Zasedání zastupitelstva č. 5/2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 5/ 2011

Datum: 9. 6. 2011

Začátek zasedání: 19,10 h

Ukončení zasedání: 21,35 h

Přítomni: F. Andres (odešel ve 20,30 h), Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,

L. Hastrmanová,

R. Moureček, JUDr J. Nekola, P. Šmíd, Ing. J. Vorel (přišel v 19,30 h), 5 hostů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh na
– návrhovou komisi pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: L. Hastrmanová

– ověřovatele zápisu č. 5/2011: P. Šmíd, R. Moureček

– zapisovatelku zápisu č. 5/2011: L. Fatková

– program zasedání ZO Jíloviště č. 5/2011

P R O G R A M :
KONTROLA ZÁPISU
SEZNÁMENÍ:

 1. S rozpočtovým opatřením č. 3/2011.

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Závěrečného účtu za rok 2010.
 2. Rozpočtového opatření č. 4/2011.
 3. Umístění nového obecního úřadu.
 4. Změny Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu.
 5. Postupu při budování vodovodní přípojky z obecního vodovodního řadu.
 6. Mandátní smlouvy s panem JUDr. XXXXX.
 7. Vypovězení smlouvy se svozovou společností komunálního odpadu AVE s.r.o.
 8. Účasti obce Jíloviště při výběrovém řízení na svozovou společnost komunálního odpadu obcí Líšnice a Černolice.
 9. Vícenákladů za provoz vícekapacitního vozidla – kloubového autobusu na autobusových linkách 317 a 321.
 10. Smlouvy o převzetí vysloužilých elektrozařízení, jejich svozu a následném zpracování, využití a odstranění elektroodpadu.
 11. Žádosti manželů XXXXX..

RŮZNÉ:
1. Termín pracovní schůzky – 30. 8. 2011 v 19,00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 8. 9. 2011 v 19,00 h v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

 • Výdaje na vypracování studií nové budovy obecního úřadu.
 • Oprava autobusových čekáren.
 • Řešení účelové komunikace ke hřbitovu parc. č. 437/1 a 184/2.
 • Postupu jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.
 • Řešení účelové komunikace parc. č. 92/2.
 • Informace o připojení vrtu JL5 a realizace dešťové kanalizace v ulici Pražská.

3. Dotazy občanů.

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.