Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2024

12.04.2024

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 13/2024  dne 27.03.2024

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.5.2024 a zasedání zastupitelstva 29.5.2024
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.13/2024

Zvonice 2/2024

Zvonice 2/2024

12.04.2024

 • Slovo starosty
 • Aktuálně z radnice a ze zasedání zastupitelstva
 • Informace z obce
 • Společenská kronika
 • MŠ Jíloviště
 • Okrašlovací spolek obce Jíloviště
 • Přátelé od lípy a pípy
 • Letní turistický tábor Lvíčat Jíloviště
 • Mladí hasiči SDH Jíloviště
 • TJ Jíloviště
 • Mladí hasiči SDH Jíloviště

Zvonice 2/2024

 

 

 

Pozvánka na Členskou schůzi DSO TS Brdy

 Pozvánka na Členskou schůzi DSO TS Brdy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

10.04.2024

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č. 1/4

 

místní úprava provozu na silnici č. 1/4 spočívající v osazení svislého dopravního značení, zrušení a posunutí svislého dopravního značení
v rozsahu dle situace B3-2- Situace_D4-1(7 5 – 9_5) (4) N která je nedílnou součástí tohoto stanovení a dle podmínek stanovení.

 

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Situace

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

10.04.2024

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, v souladu s § 115 vodního zákona, že na návrh, který podal Středočeský kraj, IČ: 70891095, Zborovská 81/11, Praha 5, prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, IČ: 00066001, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, zastoupený společností Pontex spol. s.r.o., IČ: 40763439, Bezová 1658, 147 00 Praha 4, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci:

Přeložka vodovodu na pozemcích č. parc. 175/24, 479/1 a 479/2 v kat. ú. Jíloviště, stavební povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.

 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení