Zasedání zastupitelstva č 43/2014800×600

Normal
0

21

false
false
false

CS
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normální tabulka“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Times New Roman“,serif;}

 

      ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

 

Číslo:                           43/ 2014

Datum:                         2. 10. 2014

Začátek zasedání:       19:06 h

Ukončení zasedání:     20:15 h

 

Přítomni  :  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček         

                   P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Hosté: 11 občanů

Zasedání řídil starosta   Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

 – návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda Mgr. I. Černý

 – ověřovatelů zápisu č. 43/2014: L.  Hastrmanová,  R. Moureček

 – zapisovatele zápisu č. 43/2014:  L. Fatková

 – programu zasedání ZO Jíloviště č. 43/2014

 

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ :

a)   Zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská školka Jíloviště“

b)   Zřízení příspěvkové organizace s názvem „Mateřská školka Jíloviště“.

c)   Připojení obcí Trnová a Klínec na přivaděč vody z Baní.

d)   Žádosti o změnu dočasné zastávky.

e)   Odkanalizování pozemku parc. č. 27/1.

f)   Rozhodnutí o finanční úhradě ceny za odběr vodného a stočného v budově hasičské zbrojnice  č. p. 110.

g)   Plánu investic do vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Jíloviště.

h)   Návrhu kalkulace vodného a stočného.

i)    Směnné smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností Železný s. r. o. .

j)    Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště o záměru provést kontrolní činnost.

 

3. SEZNÁMENÍ

a)   S rozpočtovým opatřením č. 5/2014

b)   S výběrem stavebního dozoru na realizaci díla „Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“.

 

RŮZNÉ:

 1)  Termín pracovní schůzky – 

      Zasedání ZO –  

2) Informace.

     a)  Výběrové řízení na zhotovitele díla „ Rekonstrukce komunikace  – Pražská“.

     b)  Obchod v Jílovišti.

     c)   Ošetření javorů v ulici Pražská a ošetření keřů a stromů na obecním hřbitově v Jílovišti.

     d)   Vybudování mateřské školky.

 

3) Dotazy občanů.

 Pro:  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

        J. Tymich, Ing. J. Vorel

Program zasedání OZ Jíloviště č. 43/2014 byl schválen 9hlasy.

  

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné na již posledním zasedání tohoto zastupitelstva a konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a zasedání č. 43/2014 je usnášeníschopné.

Videozáznam pořizoval pan xxxxx.

Schválení zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 42/2014 ze dne 21. 8. 2014 – bez připomínek.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ :

a)   Zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská školka Jíloviště“

b)   Zřízení příspěvkové organizace s názvem „Mateřská školka Jíloviště“.

K těmto dvěma bodům jednání  hovořila místostarosta L. Fatková. Protože zhotovitel stavby mateřské školy chce zahájit práce 6. 10. 2014 a pokud k tomu dojde, má být stavba dokončena za 75 dní, je potřeba udělat další kroky k uskutečnění  provozu MŠ a to je rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace .   Její vznik se řídí zákonem  č. 250/2000 o zřizování příspěvkových organizací územních samosprávních celků.

Přílohou žádosti o vydání identifikačního čísla příspěvkové organizace je její zřizovací listina. Obsahové náležitosti a její struktura je přesně stanovena v ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.

OZ bude schvalovat návrh, který zůstane návrhem do doby úplného znění zřizovací listiny s IČO a adresou sídla příspěvkové organizace.

Ing. Vorel měl dotaz, zda bude mít smysl otevírat školku  dříve než v září, protože v tomto školním roce jsou již děti umístěny.

Odpověď. Nebyly přijaty všechny děti, které se do školek v okolí Jíloviště hlásily.

Návrh usnesení č. 2a/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace  s názvem „Mateřská školka Jíloviště“.

Pro:  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

        J. Tymich, Ing. J. Vorel

 Návrh usnesení č. 2a/43/2014 byl schválen 9 hlasy.

Návrh usnesení č. 2b/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmeno d)  zákona č. 128/2000 SB – Zákona o obcích, zřízení příspěvkové organizace s názvem „Mateřská školka Jíloviště“, ke dni zápisu do Obchodního rejstříku.

Pro:  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

        J. Tymich, Ing. J. Vorel

 Návrh usnesení č. 2b/43/2014 byl schválen 9 hlasy.

