Vypouštění lampionů štěstí

 

 

V adventní neděli 8. prosince 2013 v 16:00 hodin

zve Klubíčko všechny děti

na vypouštění lampiónků štěstí

s přáním k Ježíškovi.

Upozornění občanů

Žádáme všechny občany a návštěvníky,

aby v sobotu 30. listopadu 2013 a v sobotu 14. prosince 2013 od ranních hodin do odpoledne pokud možno vůbec nevstupovali do lesa, případně aby omezili svůj pohyb výhradně na lesní cesty.

 

 

Regionální naháňka na divočáky

Již mnohokrát jsme psali a informovali o tom, jak se region Brd, a nejen on, potýká s problémem přemnožené divoké zvěře. Situace je již neudržitelná. Škody na majetku občanů, firem, měst a obcí se každým rokem zvyšují. Zvyšuje se také nebezpečí, zranění, ohrožení, např. v našem městě není výjimkou, spíše naopak, že nejen kusy, ale četné skupiny divokých prasat se pohybují u náměstí, pošty nebo kulturního domu, jako i mezi bytovými domy a to nejen v noci, ale i v denních hodinách. Stejnou, ne-li horší situaci popisují taktéž starostky a starostové obcí Mikroregionu Mníšecko (SOMR). Divoká zvěř se dostává do přímého kontaktu s obyvateli.

 

Mníšek pod Brdy se nejméně od roku 2010 snaží situaci řešit. Samo město má však kompetence malé, resp. žádné a tak je jeho role pouze mediátorská, prostřednická a spolupracující. Spolupráce s Městským úřadem Černošice je navázána, ale v dané situaci se jeví jako již nedostačující, je třeba zasáhnout nejen na jednom katastrálním území, ale naopak v širším regionu Brd.

 

Bylo již také třeba reagovat na petici „STOP prasatům v Brdech“, jejímiž adresáty jsou Město Černošice a Krajský úřad Středočeského kraje. Podle našich informací má petice v této chvíli již více jak 3.600 petentů.

 

Město Mníšek pod Brdy převzalo iniciativu a svolalo na 6.11.2013 jednání celé oblasti. Účastnili se jej především představitelé honebních společenství, mysliveckých sdružení regionu Brd – od Zbraslavi po Vltavu až po Dobříš. Pozvali jsme také zástupce petentů a orgány veřejné moci, jako Krajský úřad Středočeského kraje, Městský úřad Černošice, Městský úřad Dobříš. Přišli také zástupci Policie České republiky, Městská policie Černošice a Mníšek pod Brdy, zemědělci z Agrární komory ČR a partneři, starostky a starostové Mikroregionu Mníšecko. Sál kulturního střediska se zcela zaplnil všemi kompetentními osobami.

 

Od prvopočátku bylo jasné, že se nenajde jedno jediné snadné řešení. Musí se přijmout celá řada opatření, od těch každodenních drobných, až po hromadná, celooblastní.

 

Hlavní návrh na řešení zahrnuje: oplocení alespoň části honebních pozemků, lov bachyň, odchytová zařízení, určená převážně pro nehonební pozemky, povolenky k odstřelu černé zvěře, koordinované oblastní naháňky, úprava osevu polností, změna zákona. Ihned na místě pak byly dohodnuty termíny pro konkrétní opatření. Prosíme proto občany o pozornost:

 

V sobotu 30. listopadu 2013 a následně v sobotu 14. prosince 2013, bude od ranních hodin do odpoledne provedena celoregionální naháňka černé zvěře, které se zúčastní více jak 15 mysliveckých sdružení od Mníšku po Měchenice, k Vltavě, až za Dobříš!

 

Žádáme všechny občany a návštěvníky, aby v tyto dny pokud možno vůbec nevstupovali do lesa, případně aby omezili svůj pohyb výhradně na lesní cesty.

 

O dalších opatřeních Vás budeme dále informovat.

Věříme ve Svatoplukovy pruty. Jsme si jisti, že pouze spolupráce s myslivci, zemědělci a státní správou může přinést změnu k lepšímu a tak i nápravu. Všichni přítomní se dohodli, že v dubnu 2014 se opět sejdeme a vyhodnotíme účinnost provedených opatření. Je třeba myslivcům a všem účastníkům poděkovat za ochotu věc řešit.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta  Mníšku p. Brdy.

 

Pro společné řešení problému … Město Mníšek pod Brdy Mikroregion Mníšecko myslivecká sdružení honební společenství

Přílohy

Mime-fileDivočák

Zasedání zastupitelstva č. 31/2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 31/ 2013
Datum: 21. 11. 2013
Začátek zasedání: 19:06 h
Ukončení zasedání: 19:45 h

Přítomni: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Omluven: J. Tymich

Hosté: 5 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

– ověřovatelů zápisu č. 31/2013: R. Moureček, Mgr. I. Černý

– zapisovatele zápisu č. 31/2013: L. Fatková

– programu zasedání ZO Jíloviště č. 31/2013

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. KONTROLA ZÁPISU.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Strategie klíčové dopravní infrastruktury obce Jíloviště.

