Program zasedání zastupitelstva č. 30/2013

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ č. 30/2013
dne 31. 10. 2013 v 19 hodin v hasičské zbrojnici

P R O G R A M:

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2014. (viz níže přiložené dokumenty)

b) Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku. (viz níže přiložené dokumenty)

c) Prodej obecního pozemku parc. č. 142/4.

 

SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 8/2013.

 

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 14. 11. 2013 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 21. 11. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace.

a) Seznámení se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2013.

3) Dotazy občanů.

 

Ing. Karel Dostálek
starosta