Usnesení č. 5/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2004.
2. Výsledek výběrového řízení na firmu, která provede rekonstrukci čističky odpadních
vod. Byla vybrána firma Rekomont, a. s.
3. Výsledek výběrového řízení na firmu, která bude provádět údržbu veřejného osvětlení
v obci Jíloviště.
4. Prominutí poplatku za komunální odpad z rekreačních objektů.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
1. Připravit na příští zasedání výši příspěvku na realizaci tlakové kanalizace.
Zajistí: Starosta obce
2. Projednat novou smlouvu s VHS Benešov.
Zajistí: Starosta obce
Schváleno 6 hlasy.
V Jílovišti dne 23. 6. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Ing. Karel Dostálek
Ověřili: Tomáš Patera
Miroslav Petřík

Usnesení č. 4/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Členy komise k výběrovému řízení na zhotovitele díla „Rekonstrukce stávající ČOV“.
Výběrové řízení se uskuteční dne: 17. 5. 2005 a členové výběrové komise jsou:
Zástupce zadavatele: Náhradníci:
Petr Bukovský František Vaněk
Petr Šmíd Ladislav Ježek
Zástupce provozovatele ČOV: Náhradník:
Ing. Paták Pavel Kureš
Zástupci splňující odbornost: Náhradníci:
Ing. Josef Vítek Ing. Ivan Dalík
Jaroslav Musil Ing. Ivan Fiala
V Jílovišti dne 26. 4. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Ing. Karel Dostálek
Ověřili: Petr Šmíd
František Vaněk

Usnesení č. 3/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Prodej obecního pozemku p. č. 241/7 a části pozemku p. č. 426/12 za cenu
250,– Kč/m².
2. Odkup pozemků od ČR p. č. 155/26 a 147/2.
3. Odpuštění poplatku za komunální odpad.
4. Směrnici č. 1/2005 pro vyhlašování výběrových řízení.
5. Koncepci investora na vybudování asi 10 bytových jednotek v bývalé vile Baxa.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
1. Odpovědět občanům na jejich stížnost. Tato odpověď bude napsaná ve smyslu
vyjádření KÚ na dotaz obce Jíloviště ohledně termínů při odpovědích na stížnosti,
podněty, připomínky nebo náměty občanů.
Zajistí: Starosta obce
2. Vytvoření podmínek a způsobů pro realizaci reklamních ploch v písemné formě.
Zajistí: Starosta obce
Schváleno 6 hlasy.
V Jílovišti dne 20. 4. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Petr Bukovský
Ověřili: Ladislav Ježek
Miroslav Petřík