 2. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.

 3. Smlouvy o sdružení finančních prostředků.

 4. Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 454/3 do vlastnictví Středočeského kraje.

 5. Nového člena finančního výboru.

 6. Žádosti o dotaci.

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 9/2013

5. RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 12. 12. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 19. 12. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

 1. Informace.

a) Komunikace K Cihelně.

3) Dotazy občanů.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Schváleno 7 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.

Videozáznam, v pořadí třetí, bude pořizovat pan xxxxx.

2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 30/2013 ze dne 31. 10. 2013 byl ověřen bez připomínek.

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval přítomné o opatřeních z podnětů občanů, které zazněly na zasedání ZO Jíloviště č. 30/2013 dne 30. 10. 2013:

– žádost o opravu chodníku na mostě na Všenory byla odeslána na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Odpovědí na dopis bylo svolání místního šetření v posledním týdnu v listopadu,

– umístění skříňky na plyn u zdi Hubertusu na Pražské ulici projektová dokumentace neřešila. Majitel objektu Hubertusu zadal přesné zaměření pozemku. Na základě jeho výsledků bude určen majitel,

– prasklá kovová mříž v komunikaci v ulici Fr. Smolíka byla opravena,

P. xxxxx doporučil přišroubování mřížky, při přejetí vozidlem se posouvá.

Pí xxxxx konstatovala, že provedenou opravou se neřeší odstranění hlučnosti, které přetrvává. Prosí o citlivé řešení odstranění hluku.

Starosta obce Ing. K. Dostálek bere na vědomí zjištěné skutečnosti a bude problém řešit v součinnosti s panem J. Velasem,

– řešení chybných údajů ve Wikipedii trvá,

– řešení zarostlé cesty k autobusové čekárně směrem na Prahu bylo odloženo. Po opadání listí není zřejmé, které části, po již provedeném ořezání, ještě překáží chodcům.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Strategie klíčové dopravní infrastruktury obce Jíloviště.

Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil přítomné s hlavními údaji uvedenými v dokumentu:“Strategie klíčové dopravní infrastruktury obce Jíloviště“, který byl v plném rozsahu zaslán zastupitelům elektronicky a je k nahlédnutí na OÚ. Obsahuje:

– základní údaje o obci, historie, současnost, dopravní obslužnost, spolky, podnikatelské subjekty,

– předešlé Rozpočtové výhledy schválené ZO, z nichž některé se vztahují k rekonstrukci ulice Pražské,

 • zapracování potřebnosti dešťové kanalizace (povodně 2013),

 • mapky.

Návrh usnesení č. 3a/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Strategii klíčové dopravní infrastruktury obce Jíloviště, která je přílohou zápisu ze zasedání č. 31/2013.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3a/31/2013 byl schválen 7 hlasy.

 1. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.

Smlouva se týká přívodu plynu k pozemku pana Železného, na kterém je plánována stavba výrobny kajaků.

Starosta navrhuje částku 100,- Kč za bm. Konkrétní podmínky budou uvedeny v řádné Smlouvě, pokud majitel nepřijme jiné řešení.

Návrh usnesení č. 3b/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na obecním pozemku parc. č. 433/1.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3b/31/2013 byl schválen 7 hlasy

 1. Smlouvy o sdružení finančních prostředků.

Jedná se o plánované sdružení finančních prostředků na přípravné práce pro výběrové řízení „Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“. Finanční částka pro obec Jíloviště je ve výši 131 716,- Kč. V rozpočtu obce na rok 2013v něm byla vyčleněna částka 200 000,- Kč. Příslušné Smlouvy i celkový sumář výdajů bude zveřejněn na webu obce.

Návrh usnesení č. 3c/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o sdružení finančních prostředků na dílčí akce „Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ a „Přípravu nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3c/31/2013 byl schválen 7 hlasy

 1. Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 454/3 do vlastnictví Středočeského kraje.

Uvedený pozemek o velikosti 2 234 m² je v lokalitě u Vltavy, při silnici na Štěchovice. Je využíván SUS jako úložiště posypového materiálu. Na pracovní schůzce upozornil pan xxxxx na možnou směnu za pozemek č. kat. 52/14 (1 852 m²) za Srba servisem, který je ve vlastnictví SUS.

V odpovědi na žádost SUS o bezplatný převod pozemku byl uveden požadavek na směnu. Rozhodnutí bude oznámeno obci po schvalovacích jednáních.

Návrh usnesení č. 3d/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje převod obecního pozemku parc. č. 454/3 do vlastnictví Středočeského kraje za podmínky, že do vlastnictví obce Jíloviště bude převeden pozemek parc. č. 52/14, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3d/31/2013 byl schválen 7 hlasy

 1. Nového člena finančního výboru.

Ing. J. Vorel informoval zastupitele, že stávající člen finanční komise P. Brůna se svolávaných jednání komise nezúčastňuje a navrhl místo něho jako člena finanční komise pana Ing. V. Dlouhého. S oběma zúčastněnými byla tato záležitost projednána a oba s ní souhlasili.

