Usnesení č. 6/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Zvýšení limitu hotovosti v pokladně OÚ na 70 000,– Kč.

2. Opravu ulice K Dubíčku firmou p. Šťastného za cenu 320 000,-Kč se zárukou 36 měsíců.

3. Realizaci opravy části vodovodního řadu firmou G-MONT podle splátkového kalendáře.

4. Provedení poptávkového řízení na správu a údržbu veřejného osvětlení v obci.

5. Prodej pozemků obce za cenu 250,– Kč/m².

6. Koupi pozemku p. č. 155/10 od státu za cenu 100,– Kč/m².

7. Odkoupení pozemků p. č. 252/4, 252/5, 253/29, 253/30, 253/31, na nichž stojí čistička odpadních vod.

ZASTUPITESTVO OBCE UKLÁDÁ:

1. Zajistit doklady od firmy ESSO o jednání a souhlasu ŘSD a majitele pozemku s výstavbou čerpací stanice. Zajistí starosta.

2. V případě participace obce na provozu benzinové pumpy jednat s investorem. Zajistí starosta.

3. Připravit definitivní řešení problémů s připojením na vodovodní a kanalizační řad. Zajistí zástupci výboru – kontrolního, životního prostředí a stavebního. Termín: do říjnového zasedání ZO.

Schváleno 9 hlasy.

V Jílovišti dne 22. 9. 2004

Zapsal: P. Bukovský ing. Karel Dostálek v. r.

místostarosta starosta

Ověřili: T. Patera, Petr Šmíd

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Jíloviště podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Společné volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 5. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 6. listopadu 2004 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je volební místnost v hasičské zbrojnici, Pražská 110, Jíloviště.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky do zastupitelstva Středočeského kraje společně s hlasovacími lístky do Senátu Parlamentu České republiky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční

v pátek dne 12. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu dne 13. listopadu 2004 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Při konání II. kola voleb do Senátu obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

V Jílovišti dne 20. září 2004

Ing. Karel Dostálek

starosta

Humanitární sbírka

Je možné darovat veškeré dámské, pánské i dětské letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, vlny, zbytky látek, příze i vlny, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, hračky, knížky, nádobí a drobné elektrospotřebiče. Můžete poskytnout i veškerý poškozený textil, který by jinak skončil v popelnicích – tento materiál je dále průmyslově a ekologicky zpracován občany z okraje společnosti. Dary přineste zabalené v krabicích nebo igelitových pytlích, aby se nepoškodily transportem.

ing. Karel Dostálek v. r.

starosta