Program 23. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 23. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

14.07.2021

Dne 26. 7. 2021 v 17.00 – restauraci Tři bratři

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 16.8.21 a zasedání zastupitelstva 18.8.2021
  6. Informace
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program 23. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště  

Směrnice č. 1/2021 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Informační leták hejtmanky ke změnám od 15. 7. 2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 15. 7. 2021

13.07.2021

Výzva k podání nabídky – Workout – volnočasové aktivity

Výzva k podání nabídky – Workout – volnočasové aktivity

13.07.2021

Zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
Workout – volnočasové aktivity
Zadavatel: Obec Jíloviště 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Prohlášení

Příloha č. 4 – PD

Příloha č. 5 – Technická specifikace

Příloha č. 6 – Slepý rozpočet

Příloha č. 7 – Kontrolní list

Nová mimořádná opatření MZ ČR – projednáno vládou 12. 7. 2021

Nová mimořádná opatření MZ ČR – projednáno vládou 12. 7. 2021

12.07.2021

sílám výsledek z dnešního jednání vlády – nová mimořádná opatření MZ ČR.

  1. Usnesení vlády č. 632 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19, příloha č. 1 k usnesení (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

  2. Usnesení vlády č. 633 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem místně příslušné krajské hygienické stanici, příloha č. 1 k usnesení (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda vyslovila souhlas se dvěma novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

V prvním se od 15. července zkracuje interval mezi oběma dávkami u vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech z dosavadních 38 až 42 dní na 21 až 23 dní od podání první dávky. U zbylých dvou dvoudávkových vakcín se lhůty pro podání druhých dávek nemění.

Druhé opatření nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.