 

 c)   Připojení obcí Trnová a Klínec na přivaděč vody z Baní.

Podle stanov Svazku obcí Vok Mníšek pod Brdy, musí být přistoupení dalších zájemců o členství  ve Svazku schváleno zastupitelstvy všech zapojených obcí.  Výhodou bude navýšení objemu odběru vody a tím i snížení plateb vodného.

Ing. I. Doubková doporučila podmínit souhlas snížením množství povinného odběru vody  pro Jíloviště.

Odpověď : Tento požadavek může být předmětem dalších jednání. Souhlas s přistoupením tímto nelze podmiňovat.

Návrh usnesení č. 2c/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje přistoupení obcí Trnová a Klínec do Svazku obcí Vok Mníšek pod Brdy.

Pro:  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

        J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2c/43/2014 byl schválen 9 hlasy.

 

d)   Žádosti o změnu dočasné zastávky.

Žádost manželů xxxxx o přemístění zastávky autobusu – U Mostu ve směru na Prahu, z důvodů změny vjezdu na jejich pozemek na Pražské ulici byla předána k posouzení dopravnímu oddělení Policie ČR. O změně bude rozhodnuto na základě dokumentace, kterou žadatel předloží.

Návrh usnesení č. 2d/43/2014

I.              Zastupitelstvo obce Jíloviště nesouhlasí s přemístěním autobusové zastávky na znamení  Jíloviště –U Mostu směrem na Prahu

II.             Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí , aby požadovaný vjezd na pozemek parc. č. 221/2 mohl být vybudován po úpravě zastávkové plochy za předpokladu , že bude odsouhlasen Policií České republiky, dopravního inspektorátu Praha . venkov –  západ. 

Pro:  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

        J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2d/43/2014 byl schválen 9 hlasy.

 

e)   Odkanalizování pozemku parc. č. 27/1.

Na obec se obrátili dva žadatelé o řešení odkanalizování pozemků parc. č. 27//1 a parc. č.  467.

Oba jsou v lokalitách, kde není obecní kanalizace vybudována. Protože zde není ani dobudování plánováno a realizace by mohla trvat i několik let, navrhl  starosta obce Ing. K. Dostálek povolit pořízení domovních čističek odpadních vod do doby, než bude přivedena kanalizace na hranice dotčených pozemků.

Ing.  Vorel konstatoval, že i ostatní obyvatelé v těchto lokalitách nenapojení na kanalizační řad by se napojit chtěli.

Ing. xxxxx připomenula, že domovní čističky musí odpovídat předpisům a měla dotaz, jak bude odváděna voda z nich.

J. Tymich doporučil povolení stavby domácích čističek schválit. Má své vlastní zkušenosti a schvalovací řízení na příslušných úřadech je dostatečnou zárukou dodržení všech stanovených předpisů, mezi jiným i vsakování vod apod.

Návrh usnesení č. 2e/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odkanalizování pozemku parc. č. 27/1 a parc. č. 467 domovními ČOV za podmínky, že se tyto objekty připojí na obecní kanalizační řad v případě, že bude přiveden na hranici těchto pozemků.

Pro:  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

         J. Tymich

Zdržel se: Ing. Vorel

Návrh usnesení č. 2e/43/2014 byl schválen 8 hlasy.

 

f)   Rozhodnutí o finanční úhradě ceny za odběr vodného a stočného v budově hasičské zbrojnice  č. p. 110.

L. Fatková seznámila přítomné se situací, která vznikala od roku 2010, kdy se na hasičskou zbrojnici namontoval vodoměr na odečet spotřeby vody hasičů, která ale nebyla s plátci, nájemci obecního bytu v budově hasičské zbrojnice  – manželi Šťastnými, účtována. Při vyřizování pozůstalosti byla tato skutečnost zjištěna  a obec požádána o prověření.

Na základě odečtu spotřeby vody a předložených faktur za její úhradu byla propočítána částka , která bude poukázána zpět plátci.

Návrh usnesení č. 2f/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby paní xxxxx, bytem Jíloviště, Pražská č. p.  110 byla poskytnuta finanční úhrada ceny vodného a stočného ve výši  =9 296,61 Kč.

