Program zasedání ZO Jíloviště č. 22/2009, které se koná dne 28. 1. 2009

Zasedání zastupitelstva č. 21/2008

Program, projednání a schválení:

a) Rozpočtového opatření č. 8/2008.
b) Rozpočtového provizoria na rok 2009.
c) Vyhlášky č. 3/2008 o místním poplatku za komunální odpad.
d) Pověření starosty k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2008.
e) Řešení bezpečnosti v obci.
f) Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku obce Jíloviště.
g) Záměru obce prodat obecní pozemek v k. ú. Jíloviště, parc.č. 317/19.

 

Různé:

Termín pracovní schůzky – 21. 1. 2009 v 19,00 hod. na OÚ.
Zasedání ZO – 28. 1. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

Informace: Přivaděč vody z Baní. Odpočívka na Cukráku.Chodník na Všenorské ulici. Sběrný dvůr v Mníšku pod Brdy. Dotazy občanů.

Schváleno 7 hlasy.

 

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 8/2008.

USNESENÍ č. 2a/21/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2008.

Schváleno 7 hlasy

 

b) Rozpočtového provizoria na rok 2009.

USNESENÍ č. 2b/21/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009.

Schváleno 7 hlasy.

 

c) Vyhlášky č. 3/2008 o místním poplatku za komunální odpad.

USNESENÍ č. 2c/21/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhlášku č. 3/2008 o místním poplatku za komunální odpad.

Schváleno 7 hlasy.

 

d) Pověření starosty k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2008.

USNESENÍ č. 2d/21/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu provést poslední rozpočtové opatření v roce 2008. S rozpočtovými změnami seznámí zastupitelstvo na prvním zasedání v roce 2009.

Schváleno 7 hlasy.

 

e) Řešení bezpečnosti v obci.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zprávu starosty obce ve věci bezpečnosti v obci.

 

f) Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku obce Jíloviště.

USNESENÍ č. 2f/21/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje předložený plán financování vodohospodářského majetku obce Jíloviště. Finanční prostředky jsou:

– pro přiváděcí řady a rozvodnou vodovodní síť v letech 2009 – 2011 ve výši 300 tis. Kč, v roce 2012 350 tis. Kč a v roce 2013 370 tis. Kč,

– pro úpravnu vody a zdrojů bez úpravy v letech 2014 až 2018 2,5 mil. Kč,

– pro čistírnu odpadních vod v letech 2014 až 2018 280 tis. Kč.

Schváleno 7 hlasy.

 

g) Záměru obce prodat obecní pozemek v k. ú. Jíloviště, parc. č. 317/19.

USNESENÍ č. 2g/21/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodat obecní pozemek v kat.ú. Jíloviště, parc.č. 317/19 panu xxxxx za prodejní cenu stanovenou znalcem z oboru ve výši 55 107,51 Kč.

Schváleno 7 hlasy

 

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Lucie Hastrmanová

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek

starosta

Rozpočet na rok 2008

ROZPOČET NA ROK 2008
PŘÍJMY  
Daňové příjmy 6 294,70
Přijaté dotace 14,60
Nedaňové příjmy 1 149,35
Kapitálové příjmy 111,00
PŘÍJMY CELKEM 7 569,65
VÝDAJE
Služby psího útulku 9,70
Komunikace 200,00
Silniční doprava – dopravní značení 20,00
Výdaje na dopravní obslužnost 115,00
Pitná voda 1 330,80
Kanalizace 160,00
NI dotace na ZŠ 180,00
Knihovna 14,75
Zvonice 62,40
Kultura 67,50
NI dotace TJ 130,00
Využití volného času dětí a mládeže 63,30
Bytové hospodářství 5,00
Veřejné osvětlení 430,00
Pohřebnictví 90,00
Územní plán 373,00
Obec 884,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 30,00
Komunální odpad 547,50
Sběr a odvoz odpadů právnických osob 20,00
Odborná péče o veřejnou zeleň 80,00
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 30,00
Hasiči 429,00
Zastupitelé 822,50
Místní správa 1 194,06
Služby peněžních ústavů 20,00
Finanční operace 220,00
Vratka dotace na úroky 41,14
VÝDAJE CELKEM 7 569,65
FINANCOVÁNÍ
Splátka úvěru na plynofikaci 550,00
Změna stavu prostředků na účtech 550,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00