Rozhodnutí

Rozhodnutí

15.01.2021

Ministerstvo zemědělství jako příslušný ústřední vodoprávní úřad podle ustanoveni§ 108 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením§ 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízeni ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který je odvolacím správním orgánem podle ustanoveni§ 89 odst. 1 a§ 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni § 92a písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodlo

o odvolání účastníků řízení:

 1. města Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeného starostou Petrem Holečkem, ze dne 14.7.2015
 2. města Veltrusy, IČ: 00237272, Palackého 9, 277 46 Veltrusy, zastoupeného starostou Mgr. Filipem Volákem, ze dne 14.7.2015
 3. obce Hostin u Vojkovic, IČ: 00662291, Hostín u Vojkovic 80, 277 44 Vojkovice, zastoupené starostou Lubošem Líbalem, ze dne 14.7.2015
 4. obce Chvatěruby, IČ: 00236870, Chvatěruby 230, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené starostkou Lindou Kejmarovou, ze dne 14.7.2015
 5. obce Nelahozeves, IČ: 00237094, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, zastoupené starostou Ing. Josefem Kerblem, ze dne 14.7.2015
 6. obce Nová Ves, IČ: 00237132, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, zastoupené starostou Martinem Exnerem, ze dne 14.7.2015
 7. obce Vojkovice, IČ: 00237299, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice, zastoupené starostkou Janou Koberovou, ze dne 15.7.2015
 8. obce Zlončice, IČ: 00510572, Zlončice 40, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené starostou Jiřím Loučkem, ze dne 16.7.2015
 9. města Mělník, IČ: 00237051, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, zastoupeného starostou MVDr. Ctiradem Mikešem, ze dne 14.7.2015
 10. obce Kly, IČ: 00236918, Záboří 375, 277 41 Kly, zastoupené starostkou Ivetou Fišerovou, ze dne 14.7.2015
 11. obce Tuhaň, IČ: 00662178, Tuhaň 91, 277 41 Tuhaň, zastoupené starostkou Marcelou Čechovou, ze dne 14.7.2015
 12. obce Dolní Beřkovice, IČ: 00236799, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice, zastoupené starostou Miroslavem Hrdým, ze dne 14.7.201

proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 046058/2015/KUSK ze dne 29.6.2015, kterým byl podle ustanovení§ 115 odst. 17 vodního zákona schválen „Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650″, podle ustanoveni§ 90 odst. 5 správního řádu,
takto:

podaná odvolání zamítá a rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru  životního prostředí a zemědělství, čj. 046058/2015/KUSK ze dne 29.6.2015
potvrzuje.

Účastnici řízeni 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Vltavy, státní podnik, I : 70889953, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

 rozhodnutí