Zasedání zastupitelstva č. 30/2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Zvonice 5/2013

Program zasedání zastupitelstva č. 30/2013

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ č. 30/2013
dne 31. 10. 2013 v 19 hodin v hasičské zbrojnici

P R O G R A M:

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2014. (viz níže přiložené dokumenty)

b) Plánu financování obnovy vodohospodářského majetku. (viz níže přiložené dokumenty)

c) Prodej obecního pozemku parc. č. 142/4.

 

SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 8/2013.

 

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 14. 11. 2013 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 21. 11. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace.

a) Seznámení se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2013.

3) Dotazy občanů.

 

Ing. Karel Dostálek
starosta

Program zasedání ZO č. 30-2013

Zasedání zastupitelstva č. 29/2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 29/ 2013

Datum: 10. 10. 2013

Začátek zasedání: 19:10 h

Ukončení zasedání: 20:00 h

Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Omluveni: Mgr. I. Černý, L. Hastrmanová

Hosté: 10 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatelů zápisu č. 29/2013: R. Moureček, P. Šmíd

– zapisovatele zápisu č. 29/2013: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 29/2013

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. KONTROLA ZÁPISU.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Rozpočtového opatření č. 6/2013.

b) Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2014.

c) Pověření kontrolního a finančního výboru ke kontrole.

d) Dopisu paní xxxxx.

SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 7/2013.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 24. 10. 2013 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 31. 10. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

2) Informace.

a) Točna autobusů.

b) Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice.

3) Dotazy občanů.

Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, J. Tymich, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Schváleno 6 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.

Průběh zasedání byl dokumentován kamerovým záznamem, který pořídil pan xxxxx.

2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 28/2013 ze dne 12. 09. 2013 byl ověřen bez připomínek.

Starosta obce Ing. K. Dostálek doplnil informace z minulého zasedání ZO k faktuře za zahradnické práce pana Choděry o míry pořezání stromů a rozpis provedených prací. K posouzení stavu zeleně a návrhu na její údržbu včetně provedení, osloví nejméně tři firmy, zabývající se těmito službami.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Rozpočtového opatření č.7/2013.

RO č.7/2013 navyšuje položku v kapitole na opravu a údržbu silnic. Opravy se týkají především ulice Pražské. Rozpočtové opatření č. 7/2013 je přílohou zápisu zasedání ZO č. 29/2013.

Návrh usnesení č. 3a/29/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje RO č. 7/2013, které bude přílohou zápisu ze zasedání ZO č. 29/2013.

Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3a/29/2013 byl schválen 6 hlasy.

 1.  Kalkulace cen vodného a stočného na rok 2014.

Starosta obce Ing. K. Dostálek předložil zastupitelům 3 varianty návrhu na cenu vodného a stočného pro rok 2014, který zaslala společnost Vak Beroun.

 1. stejná cena jako v roce 2013, ale nájem menší o 32 000,- Kč, tj. 618 000,- Kč,

 2. cena vodného se navýší o 30 hal., cena stočného se navýší o 70 hal., nájemné zůstane stejné tj. 650 000,- Kč,

 3. navýšení ceny vodného o 0,80 Kč a stočného o 1,- Kč

Zároveň seznámil přítomné s plánem investic na infrastrukturu obce pro nejbližší období, kde náklady dosahují částky 600 000,- Kč

J. Tymich nesouhlasí s průvodním dopisem, kde společnost VAK Beroun a.s. argumentuje snížením zisku.

L. Fatková vyslovila názor, že by reakcí na snižování odběru vody (šetření občany), by nemělo být její zdražení.

Ing. xxxxx doporučila hlubší rozbor podrobné kalkulace nájemce. A vyjádřila pochybnost, zda jsou všechny navržené investice do infrastruktury obce potřebné.

P. xxxxx se dotazoval, zda měli zastupitelé možnost seznámit se s podrobnými tabulkami kalkulace cen vodného a stočného. Jako občan je v nevýhodě, že je s obsahem seznamován až na zasedání OZ. Požaduje zveřejnění materiálů na webu obce před zasedáním ZO.

P. xxxxx konstatoval, že např. čerpadlo, které je potřebné pro bezproblémový chod úpravny vody bylo objednáno již půl roku.

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval, že částka na čerpadlo je zahrnuta v rozpočtu obce. Do příští pracovní schůzky ZO pozve zástupce společnosti VAK Beroun a.s., s kterými mohou zastupitelé své připomínky projednat.

Ing. xxxxx nepochybuje, že se navyšování cen vodného a stočného nevyhneme, ale občané se dále budou snažit šetřit, případně zřizovat vrtané studny.

Projednání tohoto bodu zasedání ZO se odkládá na příští zasedání ZO č. 30. dne 31. 10. 2013.

