných vozovek i zhotovitel díla rekonstrukce R4 a ul. Pražská .

Budování, ne opravy  komunikací,  by se postupně mělo plánovat v rozpočtu obce pro další roky.

 

 

3) Dotazy občanů.

Ing. xxxxx se ptal na stav realizace stavby MŠ, jejíž dokončení mělo být v září 2014  a termín schvalování ÚP. Nemyslí si, že by se obec měla zadlužovat.

Odpověď : na stavbu MŠ máme v rozpočtu obce 3 mil. korun. Tato částka není pro konečnou realizaci dostatečná.  Do 14 dnů budeme znát nabídku na potřebný úvěr. Musíme mít finanční jištění projektu, i když  jeho realizaci  nebude nutno řešit  čerpáním úvěru.  Splácet mnohem větší částky dokázala obec v případě plynofikace po několik let.

Otevření MŠ v září bylo přáním ZO,  ne slibem. Vyřizování potřebné dokumentace je zdlouhavější než jsme předpokládali.

Jednání k povolení přípojek el., vody a plynu jsou již vyřízena. Probíhá výběr zhotovitele na přeložku kanalizace, která je nezbytná k zahájení stavby,  a náležitostí ke stavebnímu povolení.

V červenci byla vyhlášena mimořádná výzva na přípravné práce pro realizaci stavby MŠ. Zjišťujeme, zda splňujeme podmínky a můžeme o dotaci zažádat.

Jednání k ÚP je svoláno na pondělí 28. 7. 2014 na Městský úřad v Černošcích. Snahou obce je veřejně projednat a schválit návrh ÚP co nejdříve.

 Ing. xxxxx měl dotaz, pro jaký odpad je určen  kontejner u hřbitova. Jeho obsah odpovídá odpadu komunálnímu.

Odpověď: Kontejner u hřbitova je určen pro biologický odpad a tak je na náklady obce vyvážen a poplatek vyměřován.

Černé skládky vznikají, bohužel, dále . Opakovaně na místech, kde byly nákladně a pracně likvidovány, ale i v nových lokalitách. Jejich odstraňování bude navyšovat náklady za likvidaci odpadu v obci, které pak budou, podle zákona,  rozpočítávány na jednotlivé obyvatele. Mělo by být snahou všech občanů zabránit tomuto nešvaru.

P. xxxxx poukázal na hromadu biologického odpadu u hřbitova, mimo kontejner. Zajímal se, zda bylo uzavřeno šetření kolem četných krádeží v obci.

Odpověď:  ukládání biologického odpadu mimo kontejner je výsledkem  neukázněností lidí.

Šetření kolem krádeží v rodinných domcích neskončilo, pachatel dopaden nebyl. Krádeže se zatím neopakují.

 

Závěrem popřál starosta obce Ing. K. Dostálek všem, kteří se chystají na dovolenou, její hezké prožití.

zapsala: Libuše Fatková      

Ověřil:     R. Moureček, L. Hastrmanová 

 

                                                                                                                  Ing. Karel Dostálek

                                                                                                                           starosta                            

 

 

   USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 40/2014

  

  a)  Usnesení  č. 2a/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Rozpočtový výhled obce Jíloviště na roky 2015 – 2016“, který je přílohou č. 1.  zápisu ze zasedání č. 40/2014 .

  b)  Usnesení č. 2b/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi obcí Jíloviště a JUDr. Oldřichem Petráčkem a Janou Petráčkovou ve věci uložení plynárenského zařízení HUP na obecním pozemku parc. č. 442/3 o rozměru 700×300 mm.

c)  Usnesení č. 2c/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí se vstupem  a uložením vodovodu na obecní pozemky, k. ú., Jíloviště parc. č. 437/1, 175/2, a 479/2, druh pozemku ostatní plocha , v rámci akce „Připojení obce Trnová na SV Mníšeckého regionu, projekční a inženýrská činnost“. Podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě.

 d)  Usnesení č. 2d/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise tak, jak je uvedeno v dopise ze dne 12. 7. 2014 pod číslem jednacím  345/2014/OÚ, jehož kopie je přílohou  č. 2. zápisu ze zasedání ZO č. 40/2014.

e)  Usnesení č. 2e/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 155/20 o výměře 28 m² a „Záměr obce č. 1/2014“, který je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání ZO č. 40/2014.