Zasedání zastupitelstva č.8/2007

Program

projednání:

a) Rozpočtového výhledu.

b) Rozpočtové opatření č. 2/2007.

c) Zajištění zásobování obce pitnou vodou.

d) Vybudování koňského ranče v katastru obce Jíloviště.

e) Regulativů na změnu územního plánu na části pozemku p.č. 175/12.

f) Finanční půjčky obci Klínec.

g) Stavby garážového přístřešku u rodinného domu čp. 255.

h) Výběr dodavatele autobusových přístřešků.

i) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

j) Možnosti prodeje pozemku p.č. 142/4 a 142/3.

k) Koupě pozemku p.č. 267/6 o výměře 110 m² od pana F. Andrese ml.

l) Koupě pozemku p.č. 274/3 o výměře 61 m² od firmy GZG s.r.o.

m) Prodej pozemku předzahrádky i domu čp. 2 a čp. 54.

n) Příspěvku na realizaci značení cyklotras.

Schváleno 6 hlasy.

 

Usnesení

a) Rozpočtového výhledu.

USNESENÍ č. 2a/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtový výhled na roky 2008 až 2010.

Schváleno 6 hlasy.

b) Rozpočtové opatření č. 2/2007.

USNESENÍ č. 2b/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2007.

Schváleno 6 hlasy.

c) Zajištění zásobování obce pitnou vodou.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zprávu o stavu zásobování obce pitnou vodou.

d) Vybudování koňského ranče v katastru obce Jíloviště.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí záměr pana Josefa Kosiny, vybudovat v katastru obce koňský ranč. Po konkrétním výběru lokality bude dále jednáno s obcí Jíloviště.

e) Regulativů na změnu územního plánu na části pozemku p.č. 175/12.

USNESENÍ č. 2e/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návrh regulativů na změnu územního plánu na část pozemku p.č. 175/12 za těchto podmínek :

– maximální výška 2 NP,

– minimální vzdálenost objektů od hrany pozemku 7 m,

– střechy budou sedlové nebo valbové,

– parkování na pozemku,

– minimální počet parkovacích míst je roven počtu bytů,

– uliční veřejný prostor až ke vjezdu na parkoviště bude mít šířku minimálně 12 m.

Schváleno 6 hlasy.

f) Finanční půjčky obci Klínec.

USNESENÍ č. 2f/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje poskytnutí návratné bezúroční finanční výpomoci ve výši 300 000,- Kč obci Klínec. ZO ukládá starostovi obce Jíloviště dojednat podmínky této zápůjčky se starostou obce Klínec do konce měsíce července 2007.

Schváleno 6 hlasy.

g) Stavby garážového přístřešku u rodinného domu čp. 255.

USNESENÍ č. 2g/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje stavbu garážového přístřešku u rodinného domu č.p. 255

na pozemku p.č. 314/2.

Schváleno 6 hlasy.

h) Výběr dodavatele autobusových přístřešků.

USNESENÍ č. 2h/82007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje firmu BETTY spol s r.o. dodavatelem 7 ks autobusových čekáren, které budou umístěné na autobusových zastávkách kolem Strakonické rychlostní komunikace a ve středu obce.

Schváleno 5 hlasy. M. Petřík se zdržel.

i) Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

USNESENÍ č. 2i/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Ing. K. Dostálka uzavírat smlouvy o věcných břemenech bez souhlasu ZO.

Schváleno 6 hlasy.

j) Možnosti prodeje pozemku p.č. 142/4 a 142/3.

USNESENÍ č. 2j/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr prodat pozemky p.č. 142/4 a p.č. 142/3 v souladu se znaleckým posudkem č. 287607

Schváleno 6 hlasy.

k) Koupě pozemku p.č. 267/6 o výměře 110 m² od pana F. Andrese ml.

USNESENÍ č. 2k/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odložit rozhodnutí o odkoupení pozemku p.č. 267/6 od pana F. Andrese ml. na rok 2008. V rozpočtu na tento rok bude s příslušnou částkou počítáno.

Schváleno 6 hlasy.

l) Koupě pozemku p.č. 274/3 o výměře 61 m² od firmy GZG s.r.o.

Tento bod bude projednán v roce 2008.

m) Prodej pozemku předzahrádky i domu čp. 2 a čp. 54.

USNESENÍ č. 2m/8/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje směnu pozemků (předzahrádek) u domů čp. 2 a čp. 54 za pozemek o stejné výměře v ulici Hasičská.

Schváleno 6 hlasy.

n) Příspěvku na realizaci značení cyklotras.

Tento bod nebyl projednáván.