Pro:  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

         J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2f/43/2014 byl schválen 9 hlasy.

 

g)   Plánu investic do vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Jíloviště.

       Společnost Vak Beroun předložila plán investic pro rok 2015. Také společnost VRV a. s., zabývající se projektováním a TDI na akci „Přivaděč vody z Baní“ navrhla  technické úpravy obecního vodojemu na Cukráku.

V diskuzi o zachování alespoň malého průtoku vody z obecních studní nedošlo ke konečnému rozhodnutí, ale bylo toto téma doporučeno k jednání se Svazkem VOK Mníšek pod Brdy a VRV a. s.. .

J. Tymich vyhodnotil úpravu vodojemu jako potřebnou a doporučil ji schválit.

Návrh usnesení č. 2g/43/2014

I.              Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí Plán investic do vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Jíloviště, který byl vypracován v září 2014.

II.             Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vypracování technické úpravy ve vodojemu Jíloviště společností VRV a. s., na základě nabídky z 09/2014 ve výši =83 490,- Kč.

Pro:  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

         J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2g/43/2014 byl schválen 9 hlasy.

 

h)   Návrhu kalkulace vodného a stočného.

Cena vodného a stočného je navržena ve stejné výši jako v roce 2014.

Návrh usnesení č. 2h/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na rok 2015 cenu vodného za 1 m³ ve výši 38,-Kč (bez DPH) a cenu stočného za 1 m³ ve výši 29,- Kč (bez DPH) se zachováním nájmu ve výši roku 2014, tj. =650 000,- Kč..

Pro:  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

         J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2h/43/2014 byl schválen 9 hlasy.

 

i)    Směnné smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností Železný s. r. o. .

Jedná se o obecní cestu u nové budované výrobny kajaků za Hikem, Pro bezpečnější výjezd z objektu potřeboval majitel změnit úhel zatočení cesty. Obec získá o několik metrů větší pozemek pod cestou.

Návrh usnesení č. 2i/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Směnnou smlouvu (nemovitosti) mezi obcí Jíloviště a společností Železný s. r. o. ve věci směny pozemku parc. č. 434/3 o výměře 260 m², který je v majetku obce Jíloviště a pozemku parc. č. 65/12 o výměře 397 m², který je v majetku společnosti Železný s.r.o. .

Pro:  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

         J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2i/43/2014 byl schválen 9 hlasy.

 

j)    Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště o záměru provést kontrolní činnost.

Předseda kontrolního výboru R. Moureček předložil ZO Oznámení o záměru provést kontrolní činnost.

Návrh usnesení č. 2j/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Oznámení o kontrolního výboru ZO Jíloviště o záměru provést kontrolní činnost.

Pro:  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd,

         J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2j/43/2014 byl schválen 9 hlasy.

         

3. SEZNÁMENÍ

a)   S rozpočtovým opatřením č. 5/2014

RO se týká srovnáním příjmů a výdajů v jednotlivých kapitolách a je přílohou zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva č. 43/2014.

b)   S výběrem stavebního dozoru na realizaci díla „Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“.

Starosta obce vyhodnocuje nabídky zájemců o TDI.

 

 RŮZNÉ:

 1)  Termín pracovní schůzky – 

      Zasedání ZO –  

Další zasedání zastupitelstva obce Jíloviště bude ustavující, podle výsledku komunálních voleb, které proběhnou 10 – 11. října 2014 a nelze naplánovat jeho termín.

 

2) Informace.

    a)  Výběrové řízení na zhotovitele díla „ Rekonstrukce komunikace  – Pražská“.

V těchto dnech byla dokončena příprava opětovného vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla „Rekonstrukce uličního prostoru ul. Pražská, Jíloviště“.   Připravila ho společnost CAUTOR PROJECT & ADVISING a. s., která pro obec zpracovala již první výběrové řízení  i žádost o dotaci. Výzva bude vyvěšena po dobu 25 dní. Starosta obce Ing. K. Dostálek podá zastupitelům informaci o zveřejnění výzvy..

   b)  Obchod v Jílovišti.

Obchod se smíšeným zbožím v bývalé restauraci U Hastrmana je v provozu již skoro měsíc. Občané ho využívají. Zásobení zbožím se zlepšuje.

   c)   Ošetření javorů v ulici Pražská a ošetření keřů a stromů na obecním hřbitově v Jílovišti.

