Rozhodnutí

Rozhodnutí

21.11.2022

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad ,oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle §16 § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 12.9.2022 podala

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště (dále jen „stavebník“), podle§ 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do 30.11.2024 platnost stavebního povolení ze dne 07.01.2021 č.j. MUCE 1330/2021 OSU spis. ZN. výst.: 156234/2020/Se na stavbu

rekonstrukce ulic Lomená a Souběžná, Jíloviště

(dále jen „stavba“) (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 155/10, 155/22, 155/31, 155/40, 442/2 v katastrálním území Jíloviště.

 

 Rozhodnutí Souběžná