Pálení čarodějnic

Program zasedání ZO Jíloviště č. 35 – 2010

Zasedání zastupitelstva č.34/2010

Program:

Projednání a schválení

a) Výjimky z ÚP.

b) Zrušení vyhlášky o stanovení regulativu ve středu obce.

c) Oplocení pozemku parc. č. 155/7.

d) Stání motorových vozidel na horní části ulice Pražská.

e) Výstavby RD na pozemku parc. č. 32/3.

f) Sbírky na rekonstrukci a přestavbu staré hasičské zbrojnice na kapličku.

g) Varianty odkupu plynovodu.

h) Žaloby na obec Jíloviště ve věci znečištění kopané studny na pozemku parc. č. 197/6.

Různé

1. Termín pracovní schůzky – 28. 4. 2010 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 5. 6. 2010 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2. Informace:

a) Autobusové zastávky – firma BETI spol. s r.o.

b) Dovoz hotových jídel.

c) Napojení RD na tlakovou kanalizaci.

d) Přivaděč vody z Baní.

e) Poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.

f) Mníšecký region.

g) Obchod v obci.

h) Objekt č.p. 260.

i) Pokládka nn kabelů a veřejného osvětlení do země v ulici Na Plazích.

3. Dotazy občanů.

Schváleno 7 hlasy.

Starosta obce zahájil zasedání ZO, přivítal přítomné i zvýšený počet občanů Jíloviště. Zastupitelům poděkoval za spolupráci v souvislosti s vysokým číslem uskutečněných zasedání a pracovních schůzek.

Kontrola zápisu.

Zápis ze zasedání OZ č. 33/2010 ze dne 24. 2. 2010 ověřil Mgr. I. Černý, P. Šmíd – bez připomínek.

Usnesení:

a) Výjimky z ÚP.

USNESENÍ č. 2a/34/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výjimku z platného ÚP obce Jíloviště, a souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 311/6, Lesní ulice č. ev. 06.

Schváleno 8 hlasy.

b) Zrušení vyhlášky o stanovení regulativu ve středu obce.

USNESENÍ č. 2b/34/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 na základě které se stanoví regulativ upravující zásady výstavby oplocení pozemků sloužících smíšenému bydlení kolem ulice Pražská.

Schváleno 8 hlasy.

c) Oplocení pozemku parc. č. 155/7

USNESENÍ č. 2c/34/2010

1. Zastupitelstvo obce Jíloviště revokuje usnesení č. 2d/32/2010.

2. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dřevěný plot s podezdívkou a maximální výškou 180 cm.

3. Zastupitelstvo obce Jíloviště ukládá starostovy obce zajistit vytýčení stávajícího vodovodu s provozovatelem vodovodu a kanalizace VAK Beroun na pozemku parc. č. 155/7 .

Schváleno 6 hlasy. Proti 1 hlas. Zdržel se 1 hlas.

d) Stání motorových vozidel na horní části ulice Pražská.

1. Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí parkování motorových vozidel tak, jak je nakresleno v předložené situaci u Restaurace Pod lesem.

2. Zastupitelstvo obce Jíloviště projedná případné vybudování retardéru na příštím zasedání.

e) Výstavby RD na pozemku parc. č. 32/3.

USNESENÍ č. 2e/34/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výstavbu rodinného domu, ale pouze na pozemku parc. č.32/3.

Schváleno 8 hlasy.

f) Sbírky na rekonstrukci a přestavbu staré hasičské zbrojnice na kapličku.

USNESENÍ č. 2f/34/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pořádání sbírky ve prospěch okrašlovacího spolku na rekonstrukci a přestavbu staré hasičské zbrojnice na kapličku.

Schváleno 8 hlasy.

g) Varianty odkupu plynovodu.

USNESENÍ č. 2g/34/2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje variantu odkupu plynovodu tak, že kupní cena bude uhrazena najednou do 30ti dnů po podpisu kupní smlouvy ve výši 5.285.000,-Kč.

Schváleno 8 hlasy.

h) Žaloby na obec Jíloviště ve věci znečištění kopané studny na pozemku parc. č. 197/6.

USNESENÍ č. 2h/34/2010

1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyjádření sepsané panem Mgr. xxxxx k žalobě na Obec Jíloviště, kterou podala žalobkyně paní xxxxx.

2. Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje místostarostu obce, aby obec v této kauze zastupoval.

Schváleno 8 hlasy.

Ověřil: Mgr. I. Černý

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek

starosta

Zasedání zastupitelstva č. 33/2010

Program:

 

1. Kontrola zápisu.

2. Projednání a schválení:

a)Projektanta vyhotovení územního plánu obce Jíloviště.
b)Dodatku ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem.
c)Pravidel svozu komunálního odpadu.
d)Oplocení pozemku parc. č. 155/7.
e)Vyhlášky o stanovení regulativu ve středu obce.
f)Výše sazeb stravného, základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrné ceny
za 1 litr pohonné hmoty.
g)Zrušení smlouvy o poskytování dotačního auditu.
h)Stanoviska s rekonstrukcí občerstvení na Cukráku.
i)Návrh přísedícího Okresního soudu Praha – západ.
j)Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést dne 10. 3. 2010 následnou kontrolu a kontrolní činnost.

Různé:

1.Termín pracovní schůzky – 24. 3. 2010 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 31. 3. 2010 v 19,00 hod.
v hasičské zbrojnici.

2.Informace:
a) Dopis paní xxxxxx.
b) Zkušenosti se sněhovou kalamitou v obci.
c) Přivaděč vody z Baní.

Čárový kód na popelnice