 1. Pověření kontrolního a finančního výboru ke kontrole.

Návrh usnesení č. 3c/29/2013

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje provedení kontrolní činnosti finančního a kontrolního výboru podle předložených Oznámení o předmětu kontroly.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje kontrolní a finanční výbor provedením kontrolní činnosti v projednaném rozsahu.

Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, J. Tymich, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3c/29/2013 byl schválen 6 hlasy.

 1. Dopisu paní xxxxx.

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval přítomné o obsahu dopisu paní xxxxx, který zaslala Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze. Vysvětlil, že nespokojenost paníxxxxx je vyjádřena ve více rovinách, ale převažuje osobní zaujetí proti jeho osobě.

Přečetl text průvodního dopisu Odboru legislativního a právního, kterým toto podání stížnosti předává k vyřízení ZO.

Návrh usnesení č. 3d/29/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a bere na vědomí stížnost paní xxxxx, zaslané Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru legislativnímu a právnímu, který ji postoupil k vyřízení zastupitelstvu obce, které konstatuje, že není zřejmé, k čemu by se mělo konkrétně vyjádřit.

Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, J. Tymich, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3d/29/2013 byl schválen 6 hlasy.

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č.6/2013.

RO č. 6/2013 řeší příjem darů na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice. Rozpočtové opatření č. 6/2013 je přílohou zápisu zasedání ZO č. 29/2013.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 24. 10. 2013 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 31. 10. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín a místo konání pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace.

 1. Točna autobusů.

Ve schvalovacím řízení k územnímu řízení chybí pouze vyjádření Odboru životního prostředí v Černošicích, které by mělo být doručeno v nejbližších dnech.

 1. Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice.

Na stavbě jsou položeny krovy. Příští týden má být dodána střešní krytina a co nejdříve započaty práce na jejím položení. Do zimy se zabuduje okno a vrata.

Starosta obce Ing. K. Dostálek vyzval přítomné k finanční podpoře i fyzické pomoci.

3) Dotazy občanů.

Ing. xxxxx kritizoval neinformovanost občanů o stavbě točny na zastávce Trnová.

Odpověď: proběhla beseda s občany, projednávání na několika zasedáních ZO, byly zveřejněny zprávy na stránkách Zvonice.

Ing. xxxxx poukázal na nevyužití kontaktu, který předal starostovi obce na minulém zasedání ZO na levné pokácení stromů. Dále se zeptal, jak daleko je schválení nového ÚP obce.

Odpověď: předpokládaný termín je říjen 2014. Pokud nedojde ke schválení do října 2015, bude obec vracet dotaci získanou na jeho pořízení.

Ing.xxxxx uvedla, že změny ve stavebním zákoně nejsou jediným důvodem předělávání návrhu ÚP, ale v práci ing Horkého, který návrh ÚP zpracovává, je hodně hrubých chyb. Za takto špatně odvedenou práci by neměla být prováděna úhrada faktur. Chce si prohlédnout dosud proplacené faktury za pořizování ÚP.

Odpověď: starosta obce s hodnocením práce zhotovitele souhlasí a není spokojen ani pořizovatel – město Černošice. Bohužel je to výsledek výběrového řízení, kdy nejlevnější nabídka nezajistila obci také nejkvalitnější zpracování a dobrou spolupráci.

P. xxxxx opakoval svou žádost z minulého zasedání o pořezání křoví, které se rozrostlo na cestě k autobusové čekárně směrem na Prahu.

Odpověď: starosta obce se omluvil a zadá pořezání překážejících větví panu Velasovi.

P. xxxxx chtěl vědět, kdy budou na webu obce zveřejňovány materiály – smlouvy, faktury, jak bylo slíbeno na minulém zasedání.

Odpověď: toto zajistit vyžaduje více času. Starosta obce projedná potřebné záležitosti s panem Tvrdoněm, který se o stránky obce stará.

Zapsala: Libuše Fatková
Ověřil: P. Šmíd
R. Moureček

Ing. Karel Dostálek
starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 29/2013

 1. Usnesení č. 3a/29/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje RO č. 7/2013, které bude přílohou zápisu ze zasedání ZO č. 29/2013.

 1. Usnesení č. 3c/29/2013

 1. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje provedení kontrolní činnosti finančního a kontrolního výboru podle předložených Oznámení o předmětu kontroly.

 2. Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje kontrolní a finanční výbor provedením kontrolní činnosti v projednaném rozsahu.

 1. Usnesení č. 3d/29/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a bere na vědomí stížnost paní xxxxx, zaslané Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru legislativnímu a právnímu, který ji postoupil k vyřízení zastupitelstvu obce, které konstatuje, že není zřejmé, k čemu by se mělo konkrétně vyjádřit.