Zasedání zastupitelstva č.7/2007

Program

projednání:

a) Schválení závěrečného účtu za rok 2006.

b) Rozpočtové opatření č. 1/2007.

c) Zajištění zásobování obce pitnou vodou.

d) Napravení chyby v platném územním plánu.

e) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

f) Možnosti prodeje pozemku p.č. 142/4 a 142/3.

g) Likvidace biologického odpadu.

h) Schválení výběrové komise na nového provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Jíloviště.

i) Příspěvek na realizaci cyklotras.

j) Prodej části pozemku obecní komunikace p.č. 442/3.

k) Pořízení změny územního plánu na pozemek p.č. 175/12 v návaznosti na jeho okolí.

l) Zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru.

Schváleno 8 hlasy.

 

Usnesení

a) Schválení závěrečného účtu za rok 2006.

USNESENÍ č. 2a/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavřít podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet obce s udělením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami:

1) Účetní hodnota majetku (pozemky) podléhající zástavnímu právu bude převedena z účtu 031 00 na účet 031 10.

2) Hodnota dřevní plochy nemohla být vyčíslena, protože se jedná o lesní cestu bez porostu. Tento pozemek je navíc ve vlastnictví České republiky, obec má pouze právo hospodaření s majetkem státu. Hodnota tohoto pozemku bude vyřazena z majetku obce a evidována na podrozvahových účtech.

Zajistí paní účetní v termínu do 10 dnů ode dne schválení zastupitelstvem obce, a to bez výhrad.

Schváleno 8 hlasy.

b) Rozpočtové opatření č. 1/2007.

USNESENÍ č. 2b/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Rozpočtové opatření č.1 / 2007.

Schváleno 8 hlasy.

c) Zajištění zásobování obce pitnou vodou.

USNESENÍ č. 2c/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tento postup v zásobování obce pitnou vodou :

– zásobovat obec pitnou vodou z vlastních zdrojů,

– realizovat průzkumný vrt v místě určeném dvěma proutkaři v lokalitě Jeptiška,

– aby zhotovitelem průzkumného vrtu byla firma Stavební geologie – IGHG, spol. s r.o.,

– zahájit projektové práce pro územní, vodoprávní řízení a připojení průzkumného vrtu do vodovodního systému obce po zjištění jeho vydatnosti,

– výměna přivaděče od Jeptišky k podchodu na Trnovou za větší průměr,

– zrekonstruovat úpravnu vody,

– zahájit projektové práce na vodojemu o objemu 300 m³– 400 m³ na Cukráku.

Nutnou podmínkou realizace tohoto investičního záměru je získání dotace.

Schváleno 8 hlasy.

d) Napravení chyby v platném územním plánu.

USNESENÍ č. 2d/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje v chatové zástavbě v ulici Zahradní a Na Plazích nízkopodlažní bydlení.

Schváleno 8 hlasy.

e) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

USNESENÍ č. 2e/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Telefónicou O2 Czech Republic, a.s., a obcí Jíloviště k pozemku p.č. 451 na základě geometrického plánu č. 611–35/2007 za účelem zřízení, uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě.

Schváleno 8 hlasy.

f) Možnosti prodeje pozemku p.č. 142/4 a 142/3.

USNESENÍ č. 2f/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pořízení geometrického zaměření komunikace č. 155/22, ul. Souběžná a pozemků p. č. 142/4 a 142/3 na náklady obce Jíloviště.

Schváleno 8 hlasy.

g) Likvidace biologického odpadu.

K otázce likvidace biologického odpadu předal starosta obce Ing. K. Dostálek zastupitelům nabídku od firmy KABRNA spol. s r.o. na uložení kompostovatelného odpadu za zvýhodněné ceny v kompostárně Líšnice.

ZO vzalo tuto informaci na vědomí.

h) Schválení výběrové komise na nového provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Jíloviště.

USNESENÍ č. 2h/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje do výběrové komise na nového provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Jíloviště tyto zastupitele obce : Petra Brůnu, Mgr. Ivo Černého, Ing. Jana Vorla a Miroslava Petříka.

Schváleno 8 hlasy.

i) Příspěvek na realizaci cyklotras.

USNESENÍ č. 2i/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje příspěvek obce na realizaci značení cyklotras v Mníšeckém regiony do maximální výše 30 000.- Kč.

Schváleno 8 hlasy.

j) Prodej části pozemku obecní komunikace p.č. 442/3.

USNESENÍ č. 2j/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej části pozemku obecní komunikace p.č. 442/3 po geometrickém zaměření na náklady investora. Cena za kterou obec prodá tento pozemek bude určena na základě znaleckého posudku, který bude také vypracován na náklady investora.

Schváleno 8 hlasy.

k) Pořízení změny územního plánu na pozemek p.č. 175/12 v návaznosti na jeho okolí.

USNESENÍ č. 2k/7/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pořízení změny územního plánu na část pozemku p.č. 175/12 v návaznosti na jeho okolí na náklady investora, společnosti C.P.H. Investments s.r.o.

Schváleno 8 hlasy.

 

l) Zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru.

Předsedající vyzval kontrolní a finanční výbor k aktivní činnosti. Je nutné, aby finanční výbor provedl urychleně kontrolu hospodaření obce.