Obec v Ŕíjnu 2020

Obec v Ŕíjnu 2020

31.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 • PROBÍHÁ REKONSTRUKCE ULICE ZAHRADNÍ S DOTACÍ OD MMR
 • PROBÍHÁ VÝSTAVBA PUMPTRACKU NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI S DOTACÍ OD MMR
 • VYHLÁSILI JSME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ROZŠÍŘENÍ VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA – IV. ETAPA
 • V RÁMCI NOVÉHO SVAZKU OBCÍ MAS HŘEBENY JSME ZA OBEC JÍLOVIŠTĚ PŘIHLÁSILI NA DOTACI STAVBU NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE A VÍCÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ NA NOVÉM SPORTOVIŠTI
 • OSADILI JSME ZNAČKU ZÁKAZ VJEZDU AUTOBUSŮ A NÁKLADNÍCH VOZIDEL DO ULICE K VODÁRNĚ
 • OPRAVILI JSME AUTOBUSOVOU ZASTÁVKU VE STRNADECH
 • VYMĚNILI JSME ČÁST VODOVODU V HAVARIJNÍM STAVU V ULICI ZAHRADNÍ

 

 příloha

[PKR-KUSK] Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ

[PKR-KUSK] Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ

27.10.2020

Aktuální epidemiologická situace v ČR K 25.10.2020

 

 Prezentace opatření

[PKR-KUSK] Sbírka zákonů č. 176/2020

[PKR-KUSK] Sbírka zákonů č. 176/2020

27.10.2020

Částka Sbírky zákonů č. 176 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 26. 10. 2020:

 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1102 – zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s vyjmenovanými výjimkami.
 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1103 – zakazuje a omezuje:
  • ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s vyjmenovanými vyjímkami
  • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s vyjmenovanými vyjímkami
  • prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
  • poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb
  • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
  • prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej s vyjmenovanými vyjímkami
 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1101 – vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné opatření, kterým se s účinností od 28. října 2020 nařídí všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče organizační opatření
  • MO MZDR – příloha k UV ze dne 26. října 2020 č. 1101 – nařizovaná opatření poskytovatelům zdravotních služeb, poskytovatelům akutní lůžkové péče, poskytovatelům následné lůžkové péče
 • UV ze dne 26. října 2020 č. 1100 – vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné opatření, kterým se s účinností od 28. října 2020 nařídí všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče hlášení o přijetí pacientů s COVID-19 do péče
  • MO MZDR – příloha k UV 1100 hlášení – „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“ v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),

 sbírka 176/20

 organizační opatření 1101

 organizační opatření 1101 příloha 

 akutní lůžková péče 1100

 akutní lůžková péče 1100 příloha

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

27.10.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změny
Z 3427/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/7 ze dne 19. 3. 2020, kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.

Magistrát hlavního města Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu § 43 odst. 4 (poslední věta), § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se Změna ÚP vydává.
Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne řízení o vydání výše uvedené změny takto:

Veřejné projednání se bude konat dne 26. 11. 2020 od 10:00 hod.

 

 Z 3427/00

Znovuotevření mateřské školy Jíloviště

Znovuotevření mateřské školy Jíloviště

23.10.2020

Znovuotevření mateřské školy Jíloviště.

Od pondělí 26.10.2020 pokračuje řádný provoz MŠ Jíloviště.

Obecní úřad