Poplatkové povinnosti v r. 2006

 

Zvonice 2005/10,11,12

.

Usnesení č. 7/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Místostarostou obce Jíloviště pana Ladislava Ježka.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy zhotovitele firmy REKOMONT, a. s.
je 43/2005).
3. Mandátní smlouvu s panem J. Musilem, stavebním dozorem, na rekonstrukci ČOV
s úpravou článku VII. Další ujednání v bodě 1.: Mandant prohlašuje, že má zajištěny
finanční prostředky na úplatu mandatáře.
4. Doplnění opravy obecní cesty (parc. č. 511) do Seznamu akutních oprav obecních
komunikací a chodníků schváleném na zasedání ZO Jíloviště č. 6.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:
1. Abdikaci bývalého místostarosty pana Petra Bukovského a abdikaci prvního
náhradníka za stranu Hasiči obci Ing. Martina Cvrčka.
Schváleno 9 hlasy.
V Jílovišti dne 12. 10. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Ing. Karel Dostálek
Ověřili: Petr Šmíd
Miroslav Petřík

Přerušení dodávky elektřiny

dne 30.11.2005 od 9.30 do 10.30 hodin
bude z důvodu provádění nezbytných prací v distribuční síti přerušena
dodávka elektřiny v lokalitě Srba – servis, Zahradnictví.

Pro případné informace volejte na telefonní číslo: 251 640 154

Elektromontáže, s. r. o.

Přemístění Obchodní kanceláře firmy Elektromontáže, s. r. o.

pro zákazníky ČEZ Zákaznické služby
Smluvní Obchodní kancelář pro ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. se přemístí
ze stávající Obchodní kanceláře v Černošicích do sídla firmy Elektromontáže,
s. r. o. Lety u Dobřichovic, Polní 450 (Karlštejnská křižovatka) s platností
od 1. 12. 2005.
Zde můžete zařídit tyto úkony:
> realizaci domovních přípojek včetně projektu
> revize elektrických zařízení NN, VN a ručního nářadí
> výstavbu a rekonstrukci distribučních sítí vedení NN a VN a TS
> veškeré opravy vedení NN, VN a TS včetně zemních prací
> montáž a opravy veřejného osvětlení
> projektování sítí NN a VN
> dále pro Vás zajišťujeme kontaktní místo – Smluvní obchodní kancelář:
Smluvní obchodní kancelář
kontaktní místo ČEZ Zákaznické služby, s. r. o.
tel./fax: 242 410 601, e-mail: ok@elektromontazesro.cz
Obchodní kancelář za Vás zajistí:
> žádost o připojení odběrného místa, zvýšení příkonu, změnu sazby
> smlouvu na dodávku elektřiny
> převod odběrných míst
> ukončení odběru
> žádost o vytýčení sítí, návleky, žádost o souhlas s vydáním stavebního
povolení
Provozní doba Obchodní kanceláře:
Pondělí 8.00 – 15.00
Úterý 8.00 – 15.00
Středa 8.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 14.00
Pátek 8.00 – 14.00
Adresa kanceláře: ČEZ Zákaznické služby Obchodní kancelář
Elektromontáže, s. r. o. smluvní partner
Polní 450
252 29 Lety u Dobřichovic
Zákaznická linka: 840 840 840 (poruchy, nesrovnalosti ve fakturách atd.)