Společnost Rossy s.r.o. odvedla dobrou práci za přijatelnou cenu. Javorům na Pražské ulici se zvedli koruny, ale působí přirozeně.

   d)   Vybudování mateřské školky.

Stavební práce by měly být zahájeny 6. 10. 2014. Není však dosud vystaveno stavební povolení.

 

3) Dotazy občanů.

P. xxxxx se ptal, proč nebylo „Sdružení pro ochranu krajinné oblasti Jíloviště“ informováno o zásahu do krajinné oblasti při stavbě přivaděče vody z Baní. Dopisem žádalo o informování o každém zásahu do krajinné oblasti Jíloviště.

Odpověď: projekt i realizace stavby „Přivaděč vody z Baní“ jsou projednávány již několik let a informace byly po celou dobu k dispozici.

Paní xxxxx měla dotaz zda je znám dopravní provoz pekárny. Konstatovala, že otevření obchodu a plánovaná výstavba školky značně zhorší dopravní situaci na ulici Pražská i U Hřiště.   

Odpověď: dopravní provoz pekárny je řešen ve stavební dokumentaci. U budovy MŠ je projektováno parkoviště a pokud vznikne  potřeba , bude se dopravní situace  řešit dopravním značením.

 

Na závěr zasedání poděkoval starosta obce Ing. K. Dostálek osobně každému zastupiteli za jeho práci a popřál občanům dobrou volbu v nadcházejících komunálních volbách

 Zapsala: Libuše Fatková     

Ověřil:    L. Hastrmanová,  R. Moureček                           

        

                                                                                                                   Ing. Karel Dostálek

                                                                                                                           starosta                            

 

 

           USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 43/2014

 

a)  Usnesení č. 2a/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace  s názvem „Mateřská školka Jíloviště“.

 

b) Usnesení č. 2b/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmeno d)  zákona č. 128/2000 SB – Zákona o obcích, zřízení příspěvkové organizace názvem „Mateřská školka Jíloviště“,  ke dni zápisu do Obchodního rejstříku.

 

c) Usnesení č. 2c/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje přistoupení obcí Trnová a Klínec do Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy.

 

d) Usnesení č. 2d/43/2014

I.              Zastupitelstvo obce Jíloviště nesouhlasí s přemístěním autobusové zastávky na znamení  Jíloviště –U Mostu směrem na Prahu

II.             Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí , aby požadovaný vjezd na pozemek parc. č. 221/2 mohl být vybudován po úpravě zastávkové plochy za předpokladu , že bude odsouhlasen Policií České republiky, dopravního inspektorátu Praha . venkov –  západ. 

 

e) Usnesení č. 2e/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odkanalizování pozemku parc. č. 27/1 a parc. č. 467 domovními ČOV za podmínky, že se tyto objekty připojí na obecní kanalizační řad v případě, že bude přiveden na hranici těchto pozemků.

 

f) Usnesení č. 2f/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby paní xxxxx, bytem Jíloviště, Pražská č. p.  110 byla poskytnuta finanční úhrada ceny vodného a stočného ve výši  9 296,61 Kč.

 

g)  Usnesení č. 2g/43/2014

I.              Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí Plán investic do vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Jíloviště, který byl vypracován v září 2014.

II.            Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vypracování technické úpravy ve vodojemu Jíloviště společností VRV a. s., na základé nabídky z 09/2014 ve výši 83 490,- Kč

 

h)  Usnesení č. 2h/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na rok 2015 cenu vodného za 1 m³ ve výši 38,-Kč (bez DPH) a cenu stočného za 1 m³ ve výši 29,- Kč (bez DPH) se zachováním nájmu ve výši roku 2014 tj. 650 000,- Kč..

 

i)  Usnesení č. 2i/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Směnnou smlouvu (nemovitosti) mezi obcí Jíloviště a společností Železný s. r. o. ve věci směny pozemku parc. č. 434/3 o výměře 260 m², který je v majetku obce Jíloviště a pozemku parc. č. 65/12 o výměře 397 m², který je v majetku společnosti Železný s.r.o

 

j)  Usnesení č. 2j/43/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Oznámení o kontrolního výboru ZO Jíloviště o záměru provést kontrolní činnost.