Program 5. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 5. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

21.03.2023

Dne 29.3. 2022 v 18.00 v restauraci Restovna

P R O G R A M :

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Projednání a schválení:

  1. Aktualizované OZV veřejné prostranství místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  2.  Zásad pro úhradu Zásady pro pronájem umělého hřiště pro malou kopanou a víceúčelového umělého hřišti v obci Jíloviště
  3.  Smlouvy o úhradě poplatků za komunální odpad pro podnikatele
  4.  Programu rozvoje obce Jíloviště na roky 2023 — 26 s výhledem do roku 2028
  5. Podání žádosti o dotaci na akci .,Fotovoltaika na budovu MŠ Jíloviště“ dle podmínek stanovených výzvou vyhlášenou SFŽP ČR/MŽP
  6. Plánu rozvoje sportu na roky 2023 — 26

5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 24.4.2022 a zasedání zastupitelstva 26.4.2023
6. Seznámení:

  1. Projekt fotovoltaika
  2. HBH
  3. Bio odpad

7. Diskuse a dotazy občanů

 

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 5/20223