Výsledky voleb do zastupitelstva kraje

Volby se konaly ve dnech 5.11. a 6.11.2004.

Strana Počet hlasů

Koalice pro Středočeský kraj 15

SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 9

Republikáni Miroslava Sládka 1

Nezávislí 5

Koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost 3

Občanská demokratická strana 109

Koruna Česká(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 2

Pravý blok 1

Česká strana sociálně demokratická 14

Strana za životní jistoty 1

Strana venkova-spojené občanské síly 1

Komunistická strana Čech a Moravy 19

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 471

Počet odevzdaných úředních obálek: 191

Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 180

Výsledky senátních voleb

I. kolo voleb konané ve dnech 5.11. a 6.11.2004

Č. kandidáta Jméno a příjmení Počet hlasů

1. Jiří Oberfalzer 91

2. Tomáš Jedlička 25

3. Martin Bezouška 6

4. Jiří Besser 6

5. Rudolf Peltan 16

6. Otakar Maňas 5

7. Lenka Šmídová 15

8. Dušan Kučera 1

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem: 471

Počet odevzdaných úředních obálek: 181

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 165

Do druhého kola voleb postoupili Jiří Oberfalzer a Tomáš Jedlička.

II. kolo voleb konané ve dnech 12.11. a 13.11.2004

Č. kandidáta Jméno a příjmení Počet hlasů

1. Jiří Oberfalzer 85

2. Tomáš Jedlička 50

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem: 471

Počet odevzdaných úředních obálek: 135

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 135

Usnesení č. 7/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

  1. Rozpočtové opatření č. 1/2004.
  2. Přijetí neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje v rámci dotačního titulu 8 (dotace úroků z úvěru) a povinného spolupodílu obce za rok 2003 a 2004.
  3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 – Řádu veřejného pohřebiště.
  4. Pronájem fotbalového hřiště TJ Jíloviště za 1 Kč/rok.
  5. Žádost o pronájem schránky pro dvě urny na místním hřbitově paní Chomoutové s podmínkou, že její dcera se přihlásí k trvalému pobytu v obci Jíloviště do doby jednoho roku.

ZASTUPITESTVO OBCE UKLÁDÁ:

  • Vyvolat jednání s panem Dvorským ve věci řešení provozu těžkých vozidel na komunikacích v katastru obce Jíloviště, který souvisí s výstavbou rodinných domů v obci Trnová. Zajistí starosta.
  • Osadit značkou Zákaz skládky vjezd do bývalého dětského tábora a odklidit tam již navezený materiál.

Schváleno 9 hlasy.

V Jílovišti dne 27. 10. 2004

Zapsal: P. Bukovský Ing. Karel Dostálek

místostarosta starosta

Ověřili: Ing. Petr Paluš, Pavel Šmíd

Volby

Volby se uskuteční v naší hasičské zbrojnici. Volby budou probíhat v těchto hodinách:

v pátek dne 12. listopadu 2004 od 14:00 hod do 22:00 hod

a

v sobotu dne 13. listopadu 2004 od 8:00 hod do 14:00 hod

Hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti.

Usnesení č. 6/2004

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1. Zvýšení limitu hotovosti v pokladně OÚ na 70 000,– Kč.

2. Opravu ulice K Dubíčku firmou p. Šťastného za cenu 320 000,-Kč se zárukou 36 měsíců.

3. Realizaci opravy části vodovodního řadu firmou G-MONT podle splátkového kalendáře.

4. Provedení poptávkového řízení na správu a údržbu veřejného osvětlení v obci.

5. Prodej pozemků obce za cenu 250,– Kč/m².

6. Koupi pozemku p. č. 155/10 od státu za cenu 100,– Kč/m².

7. Odkoupení pozemků p. č. 252/4, 252/5, 253/29, 253/30, 253/31, na nichž stojí čistička odpadních vod.

ZASTUPITESTVO OBCE UKLÁDÁ:

1. Zajistit doklady od firmy ESSO o jednání a souhlasu ŘSD a majitele pozemku s výstavbou čerpací stanice. Zajistí starosta.

2. V případě participace obce na provozu benzinové pumpy jednat s investorem. Zajistí starosta.

3. Připravit definitivní řešení problémů s připojením na vodovodní a kanalizační řad. Zajistí zástupci výboru – kontrolního, životního prostředí a stavebního. Termín: do říjnového zasedání ZO.

Schváleno 9 hlasy.

V Jílovišti dne 22. 9. 2004

Zapsal: P. Bukovský ing. Karel Dostálek v. r.

místostarosta starosta

Ověřili: T. Patera, Petr Šmíd