Návrh usnesení č. 3e/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje za nového člena finančního výboru pana Ing. Vladimíra Dlouhého.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3e/31/2013 byl schválen 7 hlasy

 1. Žádosti o dotaci.

Vzhledem k vyhlášeným tématickým zadáním z fondů podpory obcí Středočeského kraje může i naše obec podat žádost a to v oblasti rozvoje obcí a měst, podpory drobných památek a financování jednotek SDH. Příjem žádostí je od 4. listopadu do 20. prosince 2013.

V oblasti rozvoje obcí a měst se nabízí dotace na pořízení mateřské školy. Předpokladem pro podání žádosti je schválení záměru a dodání požadovaných dokumentů. Obec může také žádat o příspěvek na pořízení nebo opravu čekáren.

V oblasti podpory kultury a památek je možno zažádat o podporu pro obecní knihovnu nebo drobnou kulturní památku, v našem případě opravu staré hasičské zbrojnice.

V oblasti financování SDH je možno využít dotaci na nákup a rekonstrukci zásahového vozidla nebo nákup materiálu na opravu HZ svépomocí.

Z každé oblasti je možné zažádat pouze na jednu akci.

Návrh usnesení č. 3f/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje:

1. záměr obce postavit MŠ pro 24 dětí,

2. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na výstavbu mateřské školky,

3. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu kultury a památek na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice,

4. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup a rekonstrukci použitého zásahového vozidla.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J.Vorel

Návrh usnesení č. 3e/31/2013 byl schválen 7 hlasy

4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 10/2013

RO se týká částky 140 000,- Kč, kterou obdržela zásahová jednotka SDH jako dotaci za účast na likvidaci povodní v roce 2013 a navýšení vyúčtovaných částek za energii na HZ a OÚ.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2013, které je přílohou zápisu ze zasedání ZO č. 31/2013.

5. RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 12. 12. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 19. 12. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace.

a) Komunikace K Cihelně.

– majetkoprávní vztahy v ulici K Cihelně budou řešeny po geodetickém zaměření hranic pozemků. Výstavbou silnice R4 došlo k posunům, které nebyly legalizovány. Do konce ledna 2014 by mělo být geodetické zaměření hranic pozemků dokončeno.

Obdobná je situace v ulici Lesní v lokalitě Močidla, kolem pozemku pana xxxxx, kde probíhá stejné zaměřování pozemků. Tam je však potřeba zachovat šířku komunikace 6 metrů.

P. xxxxx konstatoval, že stejně problematická situace je v lokalitě Fr. Smolíka na cestě ke hřbitovu.

Starosta obce Ing. K. Dostálek připomenul, že plánované směny pozemků s rodinou xxxxx nejsou stále z důvodu dědického řízení možné. Do lednového zasedání prověří možnosti, které by se tohoto řízení netýkaly a případná řešení budou na tomto zasedání projednána.

3) Dotazy občanů.

Dotazy občanů byly zodpovězeny během zasedání.

Zapsala: Libuše Fatková
Ověřil: R. Moureček
Mgr. Ivo Černý

Ing. Karel Dostálek
starosta

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 31/2013

a) Usnesení č. 3a/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Strategii klíčové dopravní infrastruktury obce Jíloviště, která je přílohou zápisu ze zasedání č. 31/2013.

b) Usnesení č. 3b/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na obecním pozemku parc. č. 433/1.

c) Usnesení č. 3c/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o sdružení finančních prostředků na dílčí akce „Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“ a „Přípravu nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“.

d) Usnesení č. 3d/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje převod obecního pozemku parc. č. 454/3 do vlastnictví Středočeského kraje za podmínky, že do vlastnictví obce Jíloviště bude převeden pozemek parc. č. 52/14, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

e) Usnesení č. 3e/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje za nového člena finančního výboru pana Ing. Vladimíra Dlouhého.

f) Usnesení č. 3f/31/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje:

1. záměr obce postavit MŠ pro 24 dětí,

2. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na výstavbu mateřské školky,

3. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu kultury a památek na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice,

4. žádost obce Jíloviště na dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup a rekonstrukci použitého zásahového vozidla.

Program zasedání zastupitelstva č. 31/2013

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ č. 31/2013

dne 21. 11. 2013 v 19 hodin v hasičské zbrojnici

P R O G R A M:

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Strategického plánu obce.

 2. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. (viz níže přiložené dokumenty)

 3. Smlouvy o sdružení finančních prostředků.  (viz níže přiložené dokumenty)

 4. Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 454/3 do vlastnictví Středočeského kraje.

 5. Nového člena finančního výboru.

 6. Žádosti o dotaci.

SEZNÁMENÍ:

 1. S rozpočtovým opatřením č. 10/2013.

RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 12. 12. 2013 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 19. 12. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

 1. Informace.

  1. Komunikace k cihelně
 2. Dotazy občanů.

Program zasedání ZO č. 31/2013